ZITTING VAN 06 05 2019 - 17:25 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Notulen vergadering van 29 april 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 29 april 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/25

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/25" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/27

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/27" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Financiële steun - Mucovereniging vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen financiële steun te verlenen aan een vzw m.b.t. mucoviscidose te Brussel.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Financiële steun - Panal vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen financiële steun te verlenen aan een vzw te Heverlee m.b.t. palliatieve zorg.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Aanvaarding ontslag wegens oppensioenstelling

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag wegens op pensioenstelling van een leerkracht.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Fietsexamen OVSG

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven om het OVSG fietsexamen te organiseren en de nodige logistieke steun te voorzien.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Verkoop chocolade aan de schoolpoort

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen toelating te verlenen voor de verkoop van chocolade eitjes aan de schoolpoort van GBS De Klimroos op 9 en 10 mei 2019 ten voordele van het project 'start to move' van UZ Leuven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019052234

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019052234 op een perceel gelegen Puttestraat 156 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019052239

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019052239 op een perceel gelegen Puttestraat 156 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019052239

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 43/2019 - OMV_2019052239 voor het bouwen van een tuinhuisje op een terrein, gelegen Puttestraat 156 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019053919

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S45/2019 - OMV_2019053919 voor het plaatsen van een buitentrap naar de woonunit op de eerste verdieping op een terrein, gelegen Prof.Scharpélaan 35 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019052008

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier m.b.t. omgevingsvergunning S 46/2019 - OMV_2019052008 voor het bouwen van een woning met carport op een terrein, gelegen  ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Aanvraag uitstel buitengebruikstelling

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in afwachting van het resultaat van de beslissing van de omgevingsvergunningsaanvraag, voor het oppompen van het grondwater, de vraag tot uitstel om de illegale grondwaterwinning onmiddellijk buiten gebruik te stellen en de verzegeling van de grondwaterwinning, over te maken aan de Afdeling Handhaving Vlaams-Brabant, Dirk Bouts-gebouw, Diestsepoort 6 bus 71 te 3000 Leuven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Subsidieaanvraag herbruikbare luiers

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers, goed te keuren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Subsidieaanvraag herbruikbare luiers

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers, goed te keuren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Prijsvraag bestrijding eikenprocessierupsen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een prijsvraag uit te schrijven voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Online veiling: planning en goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de goederenlijst voor de online veiling goed zodat de veiling in overleg met I&O Auctions bvba kan gestart worden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Maaien bermen 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht “Maaien van bermen 2019” te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde JEWA g.c.v., Vogelzang 5 te 2440 Geel

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Wegsignalisatie: Unal snacks

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het plaatsen van wegwijzers op de openbare weg naar de bestemming Unal snacks aan de Betekomsesteenweg 32.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Kruispunten: Herinrichting - Voorlopige oplevering

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken aan de kruispunten Moorsemsestraat-Seypstraat en Soelstraat-trambedding goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Steursstraat - Aanpassingen overwelvingen opritten

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om op verzoek van de bewoners een verbreding van de overwelfde opritten naar de woningen in de Steursstraat toe te staan tot vijf meter.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Fietstocht FT De Bevers - 22 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een toelating te geven aan FT De Bevers (Unolaan 62 te 2620 Hemiksem) voor een afgepijlde fietstocht, inclusief het aanbrengen van de bewegwijzering, volgens parcoursplan voor de periode(s): 22 juni 2019 08.00 u tot 22 juni 2019 21.00 u. De gemeente is slechts bevoegd om toelating te verlenen voor doorgang en bewegwijzering van de parcoursstukken die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, hetzij als openbare weg, officiële buurtweg of met een schriftelijke overeenkomst van de eigenaar voor publiek gebruik. De overige delen zijn vaak private eigendommen of erfdienstbare wegen met beperkte doorgangsrechten voor de aangelande eigenaars. Voor deze delen van het parcours zijn de private eigenaars bevoegd en staat de parcoursverantwoordelijke zelf in voor het bekomen van toestemming hiervoor bij de desbetreffende eigenaar(s).

 

en dat de aangebrachte bewegwijzering ten vroegste 48 uur voor de doortocht mag geplaats worden en ten laatste 48 uur na de doortocht moet verwijderd worden en dat deze:

niet mag aangebracht worden op bestaande bewegwijzering of de bestaande bewegwijzering niet mag bedekken

het zicht van andere weggebruikers niet belemmerd mag worden

Punt bijlagen/links 20190622_IOD_DoortochtFTDeBevers_Vergunning_Parcoursplan.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Triathlon 2019 van het Aarschots Triathlonteam

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven aan het Aarschots Triathlonteam om de oversteekplaats Gelroodsesteenweg -Demerdijk te gebruiken (met tijdelijke afsluiting).

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Kampvuur Chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het organiseren van een kampvuur op vrijdag 10 mei 2019 vanaf 20u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2019

 

BES Uitbetaling subsidie 2018 aan sportvereniging

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de boogschuttersvereniging Sint Leonardus Begijnendijk in 2018 recht heeft op de basis- en werkingssubsidie gezien zij hun subsidiedossier tijdig en uiterlijk op 18 oktober 2018 hebben ingediend bij de dienst vrije tijd.