ZITTING VAN 11 06 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Notulen vergadering CBS van 03 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 03 juni 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Dagorde gemeenteraad van 20 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 20 juni a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter David Dupont.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Activiteitenverslag 2018 bpost

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangst van het 'Activiteitenverslag 2018' van bpost.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Adreswijziging zetel Kerkfabriek

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adreswijziging van de zetel van Kerkfabriek Sint Laurentius Betekom en Sint Lucia Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om flyers i.v.m. Kinderkoor De Regenboog te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om flyers van korfbalclub KCBJ te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Huishoudelijk reglement CBS

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt een huishoudelijk reglement aan.

Punt bijlagen/links HHR schepencollege.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/33

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/33" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Budgetwijziging 1 - 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp budgetwijziging 1 - 2019 van de gemeente.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Vervanging seizoenarbeider

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een voltijdse seizoenarbeider aan uit de wervingsreserve voor de periode van 17 juni tot en met 19 juli 2019 ter vervanging van een ziekteverlof.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Doorschuiving in de functionele loopbaan

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Vergunning verhuren voertuigen met bestuurder

 

Het college van burgemeester en schepenen machtigt Ronny Verschueren om van 14 juli 2019 tot en met 13 juli 2024 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van de gemeente.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Vergunning taxidienst

 

Het college van burgemeester en schepenen machtigt Ronny Verschueren om van 14 juli 2019 tot en met 13 juli 2024 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Geen afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een stopzetting van een procedure van afvoering van ambtswege.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Verdelingsaanvraag Plankenbrug 29-31-33-35

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te maken tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest P. Scharpélaan 236a

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af i.v.m. de vergunde verkavelingswijziging met referentie 30/2014 voor lot 2 voor een perceel gelegen P Scharpélaan 236a.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsvergunnning OMV_2019044357

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning tot bijstellen verkavelen met referentie OMV_2019044357 op een perceel gelegen 24007B0186/00M002-Mechelbaan 227 en Mechelbaan 227A.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsvergunnning OMV_2019046291

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2019046291 op een perceel gelegen Baalsesteenweg 77-79 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019053919

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019053919 op een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 35/001.1 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019052008

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019052008 op een perceel gelegen Bossepleinstraat 117.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019063424

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019063424 op een perceel gelegen Seypstraat 81 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019055638

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019055638 op een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 55, 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019067226

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019067226 op een perceel gelegen Kleinesteenweg 16.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019071057

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019071057 op een perceel gelegen Schavotstraat zn 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019070519

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019070519 op een perceel gelegen Soelstraat 63 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019063424

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 57/2019 - OMV_2019063424 voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning op een terrein, gelegen Seypstraat 81 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019067226

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 59/2019 - OMV_2019067226 voor het slopen van de bestaande woning op een terrein, gelegen Kleinesteenweg 16 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019068375

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 61/2019 - OMV_2019068375 voor het bouwen van vier eengezinswoningen op een terrein, gelegen Dorpsstraat 7, 7A, 9 en 9A ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019071057

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 62/2019 - OMV_2019071057 voor het plaatsen van een omheining op een terrein, gelegen Schavotstraat zn ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019070519

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 63/2019 - OMV_2019070519 voor het bouwen van een carport en het plaatsen van een houten omheining op een terrein, gelegen Soelstraat 63 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Weigering OMV_2019056841

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: motivering?

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Vraag tot verlegging buurtweg 71

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven inzake buurtweg nr 71.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Hoorzitting bouwberoep OMV_2019021420

 

Naar aanleiding van de vraag van de bouwheer om gehoord te worden, nodigt de deputatie het college van burgemeester en schepenen uit op 20 juni 2019 om 8:15 uur in de auditiezaal van het provinciehuis, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, 2de verdieping.

Het beroep werd ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 04 maart 2019 houdende weigering van de omgevingsvergunning OMV_2019021420 (uitbreiding van de woning en de aangebouwde veranda, gelegen Werchtersesteenweg 185 te 3130 Begijnendijk)

Indien de afgevaardigde op de hoorzitting niet persoonlijk aanwezig kan zijn, mag u zich laten vertegenwoordigen.

Gelet op het feit dat de deputatie binnen een dwingende vervaltermijn dient te beslissen, is er geen uitstel mogelijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

KEN Rapport toezicht MH19040 - Asbest sluikstort

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Lidmaatschap Trage Wegen vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het afsluiten van een lidmaatschap tot partnergemeente bij Trage Wegen vzw voor het werkjaar 2019. Als partner van Trage Wegen vzw komt de gemeente in aanmerking voor een reeks voordelen die zich reeds op korte termijn terugverdienen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Evaluatie DifTar en wijzigingsvoorstel Ecowerf

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) gaat akkoord met de voorgestelde tarieven en bijhorende argumenten uit de samenvattende nota overgemaakt aan het gemeentebestuur door EcoWerf met een schrijven van 13 mei 2019 voor zover deze in lijn zijn met het basisprincipe 'de vervuiler betaalt'. Het hanteren van een minimale kost bij niet aanbieding van afval volgt dit principe niet. Verder maakt het CBS de randopmerking dat de prijsstijging voor de fractie harde plastics en grof vuil redelijk aanzienlijk is.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Werkvergunning Fluvius Peuterstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fluvius om over te gaan tot het uitbreiden van het TV-net langsheen de Peuterstraat op het openbaar domein van de gemeente Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht “herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan” definitief op te leveren en de borgtocht volledig vrij te geven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Concert Johannespassie

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst vrije tijd om het concert, de Johannespassie van Bach, gebracht door het LUCA School of Arts, te organiseren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Subsidie feestcomité Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de facturen voor optredens tijdens de Pinksterkermis te Begijnendijk, voorgelegd door vrijwilligers die in opdracht van het gemeentebestuur de randanimatie van de kermis organiseren (schepencollegebeslissing van 27 mei 2019) te betalen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Chirofuif Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Betekom om een fuif te organiseren  op 16 november 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Projectsubsidie Chiro Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag projectsubsidie startdag Chiro Betekom goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Projectsubsidie Chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectsubsidie van Chiro begijnendijk (kampvervoer) goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Detachering

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Aankoop pannaveld voor speelplaats: gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot aankoop van een pannaveld voor de speelplaats van de lagere school van de GBS De Klimroos. Het oudercomité zorgt voor de financiering.

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 JUNI 2019

 

BES Verlenging samenwerkingsovereenkomst DAV

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) te agenderen op de gemeenteraad.