ZITTING VAN 23 08 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen CBS van 16 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 16 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Dagorde gemeenteraad van 02 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van  02 september a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter David Dupont.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/35

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/35' goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/142->146

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/142', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/143', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/144', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/145' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/147' goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling  wijkwerker bibliotheek

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een wijkwerker aan voor in de bibliotheek vanaf 30 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021111144

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111144 voor een perceel gelegen Steursstraat 7 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021111769

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111769 voor een perceel gelegen Raystraat 51 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021106401

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021106401 op een perceel gelegen 24010B0115/00K000.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Verkoopsbaarheidsattest Jagersstraat 27-27A

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan Peggy Discart van een bijgestelde verkaveling OMV2021023837.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Verkoopbaarheidsattest Bossepleinstraat lot 5

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan Dhr. Steven Thielemans verkavelingswijziging van een perceel gelegen Bossepleinstraat 103 en 103A kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie B, nr. 523 L.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Schrapping risicoperceel (afd. 1) sectie A 193A4

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping van kadastraal perceel Begijnendijk, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 193/A4 als risicoperceel vermits dit perceel verkeerdelijk opgenomen werd in het register der risicopercelen.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Aktename M 30/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen St. Luciastraat z/n te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20210618-0012.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanvraag brandverslag handelszaak

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een brief aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot, met het verzoek een controle naar brandveiligheid en brandbestrijdingsmiddelen uit te voeren in de handelszaak gelegen Liersesteenweg 32 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Bosgroep - mandaatbepaling BAV 26 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit schepen Steven Vermeulen bij hoogdringenheid te mandateren voor en betreffende de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Bosgroep Vlaams-Brabant van 26 augustus 2021. Deze beslissing wordt op ter bekrachtiging voorgelegd op de gemeenteraad van 02 september 2021.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Subsidieaanvraag herbruikbare luiers

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers, goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Kunstwerk Duracellbatterij

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met het in ontvangst nemen van één van de batterijen die onderdeel uitmaakte van het kunstwerk op de rotonde van de R25 met de N21B.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Proces-verbaal bouwovertreding Liersesteenweg 281

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de BRT-politiediensten opdracht te geven een proces-verbaal van bouwovertreding op te stellen tegen de uitgevoerde terreinaanlegwerken op het perceel, Liersesteenweg 281, 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie C, nrs. 10 S2, 10 Y2, 10 A2, 10 W2.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021120494

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021120494 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met praktijkruimte op het gelijkvloers op een perceel, gelegen Plankenbrug 1.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021128103

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021128103 voor bouwen vrijstaand tuinhuis in de achtertuin op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 79.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021128749

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021128749 voor het vellen van 4 naaldbomen op een perceel, gelegen Koekoeksdreef 16.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Opvolging omgevingsvergunning De Rietvoorn

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten die werden binnengebracht door de exploitant van De Rietvoorn in kader van de opvolging van de bijzondere voorwaarden van zijn omgevingsvergunning.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Verzekeringsattest Dorpsstraat 2 bus 3

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzekeringsattest inzake objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing voor het risico gelegen Dorpsstraat 2 bus 3 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Erkenning hobbykwekerij kat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het erkenningscertificaat hobbykwekerij Kat, voor maximum tien vrouwelijke fokdieren, gevestigd Kruisstraat 22 te 3130 Begijnendijk, dit overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren onder het nummer HK20217347.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Wedstrijd MAR 'Meest waardevolle boom'

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het initiatief van de MAR en Duurzaam Begijnendijk tot het organiseren van de wedstrijd 'Meest Waardevolle Boom'.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Centrum Begijnendijk - Bijkomende wegmarkeringen

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bijkomende markeringen te laten uitvoeren in het centrum van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Receptie opening petanqueterreinen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op maandag 06 september, vanaf 13.30 u een eenvoudige receptie te organiseren voor de opening van de nieuwe petanqueterreintjes in sportcentrum De Tumkens.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES busvervoer chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, op voorwaarde dat één van de vaste bestuurders van de bus vrij is , chiro Begijnendijk de toelating te geven om gebruik te maken van de bus van de gemeente voor de heenrit van een uitstap naar Edegem op 31 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Opening beweegroute Edelweis

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de vraag tot aanwezigheid van burgemeester en schepenen op de opening beweegroute Edelweis op vrijdag 17 september 2021.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Sportelweken – 30 augustus – 5 oktober 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Sportregio Winge-Demervallei (Provinciebaan 2 te 3110 Rotselaar) voor een doortocht met bewegwijzering van de sportelweken volgens parcoursplan voor de periode(s): 30 augustus 2021 07.00u tot 5 oktober 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Punt bijlagen/links 20210830-1005_IOD_DoortochtSportelweken_Sportregio_Vergunning_Parcoursplan.pdf