ZITTING VAN 01 07 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Notulen vergadering CBS van 24 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 24 juni 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan vzw De Regenboog vzw om flyers te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/37

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/37" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Bekendmaking Jaarrekening 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt de jaarrekening 2018 van de gemeente Begijnendijk in toepassing van de beleids- en beheerscyclus (BBC) met de verplichte bijlagen bekend.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Bekendmaking Budgetwijziging nr. 1 - 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt de budgetwijziging nr. 1 - 2019 van de gemeente Begijnendijk in toepassing van de beleids- en beheerscyclus (BBC) met de verplichte bijlagen bekend.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Vaststelling selectiecommissie

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissie vast voor de vacantverklaarde functies van administratief medewerker omgeving C1-C3, deskundige omgeving B1-B3 en buschauffeurs D1-D3 en bepaalt de vergoeding voor de externe juryleden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Gebruik lokalen GBS De Klimroos door Stekelbees

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan buitenschoolse kinderopvang Stekelbees om op dinsdagvoormiddagen tijdens de vakantieperiode de refter en de turnzaal van de GBS De Klimroos te gebruiken voor de opvang van kinderen. Tijdens die periode worden de lokalen van Stekelbees gepoetst en is het aangewezen om daar niet met de kinderen te verblijven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Aktename stedenbouwkundige melding OMV_2019074477

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2019074477 op een perceel gelegen Raystraat 62 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019073045

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019073045 voor het verbouwen van de woning op een terrein, gelegen Grote Baan 183 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019067777

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019067777 voor het herbouwen van de bestaande woning Aarschotsesteenweg 159 naar een woning met carport in halfopen verband met de bestaande woning Aarschotsesteenweg 157 met complementair drankenhandel inclusief buitenaanleg en een leeggoedpark achteraan. op een terrein, gelegen Aarschotsesteenweg 159 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019040661

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019040661 voor het bouwen van een bijgebouw op een terrein, gelegen Mechelbaan 220 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019074448

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019074448 voor het herbouwen van een zonevreemde woning op een terrein, gelegen Soelstraat 31 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019067526

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019067526 voor het bouwen van een meergezinswoning met 10 wooneenheden op een terrein, gelegen Corn. Vissenaekensplein 19 en 21 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2019050216

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning tot bijstelling verkaveling OMV_2019050216 voor het opsplitsen van het verkaveld lot 4 in 2 loten halfopen bebouwing (lot 4.1 en lot 4.2), bouwen tweewoonst in zijn geheel op een perceel, gelegen Puttestraat 82 en 82A ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Weigering OMV_2019056841

 

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend door Jürgen Van Woensel namens Vws Construct bvba gevestigd Raamstraat 5A te 2221 Heist-op-den-Berg. De aanvraag werd ontvangen op 15 mei 2019. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 24 mei 2019. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Liersesteenweg 2, 2A en 2B en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 184 M2, (afd. 1) sectie A 184 C2 en (afd. 1) sectie A 184 N2.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Weigering OMV_2019064647

 

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend door Inès Anciaux wonende O.L. Vrouwstraat 26 te 3130 Begijnendijk. De aanvraag werd ontvangen op 15 mei 2019. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 mei 2019. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres O.L. Vrouwstraat 26 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 657/2 F, (afd. 2) sectie B 669 B en (afd. 2) sectie B 669 A.  Het betreft een aanvraag tot het vellen van een dertigtal dode bomen en verwilderde struiken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019067777

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag omgevingsvergunning OMV_2019067777 voor het herbouwen van de bestaande woning Aarschotsesteenweg 159 naar een woning met carport in halfopen verband met de bestaande woning Aarschotsesteenweg 157 met complementair drankenhandel inclusief buitenaanleg en een leeggoedpark achteraan. op een terrein, gelegen Aarschotsesteenweg 159.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019050216

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag omgevingsvergunning bijstelling verkaveling OMV_2019050216 voor het opsplitsen van het verkaveld lot 4 in 2 loten halfopen bebouwing (lot 4.1 en lot 4.2), bouwen tweewoonst in zijn geheel op een perceel, gelegen Puttestraat 82 en 82A.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019040661

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019040661 op een perceel gelegen Mechelbaan 220 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019058017

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019058017 op een perceel gelegen St. Luciastraat 6 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019074448

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019074448 op een perceel gelegen Soelstraat 31 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest Dorpsstraat 7-9

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af aan notaris Vermeulen i.v.m. de omgevingsverguning tot verkavelen met referentie V3/2019 voor 4 bouwloten halfopen bebouwing op een perceel gelegen Dorpsstraat 7-7a-9-9a.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Overleg ondersteuning lokale omgevingshandhaving

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de uitnodiging van de gewestelijke afdeling Handhaving tot overleg over de ondersteuning van de lokale omgevingshandhaving.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

KEN Feitenfiche detailhandel Begijnendijk 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarlijkse update van het gemeentelijk rapport 'Feitenfiche Detailhandel'.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

KEN Uitbreiding erkend NR Demerbeemden E387

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitbreiding van het erkende natuurreservaat E-387 'Demerbeemden' te Aarschot en Begijnendijk bij Ministerieel Besluit van 14 mei 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst RLNH 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van de werkingstoelage RLNH voor 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

KEN Melding van rooiing in agrarisch gebied

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het Agentschap voor Natuur en Bos inzake de bevestiging van melding van rooiing van een bos jonger dan 22 jaar, gelegen in agrarisch gebied.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Brandverslag voor appartementen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandverslag inzake een appartementsgebouw en dringt er bij de maatschappij op aan, de brandveiligheidsmaatregelen vermeld in het verslag, binnen een termijn van zes maanden uit te voeren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Brandverslag voor appartementsgebouw

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een schrijven aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren in een appartementsgebouw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Brandverslag voor appartementsgebouw

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een schrijven aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren in een appartementsgebouw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Brandverslag voor het appartementsgebouw

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een schrijven aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren in een appartementsgebouw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Brandverslag voor horecazaak

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een schrijven aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren in de horecazaak.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Betekom centrum - voorlopige oplevering

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering van de herinrichtingswerken in het centrum van Betekom goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Betekom centrum - definitieve verrekening 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve verrekening 2 van de wijzigingen in het gemeentelijke aandeel in de werken voor de herinrichtingswerken in het centrum van Betekom goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Betekom centrum - definitieve verrekening 3

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve verrekening 3 van de wijzigingen in het gemeentelijke aandeel in de werken voor de herinrichtingswerken in het centrum van Betekom goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Betekom centrum - definitieve verrekening 3B

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve verrekening 3B van de wijzigingen in het gemeentelijke aandeel in de werken voor de herinrichtingswerken in het centrum van Betekom goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Betekom centrum - eindafrekening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindafrekening van het gemeentelijke aandeel in de herinrichtingswerken van Betekom centrum goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Raamovereenkomst aankoop kopiepapier 2019-2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2019-148 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst aankoop kopiepapier 2019-2022”, goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Gunning opruiming zone langs containerpark

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het opruimen van de zone langs het containerpark aan Beckers nv.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Bezoek aan jeugdkampen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit met een afvaardiging de jeugdkampen, georganiseerd door de jeugdverenigingen van Begijnendijk, te bezoeken

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Buurtfeest Hoekje - 24 en 25 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Tim Claeys (Hoekje 27 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in het Hoekje 27, tussen 51 en 61, (volgens locatieplan) voor de periode(s): 24 augustus 2019 08.00u tot 25 augustus 2019 18.00u en verordent het afsluiten van het Hoekje tussen huisnummers 51 en 61.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Buurtfeest Werchtersesteenweg - 27 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Liesbeth ten Haaf (Werchtersesteenweg 22 te 3130 Betekom) voor het organiseren van een buurtfeest in de Werchtersesteenweg 22, tussen huisnummers 16 en 28, (volgens locatieplan) voor de periode(s): 27 juli 2019 07.00u tot 28 juli 2019 12.00u en verordent het afsluiten van de Werchtersesteenweg tussen huisnummer 16 en 28.

Overzicht punten

ZITTING VAN 1 JULI 2019

 

BES Aanpassingswerken infrastructuur

 

Het college van burgemeester en schepenen zal aanpassingswerken uitvoeren aan de schoolgebouwen in het kader van de coteaching. De aanpassingswerken houden in: de verbouwing van 2 klaslokalen in de GBS De Puzzel en het vergroten van het leerkrachtenlokaal. In de GBS De Klimroos worden 2 klassen uitgerust met mezzanines en 1 lokaal voorzien van een zittribune voor 40 leerlingen. De kostprijs voor de verbouwingen bedraagt € 44 000.