ZITTING VAN 08 04 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Notulen CBS van 02 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 02 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Dagorde gemeenteraad van 22 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 22 april a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter Roger Verduyckt.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/31

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/31' goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/34 -> 35

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/34' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/35' goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/36 -> 37

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen/bedrijfsvoorheffing van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/36 en van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/37 goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Chiro Betekom Bouwt vzw - vordering 32

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen de vorderingen van Chiro Betekom Bouwt vzw, goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Oninbaar - GAS-5 boete

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oninbaarstelling van GAS-5 boete G/GAS-5/2023/13516 omwille van de aangetoonde insolvabiliteit.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Oninbaar - GAS-5 boetes

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oninbaar stelling van GAS-5 boetes G/GAS-5/2023/3037, G/GAS-5/2023/3074, G/GAS-5/2023/3434, G/GAS-5/2023/10487, G/GAS-5/2023/10679, G/GAS-5/2023/10737, G/GAS-5/2023/11163, G/GAS-5/2023/11605, G/GAS-5/2023/12885, G/GAS-5/2023/13925, G/GAS-5/2023/14086, G/GAS-5/2023/14152, G/GAS-5/2023/14188 en G/GAS-5/2023/14228 wegens insolvabiliteit.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Oninbaar - GAS-5 boete

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oninbaar stelling van GAS-5 boete G/GAS-5/2023/9585 omwille van de aangetoonde insolvabiliteit.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Oninbaar - GAS-5 boete

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oninbaar stelling van GAS-5 boete G/GAS-5/2023/2649 omwille van de aangetoonde insolvabiliteit.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Kredietverschuiving investeringsbudget

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de kredietverschuivingen voor de realisatie van de projecten 'fietspaden Baalsesteenweg' en 'rioleringswerken Hoekje' ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Aanvraag pensioen personeelslid

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag van een personeelslid voor de wettelijke pensionering vanaf 01 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023124897

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 8 april 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023124897 voor het slopen van bestaande woningen met bijgebouwen, bouwen van een woonprorject met 44 woonentiteiten (26 appartementen en 18 stapelwoningen), een ondergrondse parkeergarage, het aanleggen van verhardingen i.f.v. paden, terrassen, parkeerplaatsen en opritten en het plaatsen van warmtepompen en een bronbemaling op een terrein, gelegen Kerkstraat 13 t.e.m. 23.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024022591

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 8 april 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024022591 voor het verbouwen van een woning op een terrein, gelegen Beekstraat 24.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023102426

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023102426 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 14, Sint-Laurentiusstraat ZN en Pastorijstraat ZN 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023152796

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023152796 voor een perceel gelegen Hoekje Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023170722

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023170722 voor het ontharden en vergroenen van de speelsplaats op een perceel, gelegen Pastoor Pitetlaan 28.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024033963

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024033963 voor het bouwen van een woning in halfopen verband op een perceel, gelegen O.L. Vrouwstraat 41A.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024045207

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024045207 voor het plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine in crepistructuur op een perceel, gelegen Baalsesteenweg ZN.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2024010116

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024010116 op een perceel gelegen Baalsesteenweg 66 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Stedenbouwkundig attest 2/2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een eengezinswoning Moorsemsestraat 321, 3130 Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Opheffingsprocedure deel gemeenteweg Vijversstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verzoekschrift - ingediend op 13 november 2023 door Luc Oostens en Kristl Grandjean - betreft het opheffen van een deel van een gemeenteweg gelegen op kadastraal perceel Begijnendijk, sectie B, 504/A6 of nog Vijversstraat 27, principieel ontvankelijk te verklaren.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Rapportering LEKP 1.0

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering 2023 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Plan MER - nr PL0311

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van 27 maart 2024 van het Departement Omgeving, afdeling MER, betreffende het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse regering over extern salderen - afspraken i.v.m. de terinzagelegging van de kennisgevingsnota. Het dossier is onder het nummer PL0311, bij het Team Omgevingseffecten in behandeling.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Beleidsplan Ruimte Tremelo

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beleidsplan Ruimte Tremelo en bijhorende plan-MER: openbaar onderzoek en adviesvraag.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

KEN Kapmachtiging

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van het Agentschap Natuur en Bos voor de kapping van Amerikaanse vogelkers (exotenbestrijding 100 %), op het perceel gelegen Soelstraat z/n  te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 360/C.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 APRIL 2024

 

BES Gebruik huis Spiessens wielerwedstrijd - 14 april

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft uitzonderlijk toelating aan wielerclub De Toekomst om op zondag 14 april een hulppost van het Rode Kruis in te richten in huis Spiessens.

 

Publicatiedatum: 16/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.