ZITTING VAN 18 03 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - NOTULEN VERGADERING VAN 11 MAART 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 11 maart 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Bespreking - DAGORDE GEMEENTERAAD VAN 28 MAART 2019

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Kennisname - MELDING PERSONEELSZAKEN DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - AANVRAAG FINANCIËLE STEUN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen financiële steun te verlenen aan een vzw te Diksmuide in het kader van 'de Groote Oorlog'.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - OPROEPINGSKAART (BIJNA) VERVALLEN KIDS-ID

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de ouders van kinderen met een (bijna) vervallen kids-ID systematisch aan te schrijven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - ONMIDDELLIJKE AFVOERING VAN AMBTSWEGE

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit onmiddellijk over te gaan tot de afvoering van ambtswege van een inwoner.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - VERKRIJGEN INFORMATIE UIT BEVOLKINGSREGISTERS

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert bij gebrek aan wettelijke grondslag om de gevraagde persoonsgegevens op te zoeken en mee te delen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Kennisname - MACHTIGING AKTEN BURGERLIJKE STAND

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de machtiging die door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd verleend aan de medewerkers van de dienst burgerzaken om alle taken inzake het opmaken en ondertekenen van akten van de burgerlijke stand te verrichten met uitzondering van de ondertekening van de huwelijksakten.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/16

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/16" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/17

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/17" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE - AGB

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van beheersovereenkomst tussen gemeente en autonoom gemeentebedrijf goed en zal dit ontwerp ter onderhandeling voorleggen aan de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf op 28 maart 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - AANVRAAG BEBORDING WBE

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot plaatsing bebording n.a.v. de aanvraag wildbeheerseenheid Land van Demer, Dijle en Winge.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - IGECORO

 

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn principiële goedkeuring aan het voorstel om in overleg en samenwerking met de gemeenten Begijnendijk en/of Rotselaar een intergemeentelijke GECORO op te richten.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - KRUISPUNT LANGESTRAAT / SLEUTELBAAN

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de heraanleg van het kruispunt Sleutelbaan en Langestraat in samenwerking met Hulshout uit te voeren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMGEVINGSAANVRAAG OMV_2019031469

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het aanvraagdossier OMV_2019031469 - S 27/2019,  voor afbraak en herbouw van het bestaande bijvolume achteraan de bestaande eengezinswoning op een terrein, gelegen Aarschotsesteenweg 72, volledig en ontvankelijk te beschouwen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - VERDELINGSAANVRAAG PROF. SCHARPÉLAAN 41

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling van het perceel Prof. Scharpélaan 41.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - VERDELINGSAANVRAAG VELDSTRAAT ZN

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling van het perceel Veldstraat zn.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019003463

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag S3/2019-OMV_2019003463.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019006823

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019006823 - S7/2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019010348

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag G 3/2019 - OMV_2019010348 voor het aanbouwen ijsatelier+carport aan bestaande vrijstaande woning met melding van IIOA bestaande uit 18,52 kW aan koelinstallaties op een terrein, gelegen Aarschotsesteenweg 35.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek omgevingsaanvraag S 22/2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - VOORLOPIGE OPLEVERING FIETSPADEN KLEINESTEENWEG

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de voorlopige oplevering van de plaatselijke herstellingswerken aan de fietspaden in de Kleinesteenweg.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - BETEKOM CENTRUM: AANPASSING MARKERINGEN PARKEREN

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de markeringen van de parkeerplaatsen in het centrum van Betekom aan te passen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - DEFINITIEVE OPLEVERING KUNSTGRASVELDEN GROTE BAAN

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot de definitieve oplevering van de kunstgrasvelden en omgevingsaanleg van de sportterreinen aan de Grote Baan.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Besluit - AANVRAAG TOELATING ORGANISEREN RONDE VAN 11

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het organiseren van de Ronde van 11.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Bespreking - DIVERSE BESPREKINGEN

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Bespreking - HERLOCALISATIE LEEGGOEDZONE AARSCHOTSESTEENWEG 159

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 MAART 2019

 

Bespreking - BESPREKING OPRICHTING KMO ADVIESRAAD