ZITTING VAN 27 05 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Notulen vergadering van 20 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 20 mei 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/31

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/31" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Gemeentebelasting 2de verblijven-aanslagjaar 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier over de 2de verblijven - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 2 000,00.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Gemeentebelasting leegstand - aanslagjaar 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier over de leegstand - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 17.450,00.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aanstelling tijdelijke bibliotheekassistent

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een tijdelijke bibliotheekassistent met halftijdse prestaties aan voor de periode van 07 juni tot en met 31 augustus 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

KEN Kennisname proces-verbaal seizoenarbeider

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal aanstellingsprocedure van één seizoenarbeider (E1-E3) met contract bepaalde duur.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aanstelling van één seizoenarbeider

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één seizoenarbeider aan als technisch beambte met voltijdse prestaties met ingang van 01 juni tot en met 30 juni 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Dienstverlening ondersteuning VC/DPO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een instelling aan te duiden voor dienstverlening ondersteuning VC/DPO.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019042276

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag omgevingsvergunning S 40/2019 - OMV_2019042276 voor fase 1: het bouwen van 5 appartementen langs het Corneel Vissenaekensplein, fase 2: het bouwen van 5 grondgebonden woningen inclusief telkens wegaanleg en pleinvorming. Fase 3 is weergeven als verdere ruimtelijke visieontwikkeling (indicatief) op een terrein, gelegen Corn. Vissenaekensplein 20.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Einde openbaar onderzoek OMV_2019044357

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag V 05/2019-OMV_2019044357 voor het verkavelen van het lot 2 in 2 loten bestemd voor een woning in halfopen bebouwing (x2) op een terrein, gelegen 24007B0186/00M002-Mechelbaan 227 en Mechelbaan 227A.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Einde openbaar onderzoek OMV_2019046291

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag V 06/2019-OMV_2019046291 voor het verkavelen van bebouwd perceel in 2 loten halfopen bebouwing na sloop van de woning Baalsesteenweg 77.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019038134

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019038134 op een perceel gelegen Puttestraat 125 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019003463

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019003463 op een perceel gelegen Vaessevinneweg 9 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019060677

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019060677 op een perceel gelegen St. Luciastraat 6 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019036011

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019036011 op een perceel gelegen Baalsesteenweg 1 - 3 te  3130 Begijnendijk voor het bouwen van een appartementsgebouw (15 units+3 handel-/diensten-/kantoorfuncties).

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aflevering stedenbouwkundig attest 2/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de aanvrager het stedenbouwkundig attest voor het oprichten van een woning op het perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Heidestraat 1.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019060677

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 50/2019 - OMV_2019060677 voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw op een terrein, gelegen St. Luciastraat 6 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019058017

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier omgevingsvergunning OMV_2019058017 voor het verbouwen en uitbreiden van de woning op een terrein, gelegen St. Luciastraat 6 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019042276

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier omgevingsvergunning S 40/2019 - OMV_2019042276 voor fase 1: het bouwen van 5 appartementen langs het Corneel Vissenaekensplein, fase 2: het bouwen van 5 grondgebonden woningen inclusief telkens wegaanleg en pleinvorming, voor fase 3: verdere ruimtelijke visieontwikkeling (indicatief) op een terrein, gelegen Corn. Vissenaekensplein 20, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019061330

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 51/2019 - OMV_2019061330 voor het bouwen van een nieuwe schuur en het slopen van enkele bijgebouwen op een terrein, gelegen Wittevinnestraatje 32 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019058263

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning M 07/2019 - OMV_2019058263 - VOF VERBLIJFPARK DE MEREN ter regularisatie van een bestaande grondwaterwinning met een diepte van 35 meter voor een debiet van maximaal 30 000 m³/jaar op het terrein gelegen Dorpsstraat 86 te Begijnendijk, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019051478

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning M 06/2019 - OMV_2019051478 - De Rietvoorn ter regularisatie bestaande grondwaterwinning met een diepte van 35 meter voor een debiett van maximaal 7 000 m³/jaar op een terrein, gelegen Mechelbaan 75B te Begijnendijk, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Verdelingsaanvraag Hulstsestraat ZN (2/A-426a)

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te maken tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Verdelingsaanvraag Busschotstraat ZN (2/A-410 b)

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te maken tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Aktename stedenbouwkundige melding OMV_2019062757

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2019062757 op een perceel gelegen Processieweg 51 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

KEN Kennisgeving proces-verbaal De Rietvoorn

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Voorstel samenwerkingsovereenkomst Demervallei

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft, op voorwaarde dat al de betrokken gemeenten deelnemen en er een gezamenlijk ondertekeningsmoment wordt voorzien, geen opmerkingen op de door het Regionaal Landschap Noord-Hageland voorgestelde samenwerkingsovereenkomst voor de voortzetting van de gebiedsgerichte coördinatie binnen de Demer- en de Laakvallei.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Opvolging sluikstort Soelstraat - terreinen OCMW

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

KEN Elektrisch keuringsverslag De Meren

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

KEN Brandverslag Wolf café

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant inzake het brandverslag van 15 mei 2019 van het Wolf café gelegen Dorpsstraat 2/0003 te 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Gunning prijsvraag bestrijding EPR

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Priels Treework vof, Dijledreef 36 te 3010 Kessel-Lo de opdracht te geven de eikenpocessierupsen te komen bestrijden, in de gemeente.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES "Begijnendijk proeft" op de markt van 13 juni

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van "Begijnendijk proeft" op de wekelijkse markt van 13 juni 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Wereldwinkel: plaatsen tafel tijdens jaarmarkt

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de Wereldwinkel tijdens de jaarmarkt van 13 juni  2019 een tafel van 2 à 3 meter zal plaatsen voor de ingang van de winkel.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Verordening eerste communie Betekom - 30 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent een parkeerverbod voor de parking rond de kerk (uitgezonderd voor de deelnemers aan de eerste communie) en het afsluiten, uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers, van de Gelroodsesteenweg tussen het Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12, de St.-Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en de Werchtersesteenweg en de Pastorijstraat gedurende de periode(s): 30 mei 2019 08.00u tot 30 mei 2019 12.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Verordening vormsel Betekom – 2 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent een parkeerverbod voor de parking rond de kerk (uitgezonderd voor de deelnemers van het vormsel) en het afsluiten, uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers, van de Gelroodsesteenweg tussen het Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12, de St.-Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en de Werchtersesteenweg en de Pastorijstraat gedurende de periode(s): 2 juni 2019 09.00u tot 2 juni 2019 14.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Verordening filmopname LOVO - 28 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan LOVO Films Brussels (Generaal Tombeurstraat 71 te 1040 Etterbeek) voor filmopnames "Het Nieuwsblad" volgens locatieplan voor de periode(s) 28 mei 2019 08.00u tot 28 mei 2019 20.00u en verordent het afsluiten van het Jaag/fietspad langs de Demer aan de kant van Betekom centrum tussen de Gelroodsesteenweg en het pad naar taverne De Pelgrim.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Buurtfeest Honderd Bunders – 31 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Sofie Claes (Honderd Bunders 7, 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Honderd Bunders gedurende de periode(s): 31 augustus 2019 08.00u tot 1 september 2019 4.00u en verordent het afsluiten van de Honderd Bunders voor een buurtfeest.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Fietstocht WTC Scherpenheuvel – 24 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan WTC Scherpenheuvel (Noordervest 2, 3270 Scherpenheuvel-Zichem) voor een afgepijlde fietstocht voor recreanten, inclusief het aanbrengen van bewegwijzering, volgens parcoursplan voor de periode(s): 24 augustus 2019 08.00u tot 24 augustus 2019 20.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Dag van de Molenberg

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Natuurpunt Begijnendijk en de Betekomse Molenwerkgroep om op 21 september de Dag van de Molenberg te organiseren en voorziet in een deel van de gevraagde logistieke ondersteuning.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Zomervertellingen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanbod ROB (zomervertellingen) goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Rondgang LOK

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan het LOK om een rondrit te organiseren met schoolbus.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Vrijwilligers tijdens Begijnendijkkermis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een groep vrijwilligers de opdracht om randactiviteiten te organiseren tijdens de kermis van 9 tot en met 13 juni.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Optreden en animatie tijdens Pinksterkermis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan feestcomité Begijnendijk om animatie en optredens te organiseren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2019

 

BES Lestijdenpakket 2019-2020

 

Het college van burgemeester en schepenen doet een voorstel tot aanwending van het lestijdenpakket van de gemeentelijke basisscholen De Klimroos en De Puzzel aan de gemeenteraad en vraagt vooraf advies aan de pedagogische raden, de schoolraden en de representatieve vakorganisaties van de scholen.