ZITTING VAN 25 03 2019 - 19:05 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Schepen Maggie Thielemans verlaat de zitting bij de bespreking van agendapunt 4.

Schepen Maggie Thielemans sluit aan bij de zitting vanaf de bespreking van agendapunt 5.

Schepen Maggie Thielemans verlaat de zitting bij de bespreking van agendapunt 8.

Schepen Maggie Thielemans sluit aan bij de zitting vanaf de bespreking van agendapunt 12.

Schepen Maggie Thielemans verlaat de zitting bij de bespreking van agendapunt 29.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - NOTULEN VERGADERING VAN 18 MAART 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 18 maart 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/18

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/18" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AANSTELLEN SELECTIEBUREAU FINANCIEEL DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerteaanvraag voor de opdracht "aanstellen van een selectiebureau voor de aanwerving van een financieel directeur" goed. De raming voor deze opdracht bedraagt € 12 000 incl. btw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Bespreking - RONDGANG GEMEENTE- EN OCMW-DIENSTEN

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Kennisname - MELDING PERSONEELSZAKEN DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Kennisname - TIJDELIJKE VERVANGING VAN DE BURGEMEESTER

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mededeling van burgemeester Bert Ceulemans dat hij van 8 t.e.m. 22 april 2019 met vakantie gaat en hij, tijdens deze periode overeenkomstig artikel 62 derde paragraaf van het Decreet Lokaal Bestuur, schepen Roger Verduyckt aanduidt als waarnemend burgemeester.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - CONCEPT EN ORGANISATIE 'DAG VAN DE NIEUWE INWONER'

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de jaarlijkse 'Dag van de Nieuwe Inwoner' te organiseren op zondag 20 oktober 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - ORGANISATIE 'ZOMERVERTELLINGEN 2019' VAN ROB-TV

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de 'Zomervertelling' van ROB-tv op dinsdag 20 augustus 2019 te laten plaatsvinden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - VERORDENING WIELERWEDSTRIJD DE TOEKOMST

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de inname openbaar domein voor de wielerwedstrijd voor nieuwelingen van wielerclub De Toekomst op 20 juli 2019 van 12.30 u – 18.00 u, zijnde:

een parkeerverbod in

ode Grote Baan tussen Gelegstraat en Willekenslaan

ode Willekenslaan tussen Grote Baan en Professor Scharpélaan

ode Pastoor Pitetlaan tussen rond punt en Aarschotsesteenweg

ode Aarschotsesteenweg tussen Corneel Vissenaekensplein en Soelstraat

 

Een eenrichting van

ode Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en de Aarschotsesteenweg richting Aarschot

ode Aarschotsesteenweg van de Pastoor Pitetlaan tot aan de Soelstraat richting Aarschot

ode Moorsemsestraat tussen de Soelstraat en de Betekomsesteenweg richting Betekomsesteenweg,

 

dewelke ter kennis gebracht wordt aan de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt,

te verordenen op voorwaarde dat:

 

ode wedstrijd gecommuniceerd wordt aan de getroffen bewoners via een briefje in de bus

oeen exemplaar van deze communicatie wordt bezorgd aan de sportdienst, Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Betekom

Punt bijlagen/links 20190720_IOD_DeToekomst_Verordening_Signalisatieplan01.pdf
20190720_IOD_DeToekomst_Verordening_Signalisatieplan02.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - TOELATING DOORTOCHT WIELERTOERISTENRIT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een toelating te geven voor een doortocht van de wielertoeristenrit van WTC Heultje volgens parcoursplan op 1 mei 2019 tussen 8.00 u en 20.00 u.

De gemeente is slechts bevoegd om toelating te verlenen voor doorgang en bewegwijzering van de parcoursstukken die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, hetzij als openbare weg, officiële buurtweg of met een schriftelijke overeenkomst van de eigenaar voor publiek gebruik.

De overige delen betreffen vaak private eigendommen of erfdienstbare wegen met beperkte doorgangsrechten voor de aangelande eigenaars.

Voor deze delen van het parcours zijn de private eigenaars bevoegd en staat de parcoursverantwoordelijke zelf in voor het bekomen van toestemming hiervoor bij de desbetreffende eigenaar(s).

Punt bijlagen/links 20190501_IOD_DoortochtWTCHeultje_Vergunning_Parcours.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - VOETBEDEVAART KAPELLE-OP-DEN-BOS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een toelating te geven voor een doortocht van de voetbedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd door Wim Clerbout volgens parcoursplan op 8 en 9 juni 2019 telkens tussen 9.00 u en 12.00 u.

De gemeente is slechts bevoegd om toelating te verlenen voor doorgang en bewegwijzering van de parcoursstukken die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, hetzij als openbare weg, officiële buurtweg of met een schriftelijke overeenkomst van de eigenaar voor publiek gebruik.

De overige delen betreffen vaak private eigendommen of erfdienstbare wegen met beperkte doorgangsrechten voor de aangelande eigenaars.

Voor deze delen van het parcours zijn de private eigenaars bevoegd en staat de parcoursverantwoordelijke zelf in voor het bekomen van toestemming hiervoor bij de desbetreffende eigenaar(s).

Punt bijlagen/links 20190608-09_IOD_DoortochtVoetbedevaart_Vergunning_Parcours.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - PILOOTPROJECT INTERGEMEENTELIJKE BELEIDSPLANNING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het engagement aan te gaan om de nodige inzet te verlenen in het intergemeentelijke pilootproject beleidsplanning.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - OPRUIMEN OPSLAGRUIMTE LANGS CONTAINERPARK

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de locatie naast het containerpark op te ruimen. De uitvoering is prioritair en volledig in eigen beheer.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Kennisname - OPZEGGING SAMENWERKING AANGEPAST VERVOER

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de provincie Vlaams-Brabant van 27 februari 2019 in verband met de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst inzake aangepast vervoer en de invoering van nieuwe klanttarieven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - SLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING V1/19

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsaanvraag V1/19 - OMV 2019006920. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de verkaveling voor het opsplitsen van het bouwlot in 2 kavels bestemd voor de oprichting van woningen in halfopen verband, gelegen Jagersstraat 42-44.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018152962

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag M 1/2019 - OMV_2018152962 voor het plaatsen van een diep grondwaterwinning voor het geven van drinkwater aan 3 paarden (43,2 m³/jaar) op een terrein, gelegen Beekstraat 74 te 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019002029

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag S 04/2019 - OMV_2019002029 voor het bouwen van in totaal 13  grondgebonden woningen met wegaanleg in het binnengebied Beekstraat/Raystraat/Processieweg.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019016308

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag S 09/2019 - OMV_2019016308 voor het aanbouwen van een carport achteraan de bestaande woning op een terrein, gelegen Puttestraat 16

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019006823

 

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend door de heer Bert Elsen namens de heer Marc Truyen wonende A. Bosmanslaan 44 te 3130 Begijnendijk.

De aanvraag werd ontvangen op 25 januari 2019.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 4 februari 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres A. Bosmanslaan 44 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 323 L.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een veranda en een bijgebouw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AKTENAME OMV_2018064606

 

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend door mevrouw Catherine Sandrine Ghiotti wonende Schavotstraat 5/B te 3130 Begijnendijk.

De aanvraag werd ontvangen op 25 februari 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Schavotstraat 5B en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 2 X.

Het betreft een aanvraag tot plaatsing van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoudsvermogen van 2700 liter.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AKTENAME OMV_2019010028

 

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend door mevrouw Annemieke Irma Orts te 3130 Begijnendijk.

De aanvraag werd ontvangen op 25 januari 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mechelbaan 56 en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, 2/X.

Het betreft de melding van de plaatsing van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoudsvermogen van 1.000 liter.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019006920

 

Het college van burgemeester en schepenen levert omgevingsvergunning V1/2019 - OMV 2019006920 af.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019014633

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019014633.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019010348

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019010348.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV 2019008492 - V2

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de omgevingsvergunning V2/2019 - OMV2019008492 af te leveren voor het verkavelen van een goed en het slopen van de woning en bijgebouwen gelegen te 3130 Begijnendijk, Mechelbaan 192.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFLEVERING VERKAVELINGSATTEST PUTTESTRAAT 39

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest Puttestraat 39 (2 loten halfopen bebouwing)  i.v.m. de verkavelingsvergunning OMV-2018040863 af.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AANMANING BOUWOVERTREDING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een aanmaning te verzenden tot herstel van de bouwovertreding Soelstraat zn op de verhuurpercelen door het OCMW Begijnendijk aan Buedts Yves.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - SLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING V2/19

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsaanvraag V2/2019 - OMV 2019008492. Het betreft een aanvraag voor het verkavelen van een goed en het slopen van de woning en bijgebouwen, gelegen Mechelbaan 192 te 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - BUITENGEBRUIKSTELLING ONVERGUNDE GRONDWATERWINNING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit twee bestaande onvergunde grondwaterwinningen buiten gebruik te stellen. Het betreft twee diepe grondwaterwinningen die in het verleden werden geplaatst ten behoeve van bestaande sportinfrastructuren (grondwaterwinning Sportcomplex Grote Baan en grondwaterwinning Sportcomplex De Tumkens). Beide winningen zijn rekening houdend met de huidige grondwaterproblematiek niet te verantwoorden om te gebruiken voor laagwaardige toepassingen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - AFSPRAKENNOTA MOOIMAKERS VRIJWILLIGERS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot goedkeuring van de 'afsprakennota vrijwillige mooimaker (zwerfvuilmeter/-peter) van Begijnendijk' en geeft de toekomstige visie inzake de opvolging van Mooimakers aan op basis van de beschikbare subsidies van de OVAM.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Kennisname - ADVIES MAR DORPSKERNHERNIEUWING

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het MAR-advies 1901.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - PROXIMUS - JAARVERGUNNING WERKEN 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan Proximus nv van publiek recht, Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel een jaarvergunning te verlenen voor het uitvoeren en signaleren van werken (cat. 3) voor het werkjaar 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING OPENING CRÉMELIE

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het plaatsen van 2 borden met “Evenement” op 100 m, langs beide zijden, voor de Werchtersesteenweg 84 op 7 april 2019 tussen 07.00 en 18.00 u. te verordenen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING TAVERNE DE KALESSA

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een parkeerverbod, volgens signalisatieplan, voor 2 parkeerplaatsen voor het Corneel Vissenaekensplein 10 op 29 maart 2019 tussen 15.00 en 21.00 u te verordenen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING PHILIP ROHAERT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het afsluiten, uitgezonderd plaatselijk verkeer, van de Molenweg 25 - 29, volgens signalisatieplan, op 28 maart 2019 tussen 7.00 en 19.00 u te verordenen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - BEGIJNENDIJK CENTRUMPLEIN - AANDEEL UITVOERING

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de mindervalidenparkeerplaatsen aan het centrumplein in Begijnendijk bijkomend af te bakenen met biggenruggen en één van de parkeerplaatsen voor te behouden voor medische hulpdiensten.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2019

 

Besluit - ONDERSTEUNING G-ATLETIEKMEETING

 

ROBA organiseert op zondag 19 mei 2019 voor de eerste maal een G-atletiekmeeting ROBAlympics, voor atleten en personen met een verstandelijke beperking/autisme .Het college van burgemeester en schepen beslist om

de G-atletiekmeeting Robalympics op zondag 19 mei 2019 logistiek te ondersteunen. De logistieke steun van de gemeente zal bestaan uit het gratis ter beschikking stellen van materiaal, accommodatie, het gratis leveren, plaatsen en afbreken van tenten en podiumelementen en een kosteloze advertentie in de folderkrant van april en/of mei 2019.