ZITTING VAN 01 04 2019 - 16:55 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - NOTULEN VERGADERING VAN 25 MAART 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/19

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/19" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Kennisname - MELDING PERSONEELZAKEN DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING COLUMBARIUMNIS MET CONCESSIE

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een columbariumnis toe voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats in Begijnendijk. De burgemeester verleent toelating tot ontgraving en bijzetting van de asurn van de echtgenote.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEIDSVERKLARING KANDIDATEN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kandidaturen voor aanwerving van twee voltijdse seizoenarbeiders (technisch beambten) voor bepaalde duur in contractueel verband ontvankelijk te verklaren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - VASTSTELLEN LEEGSTANDSREGISTER AANSLAGJAAR 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het leegstandsregister voor het aanslagjaar 2018 in bijlage vast te stellen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONINBARE VORDERINGEN 2012-2016

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt 24 vorderingen van het dienstjaar 2012 tot en met 2016 ten bedrage van  20.344,22 euro oninvorderbaar om diverse redenen.

In principe had dit moeten gebeuren bij de conversie van de boekhouding van Remmicom naar Cipalschaubroeck.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - KOHIER VER18

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier inzake de verwaarloosde woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 2 000,00.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - VERWIJDEREN BOMEN OP OEVER GRACHT HANNEKENSSTRAAT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de aanpalende eigenaar aan te schrijven om de bomen binnen de termijn van 2 weken te verwijderen. Het college van burgemeester en schepenen besluit om de bomen te verwijderen door de gemeentelijke diensten indien de eigenaar niet de nodige gevolgen geeft aan het schrijven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019021832

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 25/2019 - OMV_2019021832 voor het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van twee woningen in half open verband op een terrein, gelegen Soelstraat 89 en 91 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019021832

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019021832.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AFSCHAFFING BEDELING RATTENVERGIF

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen rattenvergif meer te verdelen aan particulieren. Dit besluit wordt voorgelegd ter goedkeuring op de eerst volgende gemeenteraad.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019016308

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019016308.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AKTENAME MELDING OMV 2019032152 - SM3/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het overdekken van een bestaand terras gelegen te 3130 Begijnendijk, Kerkstraat 38.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019012806

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag S10/2019 - OMV_2019012806 voor het bouwen van een woning op een terrein, gelegen Steursstraat 22

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Kennisname - ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistigen van 5 maart 2019 dat het beroep door MCW bvba (Bollens) verwerpt tegen de weigeringsbeslissing van de Bestendige Deputatie voor het opsplitsen van de handelszaak Liersesteenweg 290.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019030012

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 28/2019 - OMV_2019030012 voor het herbouwen van een zonevreemde woning op een terrein, gelegen Hoekje 12A ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019012806

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019012806.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019034919

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S30/2019 - OMV_2019034919 voor het bouwen van een afdak tegen de achtergevel van de woning op een terrein, gelegen Vennestraat 11 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019034898

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S31/2019 - OMV_2019034898 voor het kappen van bomen op een terrein, gelegen Tolhuisstraat 35 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - SUBSIDIEAANVRAAG KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de subsidieaanvraag voor het onderhoud van 164 m haag goed te keuren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG BRANDVERSLAG APPARTEMENTSGEBOUW

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een schrijven te richten aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren in het appartementsgebouw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG TOEGANGSBEWIJS RECYCLAGEPARK

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen toestemming te verlenen voor toegang tot het recyclagepark van Begijnendijk met telescooplader.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Kennisname - VERZEKERINGSATTEST

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzekeringsattest betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de inrichting gelegen Grote Baan 118 te 3130 Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - TOERISTISCH LOGIES: ELEKTRICITEITS/AARDINGSKABEL

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het toeristisch logies 'De Meren' aan te manen betreffende het in orde stellen van de volledige elektrische installatie aanwezig op de camping. Momenteel voldoet deze installatie niet aan de wettelijke voorschriften. Er wordt een termijn gesteld van één maand. De aanwezige illegale grondwaterwinning dient met onmiddellijke ingang buiten gebruik te worden gesteld.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - RENOVATIE OPENBARE VERLICHTING BEGIJNENDIJK

 

Het college van burgemeester en schepenen legt de visie en opties vast aangaande de modernisering van de openbare verlichting in het centrum van Begijnendijk.  Daarbij werd zowel het principe gevolgd om het hele centrum de LED-technologie toe te passen alsook om vanuit esthetisch oogpunt in het vernieuwde centrum eveneens hetzelfde uniforme type paal toe te passen naar analogie met de visie bij de herinrichting van het centrum van Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING UYTTENDAELE

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven aan Uyttendaele Europese Verhuizingen (Ter Heidelaan 69A te 3200 Aarschot) voor het tijdelijk parkeren tijdens een verhuizing met vrachtwagen en lift ter hoogte van de Betekomsesteenweg 20 voor de periode 10 april 2019 van 7.30 tot 15.00 u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ORGANISATIE ZANDZIBAAR

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Volleyskiteam om het evenement "Zandzibaar" te organiseren van 17 juli tot en met zaterdag 27 juli 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - WANDELING IN HET KADER VAN DE VALPREVENTIE

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd om in samenwerking met OCMW en LOGO-Oost Brabant een wandeling van 5 km te organiseren in het kader van de week van de valpreventie.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - DE KLIMROOS - OMSCHAKELING NIEUWE TAALMETHODE

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot de aankoop van de leermethode 'Taalkanjers' van uitgeverij Plantyn voor de GBS De Klimroos.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - ONDERWIJS / LOOPBAANONDERBREKING

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Besluit - CHARTER GEZONDE GEMEENTE

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit deel te nemen aan het project "Gezonde Gemeente" en tekent hiervoor het charter en de samenwerkingsovereenkomst met Logo Oost Brabant voor een looptijd van 2019 - 2024.

De ondertekening van het charter "Gezonde Gemeente" zal door een lid van het college van burgemeester en schepenen gebeuren op 22 juni 2019 tijdens Midzomer.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Bespreking - OPMAKEN AFSPRAKENNOTA CBS-MAT

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Bespreking - ZITTINGSVERSLAG

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Bespreking - PERSONEELSZAKEN/OPENINGSUREN

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 APRIL 2019

 

Bespreking - ORGANISATIE OVERLEG WEGENWERKEN BEGIJNENDIJK

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.