ZITTING VAN 15 04 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - NOTULEN VERGADERING VAN 5 APRIL 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 5 april 2019 goed.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - DAGORDE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 25 april a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter David Dupont.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - MELDING PERSONEELSZAKEN DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de algemeen directeur van personeelszaken.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - NOTULEN KERKRAAD VAN 18 MAART 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad van 18 maart 2019.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING COLUMBARIUMNIS MET CONCESSIE

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een columbariumnis voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Begijnendijk.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - SILC ENQUÊTE 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Statbel over de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) die bij enkele huishoudens in Begijnendijk zal afgenomen worden.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - ORGANISATIE VERKIEZINGEN 26 MEI 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kiezerslijst op te maken, de kieslocaties vast te leggen en aan de dienst burgerzaken de opdracht te geven om het nodige materiaal en de nodige stukken te bestellen voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AANSTELLING VRIJWILLIGER

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit één vrijwilliger aan te stellen voor extra ondersteuning bij de opmaak belastingkohiers voor het dienstjaar 2019.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/21

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/21" goed.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/22

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/22" goed.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - DWANGBEVEL ONBETAALDE GEMEENTEBELASTING

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart het dwangbevel uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodige te doen.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - VERZOEKSCHRIFT AAN DE VREDERECHTER

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de financieel directeur waarnemend de opdracht te geven deze openstaande schuld via een minnelijke schikking bij de vrederechter te bekomen.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - SUBSIDIEAANVRAAG WEEK VAN DE OPVOEDING

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvraag van de week van de opvoeding.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019038134

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag S 33/2019 - OMV_2019038134 voor bouwen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Puttestraat 125.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019036011

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag S 35/2019 - OMV_2019036011 voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen en 3 units voor handel, diensten en of kantoorfunctie) en een fietsenstalling op een terrein, gelegen Baalsesteenweg 1 en 3.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANGST AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 1/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest nummer 1/2019 voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen Den Dries 10, volledig en ontvankelijk.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANGST AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2/19

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de aanvraag tot het bekomen van het stedenbouwkundig attest nummer 2/2019 voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen Heidestraat 1, volledig en ontvankelijk.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019024234

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019024234.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019020973

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019020973.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019011949

 

Het college van burgemeester en schepenen levert de omgevingsvergunning OMV_2019011949 voor het verkavelen van het perceel in 4 bouwloten halfopen bebouwing af.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING VERKAVELINGSATTEST HULSTSESTRAAT 63

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af i.v.m. de verkaveling met interne referentie 6/2010 tot verkavelen voor het perceel in 2 loten open bebouwing.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING VERKAVELINGSATTEST TREMELOSESTEENWEG 28

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af i.v.m de omgevingsvergunning OMV_2018048110 tot verkavelen voor 1 perceel open bebouwing.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - VERDELINGSAANVRAAG BAALSESTEENWEG 151

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te maken tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019020973

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag S19/2019 - OMV_2019020973 voor het deels ophogen van het perceel op een terrein, gelegen A. Bosmanslaan 32.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - BEROEP WEIGERING OMV_2019021420

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Ludwig De Roover van 30 maart 2019 houdende aantekenen van beroep tegen de weigering van de omgevingsvergunning OMV_2019021420

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - VOORDRACHT VOORZITTER EN VASTE SECRETARIS GECORO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een voorzitter en vaste secretaris voor de nieuwe GECORO voor te dragen naar de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - BIJKOMENDE VERZEKERING MOOIMAKERSPETERS/-METERS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in kader van het functioneren van de mooimakersmeters of -peters een bijkomende verzekering af te sluiten en om de afsprakennota te verfijnen.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Punt bijlagen/links Afsprakennota mooimakersmeter-peter.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - BEDELING BIJENZAAD OP DE MARKT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de milieuadviesraad toelating te geven tot het bedelen van bijenzaad op de markt van Begijnendijk op 18 april 2019. De milieuadviesraad kan hiervoor gebruik maken van een kleine tent, vier stoelen en een tafel van de gemeente.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Kennisname - OPRICHTINGS- EN EXPLOITATIEVERGUNNING KLASSE III

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het FANC, op 26 februari 2019, inzake een afschrift van de oprichtings- en exploitatievergunning waarbij vergunning wordt verleend voor het in bezit hebben en het uitbaten aldaar van

-2 vast intra-oraal toestel (tandradiografie) - 70 kV

-1 vast panoramisch toestel (tandradiografie) - 90 kV

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING ENERGIEPREMIE 04_2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de financiële dienst de opdracht te geven om in het kader van subsidieaanvraag ‘Energiepremies’ nr. 04_2019 het bedrag van € 120,00 uit te keren

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING ENERGIEPREMIE 05_2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de financiële dienst de opdracht te geven om in het kader van subsidieaanvraag ‘Energiepremies’ nr. 05_2019 het bedrag van € 36,38 uit te keren.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING ENERGIEPREMIE 06_2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de financiële dienst de opdracht te geven om in het kader van subsidieaanvraag ‘Energiepremies’ nr. 06_2019 het bedrag van € 150,00 uit te keren.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG BRANDVERSLAG

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een schrijven te richten aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - PBE TOEKOMSTFONDS - UITNODIGING OVERLEGPLATFORM

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dhr. Verduyckt af te vaardigen om deel te nemen aan het overlegforum van het toekomstfonds van PBE op 5 juni 2019 te Lubbeek.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - WEGMARKERINGEN 2019 - UITVOERING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht "Wegmarkeringen 2019 (uitvoering)" te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Gebroeders Lasseel bvba, Schraaienstraat 62 te 9810 Nazareth.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - VERORDENING PLAATSEN CHAPEWAGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven voor het plaatsen van een chapewagen (deels op de) weg volgens locatieplan gedurende de periode van 17 april 2019 07.00 u tot 17 april 2019 18.00 u (Klein Potestraat 6, 3130 Begijnendijk) op voorwaarde dat de chapewagen voorzien is van de vereiste signalisatie.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het afsluiten van de Klein Potestraat tussen nummers 2 en 10 volgens signalisatieplan,dewelke ter kennis gebracht wordt aan de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt, te verordenen.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een eenrichting (volgens signalisatieplan) voor

- de Werchtersesteenweg tussen de Professor Scharpélaan in de richting van Werchter

- de Sint-Laurentiusstraat tussen nr. 13 en de Werchtersesteenweg in de richting van Gelrode

te verordenen voor de periode van 15 april 2019 07.00 u tot 31 mei 2019 18.00 u.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - STEUN MUSICAL DE KLIMROOS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een deel van de kost, ter waarde van € 1 500 ,00 voor het organiseren van de 2- jaarlijkse musical van basisschool 'De Klimroos' op zich te nemen.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - TOELATING DOORTOCHT VOETBEDEVAART ZEMST-LAAR

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een toelating te geven voor een doortocht van de voetbedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd door Voetbedevaart Zemst-Laar (Vijverstraat 16 te 2800 Mechelen) volgens parcoursplan voor de periode(s) 29 mei 2019 10.00 u tot 29 mei 2019 12.00 u en 30 mei 2019 07.00 u tot 30 mei 2019 09.00 u.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Punt bijlagen/links 20190529-30_IOD_DoortochtVoetbedevaartZemst-Laar_Vergunning_Parcours.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - TOELATING DOORTOCHT HERDENKINGSRIT JENS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven voor een doortocht “Herdenkingsrit Jens 2019” volgens parcoursplan voor de periode 23 juni 2019 13.00 u en 23 juni 2019 18.00 u.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Punt bijlagen/links 20190623_IOD_DoortochtHerdenkingsritJens_Vergunning_Parcours.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG LOGISTIEKE STEUN BEACHVOLLEY BAAL

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven aan dienst vrije tijd Tremelo om logistiek materiaal te lenen.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Besluit - PARK EN BIKE TIJDENS FESTIVALS WERCHTER

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven aan Scelta Mobility om de parking van sportpark Grote Baan te gebruiken voor park en bike tijdens de festivals te Werchter (8 juni, 27 t.e.m. 30 juni en 14 juli).

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Bespreking - VERSLAG GECORO

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Bespreking - EINDAFREKENING GEMEENTE

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Publicatiedatum: 25/04/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2019

 

Bespreking - SCHOOLBUS

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Publicatiedatum: 25/04/2019