ZITTING VAN 13 05 2019 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Notulen vergadering van 3, 6 en 8 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 3, 6 en 8 mei goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Dagorde gemeenteraad van 23 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 23 mei a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter David Dupont.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Notulen kerkraad van 15 april 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad van 15 april 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/28

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/28" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Oninbare schoolfacturen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het oninbaar stellen van 2 schoolfacturen op naam van Johan Steemans, wegens overleden, voor een totaalbedrag van 4,65 euro.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Aanduiden vertegenwoordiger zitting vredegerecht

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de heer Geert Holemans aan als vertegenwoordiger van de gemeente om aanwezig te zijn op de zitting van het vredegerecht in raadkamer te 3200 Aarschot, Begijnhof 29 op donderdag 23 mei 2019 om 9.00 uur met als doel een minnelijke schikking te bekomen omtrent onbetaalde facturen van Accompan.E bvba.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Dubbele betaling brandweerbijdrage 2015

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om samen met de gemeente Holsbeek, Glabbeek en Huldenberg een burgerlijke procedure te starten betreffende dubbele brandweerbijdragen 2015 en aanstellen van een raadsman.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Lokaal dienstencheque onderneming

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de maandelijkse huurprijs voor het lokaal te bepalen op € 40. Het factuur voor telefonie-en internetaansluiting VK1/2019/19 wordt ten laste genomen van de gemeente.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Aanstellingsbesluit ambtenaren leegstand

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit twee ambtenaren aan te stellen die bevoegd zijn om leegstand op te sporen en te controleren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheidsverklaring kandidaten

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kandidaturen voor de vacante functie seizoenarbeider ontvankelijk te verklaren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Oppensioenstelling - Patrick Schoovaerts

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het ontslag van een personeelslid wegens oppensioenstelling vanaf 01 januari 2020 te aanvaarden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Aanstelling selectiebureau financieel directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het selectiebureau A&S Solutions aan te duiden voor het organiseren van de selectie van financieel directeur.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Toekenning urnegraf met concessie

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Betekom

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Verwijderen grafzerken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvragen voor de verwijdering van grafzerken op het oude kerkhof van Begijnendijk en Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Geen afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van de procedure van afvoering van ambtswege.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019047574

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier omgevingsvergunning S 41/2019 - OMV_2019047574 voor de uitbreiding en een optimalisatie van een speciaalzaak (Audiomix) op een terrein, gelegen Liersesteenweg 319 en 321 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019055638

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier omgevingsvergunning S 47/2019 - OMV_2019055638 voor de bestemmingswijziging van de functie van wonen naar horeca (=foodbar) op een terrein, gelegen Prof.Scharpélaan 55 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019013808

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent omgevingsvergunning met referentie OMV_2019013808 op een perceel gelegen Heidestraat 39 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019047574

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag omgevingsvergunning S 41/2019 - OMV_2019047574 voor de uitbreiding en een optimalisatie van een speciaalzaak (Audiomix) op een terrein, gelegen Liersesteenweg 319 en 321.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Einde openbaar onderzoek OMV_2019028129

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag V 04/2019-OMV_2019028129 voor het verkavelen van een perceel in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing (eengezinswoningen) op een terrein, gelegen Waterstraat 22A en 22B 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Verdelingsaanvraag Betekomsesteenweg 69

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te maken tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag (van een perceelsdeel gelegen Betekomsesteenweg 69).

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES PV bouwovertreding Soelstraat zn

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de BRT-politiediensten opdracht te geven een proces-verbaal van bouwovertreding tegen Buedts Yves op te stellen tegen de uitgevoerde buitenpiste, toilet, werfcontainer, 4 schuilplaatsen, een tent en opslag van materiaal en afval op de verhuurpercelen (Soelstraat zn) die door het OCMW aan de vermelde bouwovertreder worden verhuurd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Project biodiversiteit met diversite

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet deel te nemen aan het project "biodiversiteit met diversiteit" van Interleuven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Overleg regionale dierenasielwerking Aarschot

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit schepen van dierenwelzijn Bart Sorée af te vaardigen op het overleg 'dierenwelzijn' georganiseerd door de stad Aarschot op 3 juni 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Vertegenwoordiging deelproject Laakvallei

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt op verzoek van de Vlaamse Landmaatschappij, in het kader van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, een effectief en een plaatsvervangend lid aan in de planbegeleidingsgroep van het deelproject Laakvallei waarvan de gemeente Begijnendijk onderdeel uitmaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Toegangsbewijs tractor tot recyclagepark

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een toegangsbewijs af voor de uitzonderlijke toelating van de tractor tot het recyclagepark van Begijnendijk. Deze toegang wordt verleend onder voorwaarden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Bodemattest

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Bodemattesten

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

KEN Bodemattesten

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Dorpskern Begijnendijk: kosten waterleidingen

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar akkoord aan de kostenraming van de aanpassingen aan het waterleidingennet die nodig zijn in het kader van de geplande riolering en herinrichtingswerken in het centrum van Begijnendijk in samenwerking met Aquafin en Fluvius.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Dorpskern Begijnendijk: kosten aanpassingen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenramingen goed voor het ondergronds brengen van de laatste delen van bovengrondse netten van Fluvius in het dorpscentrum in het kader van de dorpskernvernieuwing.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Betekom centrum - Vorderingsstaten 22, 23 en 24

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaten 22, 23 en 24 voor het gemeentelijk aandeel in de riolering en herinrichtingswerken in het centrum van Betekom goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Begijnendijk centrum - LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar akkoord aan de kostenraming voor de toepassing van LED-technologie voor de openbare verlichting in de rand van de geplande riolering en herinrichtingswerken in het centrum van Begijnendijk in samenwerking met Aquafin en Fluvius.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Werkvergunning Fluvius Mechelbaan

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fluvius om over te gaan tot het uitbreiden van het TV-net langsheen de Mechelbaan op het openbaar domein van de gemeente Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Wielerwedstrijd vrije liefhebbers - 21 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent de inname openbaar domein voor de wielerwedstrijd voor vrije liefhebbers van wielerclub De Toekomst (Bossepleinstraat 23a te 3128 Tremelo) op 21 juli 2019 van 13.30 u – 15.15 u, zijnde:

een parkeerverbod in

ode Grote Baan tussen Gelegstraat en Willekenslaan

ode Willekenslaan tussen Grote Baan en Professor Scharpélaan

ode Pastoor Pitetlaan tussen rond punt en Aarschotsesteenweg

ode Aarschotsesteenweg tussen Corneel Vissenaekensplein en Soelstraat

 

Een eenrichting van

ode Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en de Aarschotsesteenweg richting Aarschot

ode Aarschotsesteenweg van de Pastoor Pitetlaan tot aan de Soelstraat richting Aarschot

ode Moorsemsestraat tussen de Soelstraat en de Betekomsesteenweg richting Betekomsesteenweg,

 

op voorwaarde dat:

ode wedstrijd gecommuniceerd wordt aan de getroffen bewoners via een briefje in de bus

oeen exemplaar van deze communicatie bezorgd wordt aan de sportdienst, Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Betekom

 

Dit wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Wielerwedstrijd vrije liefhebbers - 21 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent de inname openbaar domein voor de wielerwedstrijd voor vrije liefhebbers van wielerclub De Toekomst (Bossepleinstraat 23a te 3128 Tremelo) op 21 juli 2019 van 16.00 u – 18.00 u, zijnde:

een parkeerverbod in

ode Grote Baan tussen Gelegstraat en Willekenslaan

ode Willekenslaan tussen Grote Baan en Professor Scharpélaan

ode Pastoor Pitetlaan tussen rond punt en Aarschotsesteenweg

ode Aarschotsesteenweg tussen Corneel Vissenaekensplein en Soelstraat

 

Een eenrichting van

ode Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en de Aarschotsesteenweg richting Aarschot

ode Aarschotsesteenweg van de Pastoor Pitetlaan tot aan de Soelstraat richting Aarschot

ode Moorsemsestraat tussen de Soelstraat en de Betekomsesteenweg richting Betekomsesteenweg,

 

op voorwaarde dat:

ode wedstrijd gecommuniceerd wordt aan de getroffen bewoners via een briefje in de bus

oeen exemplaar van deze communicatie bezorgd wordt aan de sportdienst, Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Betekom

 

Dit wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Dag van de opvoeding (Betekom) - 18 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan OCMW Begijnendijk (Kleinesteenweg 2A, 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van de dag van de opvoeding Betekom volgens locatieplan

en verordent de inname openbaar domein voor het organiseren van de dag van de opvoeding Begijnendijk gedurende de periode(s): 18 mei 2019 12.30 u tot 18 mei 2019 14.30 u voor een parkeerverbod in de Gelroodsesteenweg tussen huisnummers 4 en 12 en de parkeerplaatsen rond de kerk, alsook het afsluiten van de Gelroodsesteenweg tussen huisnummers 4 en 12 en de St.-Laurentiusstraat (volledig).

Dit wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Dag van de opvoeding (Begijnendijk) - 18 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven aan OCMW Begijnendijk (Kleinesteenweg 2A, 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van de dag van de opvoeding Begijnendijk volgens locatieplan

en de inname openbaar domein voor het organiseren van de dag van de opvoeding Begijnendijk gedurende de periode(s): 18 mei 2019 10.30 u tot 18 mei 2019 12.00 u een parkeerverbod in de Kerkplein en de parkeerplaatsen voor de kerk aan de Dorpsstraat en het afsluiten van de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en huisnummer 12 en de Kerkplein (volledig), te verordenen.

Dit wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Toelating en verordening filmopname 5-7 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een toelating te geven aan Zodiak Belgium (Fabriekstraat 38 bus 6, 2547 Lint) voor het maken van filmopnames “GR5” inclusief het plaatsen van hun vrachtwagens op de openbare weg volgens locatieplan, het gebruik van de standpijp voor water

en

de inname openbaar domein voor het maken van filmopnames gedurende de periode(s): 5 juni 2019 13.00u tot 7 juni 2019 06.00u met het instellen van een eenrichting in de Busschotstraat tussen de Grote Baan en de Grensstraat in de richting van de Grensstraat, het afsluiten van de rijstrook richting Grote Baan en instellen van een parkeerverbod in de Busschotstraat tussen huisnummer 73 en 85 voor het plaatsen van de vrachtwagens en het instellen van een doorgang afwisselend via borden van de rijstrook en instellen van een parkeerverbod in de Soelstraat tussen huisnummers 89 en 95 in de richting van de Moorsemsestraat voor het plaatsen van de vrachtwagens,

dewelke ter kennis gebracht wordt aan de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt,

te verordenen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Toelating en verordening rommelmarkt - 7 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven aan feestcomité Begijnendijk voor het organiseren van een rommelmarkt volgens locatieplan, het kosteloos gebruik van huis Spiessens, het ontlenen van 2 witte tenten, 10 staantafels en 10 gewone tafels en verordent de inname openbaar domein voor een rommelmarkt gedurende de periode(s): 7 juli 2019 06.00u tot 7 juli 2019 18.00u met het afsluiten, inclusief parkeerverbod, van:

De Kerkstraat van de Dorpsstraat tot de Dreef

De Dreef van de Kerkstraat tot nummer 10

De Nieuwstraat van de Kerkstraat tot de Kerkplein

De Kerkplein van de Nieuwstraat tot de Dorpsstraat

De Dorpsstraat van de Kerkstraat tot nummer 12

De parking voor de kerk

De open ruimte tussen de Dorpsstraat nummer 2, 4, 6 en 8,

Dit wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Vergunning en verordening

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Sophie Verleene (Betekomsesteenweg 20, 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen met ladderlift ter hoogte van Betekomsesteenweg 20 volgens locatieplan gedurende de periode(s): 18 mei 2019 08.00 u tot 18 mei 2019 18.00 op voorwaarde dat de verhuiswagen voorzien is van de vereiste signalisatie. Er wordt eveneens een parkeerverbod verordend voor 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Betekomsesteenweg 20.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES Gebruik lokaal buurthuis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het lokaal buurthuis te gebruiken voor een barbecue.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MEI 2019

 

BES De Klimroos - omschakeling nieuwe leesmethode

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de omschakeling naar een nieuwe leesmethode voor het eerste leerjaar in de GBS De Klimroos en is akkoord met de gemotiveerde keuze voor de methode 'Hup en Aap' van uitgeverij Van In.