ZITTING VAN 16 08 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen CBS van 09 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 09 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/34

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/34' goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/140->141

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/140' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/141' goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling vervanging bibliotheekassistent

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een halftijdse bibliotheekassistent B1-B3 bijkomend aan te stellen met een vervangingscontract met 20% vanaf 01 september 2021.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling vervanging LBO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een administratief medewerkster C1-C3 aan te stellen met 50% ter vervanging van personeelsleden in loopbaanonderbreking.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Vervanging permanentie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit personeelsleden aan te stellen voor de vervanging permanentie van een afwezig personeelslid.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Vervanging ziekteverlof

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een technisch beambte poetsdienst aan met 8/38  voor de vervanging van een personeelslid in ziekteverlof vanaf 16 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021088234

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021088234 voor een perceel gelegen Liersesteenweg (308).

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021095317

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2021095317 voor het afsplitsen van een strook grond ter breedte van 3 meter om toe te voegen bij een aanpalende eigendom voor een perceel gelegen Grote Baan 167 en 169 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021120949

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021120949 voor het vellen van een boom en het bouwen van een halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Soelstraat 82.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021126503

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021126503 voor het bouwen van een vrijstaand tuinhuis in de tuinstrook op een perceel, gelegen Meetshovenstraat 30.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021088361

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021088361 op een perceel gelegen Staeystraat 33, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021126503

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021126503 op een perceel gelegen Meetshovenstraat 30 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Weigeren OMV_2021013914

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2021013914.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Weigeren OMV_2021020990

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2021020990.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Verkoopsbaarheidsattest Busschotstraat 31-31A

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Michiels,Stroeykens&Pelgrims voor een vergunde verkaveling op het perceel gelegen Busschotstraat 31-31A.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Verkoopbaarheidsattest Tramstraat 3

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Deras voor een  verkavelingswijziging OMV2021071755 van een perceel gelegen Tramstraat 3.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Bouwovertreding Liersesteenweg 231

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de BRT-politiediensten opdracht te geven om een proces-verbaal van bouwovertreding tegen Goyvaerts Patrick op te stellen voor de uitgevoerde terreinaanlegwerken, herbouwen van het bijvolume achteraan het pand en uitbreiden van het voorste dakvlak gelegen Liersesteenweg 231.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Energiepremie 'dakisolatie en HR-beglazing'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie hoogrendementsbeglazing en dakisolatie nr. '09_2021' toe.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Energiepremie 'HR-beglazing'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie hoogrendementsbeglazing nr. '10_2021' toe.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Addendum

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijgevoegde addendum van het ontwerpprotocol quarantainehandhaving, voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanpassing GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over de uitvoering van de plafonneringswerken in klas 3 van GBS De Klimroos omwille van veiligheidsreden.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Plaatsen asbestzak voor ophaling

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Stijn Yskout (Amerstraat 3 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een zak van 3m en 1m10 van de asbestophaalcampagne van Ecowerf voor het opladen door een vrachtwagen met kraan en dit volgens locatieplan voor de periode(s) 16 augustus 2021 12.00u tot 31 augustus 2021 18.00u.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Vierde van vier zoektochten rond warme William

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk (Dorpsstraat 8 bus 1 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht met bewegwijzering van de organisatie van de vierde van vier laagdrempelige zoektochten rond Warme William bestaande uit leuke opdrachtjes onderweg om te eindigen bij de warme William-bank volgens parcoursplan voor de periode(s): 19 augustus 2021 10.00u tot 1 september 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Punt bijlagen/links 20210819-0901_IOD_BibBeg_DoortochtZoektochtWarmeWilliam_Vergunning_Parcoursplan.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Voetbaldagen 2021 – 27 – 29 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Jeugd KAC-KO (Pandhoevestraat 83 te 3130 Begijnendijk) voor het gebruik van 4 witte tenten, 2 plooitenten, 14 GFT bakken, 4 groene schermen en 14 kleedkamers tijdens de voetbaldagen 2021 volgens locatieplan voor de periode(s) 27 augustus 2021 17.00u tot 29 augustus 2021 18.00u.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Vergunning versterkte muziek - 4 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Ariane Van de leest (Hannekensstraat 59 te 3130 Begijnendijk) een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd voor het trouwfeest in de Hannekensstraat 61 (volgens locatieplan) voor de periode(s): 4 september 2021 19.00u tot 5 september 2021 02.00u.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Buurtfeest Den Dries – 4 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Tom Van Esse (Den Dries 28 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Den Dries (volgens locatieplan) voor de periode(s): 4 september 2021 12.00u tot 5 september 2021 02.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van Den Dries tussen huisnummer 4 en 34.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Wandeling met ontbijt - FERM Betekom – 26/09/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan FERM Betekom (Raystraat 43 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht van een wandeling met ontbijt volgens parcoursplan voor de periode(s): 26 september 2021 08.00u tot 26 september 2021 12.00u.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Punt bijlagen/links 20210926_IOD_FermBetekom_WandelingMetOntbijt_Vergunning_Parcoursplan.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Subsidie 'buurtfeest 'Steursstraat'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest ' Steursstraat'  goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanpassing reglement logistieke steun

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het reglement logistieke steun uit te breiden met één item (springkasteel).

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

KEN Aanpassing dienst- en retributiereglement

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen aan het dienst- en retributiereglement.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021