ZITTING VAN 05 07 2019 - 08:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Notulen vergadering CBS van 1 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 1 juli 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/38

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/38" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Advies brandweerkosten 2015

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies over de brandweerkosten 2015.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Vergunning toekenning columbariumnis met concessie

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een columbariumnis voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Vergunning urnegraf met concessie

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Vergunning urnegraf met concessie

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Afsluiting kandidatenlijsten vacatures

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan volgende kandidaten om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de aanwerving van één voltijdse administratief medewerker Omgeving C1-C3 bepaalde duur, één halftijdse deskundige Omgeving B1-B3 bepaalde en twee halftijdse buschauffeurs D1-D3 onbepaalde duur. Deze functies zijn in contractueel verband.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Weigering arbeidsongeval

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019070643

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van OMV_2019070643 voor het verbouwen van de bestaande eengezinswoning (+herbouwen achterbouw) gelegen Klein Potestraat 25 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019075731

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van OMV_2019075731 voor het verbouwen van een bestaande vrijstaande eengezinswoning in open verband naar een eengezinswoning met complementair een kapsalon op een terrein, gelegen Werchtersesteenweg 86 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019075731

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag van OMV_2019075731 voor het verbouwen van een bestaande vrijstaande eengezinswoning in open verband naar een eengezinswoning met complementair een kapsalon op een terrein, gelegen Werchtersesteenweg 86.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019051478

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van OMV_2019051478  voor regularisatie van een bestaande grondwaterwinning met een diepte van 35 meter voor een debiet van maximaal 7 000 m³/jaar op een terrein, gelegen Mechelbaan 75B te 3130 Begijnendijk (kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, 102W).

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019058263

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van OMV_2019058263 voor regularisatie van een bestaande grondwaterwinning met een diepte van 30,2 meter voor een maximaal debiet van 30 000 m³/jaar op een terrein, gelegen Dorpsstraat 86 te 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019061330

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag omgevingsvergunning OMV_2019061330  voor het bouwen van een nieuwe schuur en het slopen van enkele bijgebouwen op een terrein, gelegen Wittevinnestraatje 32.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Aktename stedenbouwkundige melding OMV_2019080994

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2019080994 op een perceel gelegen Pater Damiaanstraat 12 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Schrapping risicoperceel sectie C 156/C2

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping van kadastraal perceel Betekom, 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 156/C2 als risicoperceel en maakt hiertoe dit besluit en de door het studiebureau Talboom opgestelde gemotiveerde verklaring tot schrapping van deze risicogrond, over aan de OVAM.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Inrichting trage wegenis t.h.v.Hoekje perceel 196a

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van de eigenaars van het kadastrale perceel, gekend als Begijnendijk, 1ste afdeling, sectie A, nummer 196/A, tot plaatsing van twee verwijderbare amsterdammers ter hoogte van de trage wegenis op hun perceel ter hoogte van Hoekje 65.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

KEN Kennisname definitief voorstel rvb DifTar 2020

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het definitieve voorstel van de raad van bestuur van EcoWerf inzake de DifTar tarieven 2020.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Inschrijving Energiefitsessie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op vraag van de milieuadviesraad de gemeente Begijnendijk in te schrijven tot organisatie van een gratis Energiefit-sessie door Fluvius.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Kampvuur Stekelbeesteam Betekom - 15 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het Stekelbeesteam Betekom voor de organisatie van een kampvuur op 15 juli 2019 op voorwaarde dat er geen sprake is van extreme droogte en op voorwaarde dat de richtlijnen van de brandweer strikt nageleefd worden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Brandverslag voor een appartementsgebouw

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een schrijven aan de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, Brandweerpost Aarschot met het verzoek een controle naar brandveiligheid uit te voeren in een appartementsgebouw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Afwijking elektronisch versterkte muziek

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating tot het spelen van elektronische versterkte muziek gedurende de activiteit “Tramstraat = speelstraat”.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Afwijking elektronisch versterkte muziek

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de activiteit 'Roga Beach Club', georganiseerd door Brasserie De Roygaerden, op 5 - 13 - 19 - 20 juli 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Opzeg marktabonnement

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een marktabonnement vanaf 4 juli 2019 stop te zetten.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Promotent op markt van 11 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van een promotent van 4x4 meter op de markt van 11 juli 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Politieverordening Ingrid Torfs

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan Ingrid Torfs (Annonciadenlaan 23 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 8 juli 2019 14.00u tot 8 juli 2019 21.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van de Sint-Laurentiusstraat 21. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de St.-Laurentiusstraat 21 bus 1 (volgens locatieplan) op volgende locatie(s): parkeerstrook met de gevolg(en): parkeerplaatsen onbereikbaar.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Buurtfeest Raystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een buurtfeest te organiseren voor de bewoners van de Raystraat.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Ophalen tenten chiro Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om tenten op te halen voor Chiro Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 JULI 2019

 

BES Sportdag gemeentepersoneel

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht een sportdag voor gemeente- en OCMW-personeel te organiseren op woensdag 18 september 2019.