ZITTING VAN 10 10 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Notulen CBS van 03 okober 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 03 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Interleuven - agenda en notulen rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 5 oktober 2022 en de notulen van de raad van bestuur van 31 augustus 2022 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/53

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/53' goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/5

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/5' goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/143 -> 144

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/143' en 'Goedkeuringslijst 2022/144' goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/145

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Bedrijfsvoorheffing' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/145' goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Gemeentebelasting HAH22SEM1_2

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier van de belasting op huis-aan-huisreclame aanslagjaar 2022 - semester 1 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 877,58.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Gemeentebelasting tweede verblijven - AJ 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier van de belasting op tweede verblijven vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 500,00.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Creditnota op kohier LEE22

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de creditnota mag opgesteld worden op kohier LEE22.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Creditnota op kohier HAH22SEM1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de creditnota mag opgesteld worden op kohier HAH22SEM1.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Bepaling prijssubsidiefactor

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit met onmiddellijke ingang om de prijssubsidiefactor vast te stellen op 0,25.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Aanstelling selectiecommissies

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissies vast voor verschillende vacant verklaarde functies.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Verwijderen grafzerken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvragen om grafzerken te verwijderen op het oude kerkhof van Betekom.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022119703

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 oktober 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022119703 voor het slopen van een ééngezinswoning, 2 magazijnen en 2 bijgebouwen en het rooien van 2 bomen op een terrein, gelegen Kleinesteenweg 53 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022119709

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 oktober 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022119709 voor het herbouwen van een meergezinswoning met 11 woonunits en het herbouwen van 3 ééngezinswoningen op een terrein, gelegen Kleinesteenweg 51 - 53.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022119215

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2022119215 voor het creëren van een bijkomstig bouwlot van een stuk tuinzone op een perceel, gelegen Puttestraat 137, 137A en 139 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022085497

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022085497 voor de uitbreiding en de verbouwing van een bestaande handelszaak, apotheek op een perceel, gelegen Pastoor Pitetlaan 25.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022127737

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022127737 voor het inbuizen van een gracht op een perceel, gelegen Solheide 17 .

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022121739

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2022121739, voor het slopen van een bestaande woning met bijgebouwen en het herverdelen van een perceel in meerdere loten voor half open bebouwing op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 166 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022120371

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022120371 voor het uitbreiden van een bestaand tuinhuis en het plaatsen van een omheining op een perceel, gelegen Hulstsestraat 20B.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Verlenen OMV_2022084986

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022084986 op een perceel gelegen Baalsesteenweg 139-139A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Verlenen OMV_2022105446

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022105446 op een perceel gelegen Meetshovenbos ZN.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Aktename M 16/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen te Mechelbaan 84 te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20220927-0028.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Verdelingsaanvraag Grote Baan 171

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Grote Baan 171.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Adviesmogelijkheid ontheffingsaanvraag Waterweg

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te hebben aangaande het MER-ontheffingsdossier in kader van het plan 'Herinrichting Demervallei tussen Diest en Werchter' en een gunstig advies te verlenen.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Provinciale adviesvraag OMV_2022101370

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit gunstig advies te verlenen voor aanvraag OMV_2022101370.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Kerkomgeving - Verrekening 1 klinkerkeuze

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde kleurkeuze van de kleiklinkerverhardingen goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Kerkomgeving - Verrekening 5 - Infiltratiekratten

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vervanging van een beschadigde infiltratieput door infiltratiekratten goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN SAVE Actieplan Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het SAVE actieplan Begijnendijk dat op de SAVE stuurgroep van 20 oktober 2022 en de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd wordt.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Latere opening van bibliotheek op 19 oktober 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de bibliotheek op woensdag 19 oktober 2022 uitzonderlijk pas om 16u00 opengaat.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES KWB Griezeltocht 24 oktober - 6 november 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom (Gelegstraat 1 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een griezeltocht, waarbij er op het plein een 8-tal borden worden omhoog gehangen met een QR-code die naar een spannend verhaal leidt, volgens locatieplan voor de periode(s) 24 oktober 2022 08.00u tot 6 november 2022 22.00u.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Halloweencafé KWB - 29 oktober 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom (Gelegstraat 1 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van ‘het Halloweenkafee’ tijdens de griezeltocht en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe volgens locatieplan voor de periode(s) 29 oktober 2022 18.00u tot 29 oktober 2022 22.00u.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Voetbal WK 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de wedstrijden van het voetbal-WK 2022 niet aan te bieden op groot scherm.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Grootouderwandeling GBS De Puzzel 26 oktober 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een grootouderwandeling volgens locatieplan, voor het gebruik van 20 nadarhekken, kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe en verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd  voor de periode(s) 26 oktober 2022 08.00u tot 26 oktober 2022 12.00u en verordent het afsluiten voor uitgezonderd plaatselijk verkeer op de invalswegen van de wandeling en borden “Opgelet evenement”.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Openbare verkoop oude straatnaamborden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat alle oude straatnaamborden werden verkocht.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.