ZITTING VAN 28 03 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 28 FEBRUARI 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

JURIDISCHE GRONDEN

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

ADVIEZEN

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen bij de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 goed.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - IGO LEUVEN

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 werden volgende vertegenwoordigers aangeduid d.m.v. stemming:
- Kandidaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering IGO: Patricia Stevens, raadslid.
- Kandidaat lid algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO: Kathleen Van Vlasselaer, schepen.

Op 12 maart 2019 heeft Geert Van Aerschot, algemeen directeur van IGO, gemaild met volgende opmerkingen hierover:

Patricia Stevens wordt door het OCMW voorgedragen als lid van de AV, terwijl zij voor de gemeente al zetelt in het algemeen comité. Deze twee organen kunnen echter niet gecombineerd worden. Kan het OCMW iemand anders voordragen voor de AV? En dan ook aangeven dat dit voor de hele legislatuur geldt?

Kathleen Van Vlasselaer wordt door het OCMW voorgedragen als lid van het algemeen comite, terwijl zij voor de gemeente al zetelt in de AV. Deze twee organen kunnen echter niet gecombineerd worden. Kan het OCMW iemand anders voordragen voor het algemeen comité?

Uit het ontwerp van OCMW-raadsbeslissing is het artikel weggelaten waarin het OCMW expliciet verklaard akkoord te zijn dat ook het OCMW in onze RvB wordt vertegenwoordigd door een verkozene uit Rotselaar. Is het mogelijk dit toch alsnog te beslissen (noodzakelijk voor de in-house bestellingen)?

JURIDISCHE GRONDEN

Het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.

De oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.

Artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen.

Artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.  Een deelnemer kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer gebeuren.

Artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden met volgende verdeling van de mandaten:

- Eén bestuurder voor Aarschot,
- Eén bestuurder voor Tienen,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge,
- Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem.

Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee derden van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. De kandidaten die het maximum van twee derden van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het andere geslacht voor te dragen.

Volgens artikel 442, §1, 1° van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO, kan een algemeen comité opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor elke gemeente is de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger, verkozene of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.

Artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO  bepaalt dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3 maanden van het jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

ADVIEZEN

Er wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd om zowel voor de algemene vergadering als voor het bijzonder comité een andere vertegenwoordiger en lid aan te duiden.

BIJLAGEN

Beslissing raad maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019

 

Gaat over via geheime stemming tot aanduiding van een lid van de buitengewone algemene vergadering IGO en tot een kandidaat lid algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.

BESLUIT

 

Na geheime stemming: afgevaardigde (B)AV: Steven Vermeulen: 12 stemmen voor, Peter Spiessens: 9 stemmen voor

Mandaat (B)AV: eenparig.

Na geheime stemming: plaatsvervangend algemeen comité: Bert Ceulemans: 20 stemmen voor en 1 stem tegen.

Afgevaardigde Rotselaar: eenparig

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om schepen Steven Vermeulen voor te dragen als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. Hij krijgt het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de OCMW-raad gebeuren.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn kent aan de afgevaardigde van het OCMW een bijzonder mandaat toe om de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt burgemeester Bert Ceulemans voor als lid van het algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn verklaart dat het OCMW van Begijnendijk akkoord is dat het OCMW in de RvB van IGO wordt vertegenwoordigd door een verkozene uit Rotselaar.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER LAC

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

Ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 is vanaf 1 januari 2019 in elke OCMW het bijzonder comité voor de sociale dienst bevoegd om te beslissen over de individuele steunaanvragen. Bovendien kunnen in dat bijzonder comité ook personen zetelen die geen lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn. Slechts de voorzitter van het bijzonder comité moet ook raadslid zijn.

Als het bijzonder comité maar één raadslid telt, de voorzitter, kon enkel de voorzitter in het LAC zetelen. Dat kan de continuïteit van de werking en het vergader ritme met volledige samenstelling in het gedrang brengen.

Door wijziging van het besluit kan elk lid van het BCSD nu afgevaardigd worden als vertegenwoordiger van het LAC.

JURIDISCHE GRONDEN

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, 87 en 90;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

ADVIEZEN

Fredy De Keyser, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het bijzonder comité voor de sociale dienst om te zetelen in de lokale adviescommissie die georganiseerd worden van het jaar 2019 tem 31 december 2024.

ARGUMENATIE

Omdat de leden van de adviescomissie over individuele dienstverlening beslissen, is het logisch dat dit behoort tot de taken van een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur.

Bij rondvraag onder de leden van het bijzonder comité van de sociale dienst, stelde enkel Fredy De Keyser zich kandidaat om deze functie waar te nemen.

BIJLAGEN

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

FINANCIELE GEVOLGEN

Daar het om een onbezoldigd mandaat gaat, zijn er  geen financiële gevolgen.

BESLUIT

 

Na geheime stemming:

21 stemmen voor

Enig artikel

De OCMW-raad duidt Fredy De Keyser aan als vertegenwoordiger vanuit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst om te zetelen in de vergaderingen van de Lokale Adviescommissie die georganiseerd worden van het jaar 2019 tot en met 31 december 2024.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Kennisname - VERSLAG AUDIT FEDASIL

 

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - GOEDKEURING JAARVERSLAG SCHULDBEMIDDELING

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

Jaarlijks dient een erkende dienst voor schuldbemiddeling een jaarverslag in te dienen betreffende de werking van de dienst het voorbije werkingsjaar.

JURIDISCHE GRONDEN

Gelet op de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Gelet op de beslissing van de Raad d.d. 18 maart 2004 tot aanvraag erkenning van het OCMW van Begijnendijk als instelling voor schuldbemiddeling. Gelet op het raadsbesluit d.d. 14.08.2007 en d.d. 20.02.2013 inzake aanvraag verlenging erkenning als instelling voor schuldbemiddeling.

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse gemeenschap.

Gelet op het besluit van 28 oktober 2004 van de directeur-generaal van de administratie gezin en maatschappelijk welzijn houdende de erkenning van het OCMW van Begijnendijk als instelling voor schuldbemiddeling met ingang van 28 oktober  2004 voor een periode van drie jaar en de latere verlengingen.

Gelet op het feit dat de instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks een werkingsverslag moet voorleggen ten behoeve van het Vlaams Centrum Schuldenlast, Vlaamse Overheid.

ADVIEZEN

Het voorliggende jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.

BIJLAGEN

jaarverslag dienst schuldbemiddeling 2018

FINANCIELE GEVOLGEN

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

Het voorliggende jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling met betrekking tot het werkingsjaar 2018 wordt goedgekeurd.