ZITTING VAN 12 12 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Maggie Thielemans, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Alex Vissenaekens, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Notulen CBS van 05 december 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 05 december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Fluvius ov - notulen rvb 12 oktober 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius ov van 12 oktober 2022

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Interleuven - agenda en notulen rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 14 december 2022 en de notulen van de raad van bestuur van 23 november 2022 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN IGS Hofheide: bijk. documenten bav 21 december '22

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van bijkomende aangeboden documenten m.b.t. de buitengewone algemene vergadering van woensdag 21 december 2022 van IGS Hofheide.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Inzagerecht gemeenteraadsleden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van een gemeenteraadslid voor inzage in de documenten RUP Betekom (site buurthuis).

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/62

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/invullen' goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/8

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/8 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/175 -> 178

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/175', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/176', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/177' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/178' goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/179

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/179' goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/180

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Bedrijfsvoorheffing' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/180' goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op leegstand - 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, kohierartikel G/BEL/2022/325, ontvankelijk te verklaren en in te willigen.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Bepaling prijssubsidiefactor

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit vanaf 1 januari 2023 de prijssubsidiefactor vast te stellen op 1,10.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Oppensioenstelling

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het ontslag van een personeelslid te aanvaarden wegens oppensioenstelling vanaf 01 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Consolidatie arbeidsongeval

 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert het arbeidsongeval van een personeelslid zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022153427

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2022153427 voor het verdelen van een perceel in meerdere loten op een perceel, gelegen Peuterstraat 39 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022153305

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022153305 voor het bouwen van een particuliere woning in open bebouwing op een perceel, gelegen Heuvelstraat 88.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Verlenen OMV_2022128437

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022128437 op een perceel gelegen Liersesteenweg 279, 279A, 281 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Verkoopbaarheidsattest Liersesteenweg 281

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Koen Boogaerts voor een vergunde verkaveling van een perceel gelegen Liersesteenweg 279 - 279A - 279B - 281.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Principiële goedkeuring verlegging buurtweg 63

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met de verleggingsaanvraag voor buurtweg 63 gelegen ter hoogte van Steijenhoflaan 67 te 3130 Betekom.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

KEN Verslag Gecoro 1 december 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Gecoro van 1 december 2022.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Organisatie workshops participatie RUP open ruimte

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Subsidieaanvraag KLE - onderhoud van een haag

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het onderhoud van 89 meter haag, op het perceel gelegen Moorsemsestraat 280 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 99/L, goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Weekend van de klant 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking op de wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening op zondag 1 oktober 2023, goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Fietssuggestiestroken

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Parking monument Begijnendijk - parkeerzone

 

Het college van burgemeester en schepenen limiteert de parkeerduur via parkeerschijf van ma - vr tussen 09u00 en 16u00 voor de periode van  19 december 2022 06.00u tot 19 juni 2023 18.00u.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Kampen dienst vrije tijd 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2022-066 en de raming voor de opdracht “Kampen dienst vrije tijd 2023”, opgesteld door Marina Peeters, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Aankoop speeltoestellen GBS De Puzzel

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Aanstellen ontwerper administratief centrum

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Aanduiding locaties cashpunt

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Nieuwjaarsreceptie inwoners: toelating/verordening

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd voor het organiseren van een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Nieuwjaarsreceptie inwoners: praktische uitvoering

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht een nieuwjaarsreceptie uit te werken voor de inwoners van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Zoektocht KWB Betekom - 21 januari 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom (Langehoevestraat 103 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een zoektocht aan de hand van verstopte rondellen volgens parcoursplan voor de periode(s): 21 januari 2023 17.00u tot 21 januari 2023 23.00u.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2022

 

BES Wandeltocht KWB Pijpelheide - 19 februari 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Pijpelheide voor een doortocht met bewegwijzering n.a.v. de organisatie van een wandelzoektocht op 19 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.