ZITTING VAN 20 05 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Notulen vergadering van 13 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 13 mei 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan een viool- en celloschool om flyers i.v.m. hun opendeurdag te bedelen in de kleuterklassen van de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/29

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/29" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Gemeentebelasting afval - aanslagjaar 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier over de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval - aanslagjaar 2019 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 300,00.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Schrapping van de kiezerslijst

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de inwoners die in de periode vanaf 1 maart 2019 tot heden overleden zijn, afgevoerd zijn van ambtswege, naar het buitenland zijn afgeschreven of uit het kiesrecht werden ontzet, te schrappen van de kiezerslijst die werd opgemaakt voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aanstelling tijdelijke bibliotheekassistent

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019059295

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 48/2019 - OMV_2019059295 voor het aanleggen van een zwemvijver in de achtertuin op een terrein, gelegen Lakenhensstraat 9 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019051078

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 44/2019 - OMV_2019051078 voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een terrein, gelegen Puttestraat 80 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019051078

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag omgevingsvergunning S 44/2019 - OMV_2019051078 voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een terrein, gelegen Puttestraat 80.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019034919

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag omgevingsvergunning S30/2019 - OMV_2019034919 voor het bouwen van een afdak tegen de achtergevel van de woning op een terrein, gelegen Vennestraat 11.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019038134

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag omgevingsvergunning S 33/2019 - OMV_2019038134 voor bouwen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Puttestraat 125.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019036011

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag omgevingsvergunning S 35/2019 - OMV_2019036011 voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen en 3 units voor handel, diensten en of kantoorfunctie) en een fietsenstalling op een terrein, gelegen Baalsesteenweg 1 en 3.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019059295

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019059295 op een perceel gelegen Lakenhensstraat 9, 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019034919

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019034919 op een perceel gelegen Vennestraat 11 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019031469

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019031469 op een perceel gelegen Aarschotsesteenweg 72, 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest Liersesteenweg 322

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af i.v.m. de vergunde verkavelingswijziging met referentie 38/2017.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsvergunnning OMV_2019028129

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2019028129 op een perceel gelegen Waterstraat 22A en 22B 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Aflevering stedenbouwkundig attest 1/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de aanvrager het stedenbouwkundig attest voor het oprichten van een woning op het perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Den Dries 10.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Evaluatie DifTar-tarieven en wijzigingsvoorstel

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde tarieven en bijhorende argumenten uit de samenvattende nota overgemaakt aan het gemeentebestuur door EcoWerf met een schrijven van 13 mei 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Klachtopvolging Demerlandse Modelvliegers vzw

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Toekenning energiepremie aanvraag 08_2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de financiële dienst de opdracht om in het kader van subsidieaanvraag ‘Energiepremies’ nr. 8_2019 het bedrag van € 101,00 uit te keren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Beekstraat 36” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Betekomsesteenweg 113” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als ongegrond te beschouwen en dus opgenomen zal worden in het leegstandkohier voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Kasteelstraat 56” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Klein Potestraat 25” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Liersesteenweg 293” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018 en op te nemen in het belastingskohier voor 2de verblijven voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Mechelbaan 99” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Molenweg 25” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen wegens commercieel gebruik, maar ongegrond voor het woongedeelte en dus op te nemen als belasting voor overige woongedeelte (voor een bedrag van € 400,00) in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Moorsemsestraat 240” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “O.L.-Vrouwstraat 6” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018 en op te nemen in het belastingskohier voor 2de verblijven voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “O.L.-Vrouwstraat 30” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als ongegrond te beschouwen en dus opgenomen zal worden in het leegstandkohier voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Peuterstraat 14” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen uit het leegstandsregister te schrappen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Puttestraat 1” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als ongegrond te beschouwen en dus opgenomen zal worden in het leegstandkohier voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Sleutelbaan 25” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen wegens gebruik voor visclub De Karper, maar ongegrond voor het woongedeelte en dus op te nemen als belasting voor overige woongedeelte (voor een bedrag van € 400,00) in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Strooiselhoeve 55” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018 en op te nemen in het belastingskohier voor 2de verblijven voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Tremelosesteenweg 74” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018 en op te nemen in het belastingskohier voor 2de verblijven voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Veldstraat 40” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen wegens gebruik voor opslag, maar ongegrond voor het woongedeelte en dus op te nemen als belasting voor overige woongedeelte (voor een bedrag van € 400,00) in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Behandeling bezwaar leegstand 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar tegen de opname van de woning met adres “Werchtersesteenweg 33” in het leegstandregister voor aanslagjaar 2018 als gegrond te beschouwen en niet op te nemen in het belastingkohier voor leegstand voor het aanslagjaar 2018 en op te nemen in het belastingskohier voor 2de verblijven voor aanslagjaar 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Werchter Boutique - 8-9 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft Scelta Mobility (Hubert Frère-Orbanlaan 91, 9000 Gent) een signalisatievergunning voor Werchter Boutique, volgens signalisatieplan(nen), gedurende de periode(s): 8 juni 2019 09.00u tot 9 juni 2019 04.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Rock Werchter - 26-30 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft Scelta Mobility (Hubert Frère-Orbanlaan 91, 9000 Gent) een signalisatievergunning voor Rock Werchter, volgens signalisatieplan(nen), gedurende de periode(s): 26 juni 2019 09.00u tot 30 juni 2019 17.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES TW Classic - 14-15 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft Scelta Mobility (Hubert Frère-Orbanlaan 91, 9000 Gent) een signalisatievergunning voor TW Classic ,volgens signalisatieplan(nen), gedurende de periode(s): 14 juli 2019 09.00u tot 15 juli 2019 04.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Classico Boretti - 4 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Classico Boretti (Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen) voor een afgepijlde cyclotoeristiche tocht, inclusief het aanbrengen van de bewegwijzering, volgens parcoursplan voor de periode(s): 4 augustus 2019 08.00u tot 4 augustus 2019 14.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Mountainbiketocht TeBeO - 29 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan TeBeO vzw (Rochusstraat 27, 3118 Werchter) voor een afgepijlde mountainbiketocht, inclusief het aanbrengen van de bewegwijzering, volgens parcoursplan voor de periode(s): 29 september 2019 08.00u tot 29 september 2019 18.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Fietshappening Goorse gordel - 23 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan WTC Het Papwiel (Peyerstraat 41, 2220 Grootlo) voor een afgepijlde fietshappening "De Goorse Gordel", inclusief het aanbrengen van bewegwijzering, volgens parcoursplan voor de periode(s): 23 juni 2019 08.00u tot 23 juni 2019 20.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Buurtfeest A. Rodenbachlaan - 13 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Maria Van de Ven (Albrecht Rodenbachlaan 13, 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Albrecht Rodenbachlaan (tussen huisnummers 11 en 14) gedurende de periode(s): 13 juli 2019 12.00u tot 14 juli 2019 12.00u en verordent het afsluiten van de Albrecht Rodenbachlaan (tussen huisnummers 11 en 14) voor een buurtfeest.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Wandeling De Bollekens - 10 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wandelclub De Bollekens (Kruisboogstraat 2, 3110 Wezemaal) voor een afgepijlde wandeling, inclusief het aanbrengen van de bewegwijzering, volgens parcoursplan voor de periode(s): 10 juli 2019 07.00u tot 10 juli 2019 17.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Projectsubsidie jeugdraad

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag projectsubsidie jeugdraad goed te keuren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Ophalen tenten voor chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de technische dienst om tenten op te halen voor Chiro Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Garageverkoop

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Marina Alaerts om een garageverkoop te organiseren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 MEI 2019

 

BES Midzomer en kampioenenviering - 22 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het midzomerevenement en de kampioenenviering gezamenlijk te organiseren op zaterdag 22 juni op de terreinen van sportcentrum De Tumkens.