ZITTING VAN 11 12 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Steven Vermeulen, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Notulen CBS van 04 december 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 04 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN PBE rbc Hageland-Dijleland - notulen 10 oktober 23

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van het regionaal bestuurscomité Hageland-Dijleland van 10 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Fluvius ov - notulen rvb 25 oktober 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius ov van 25 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Geschenkmanden voor jubilarissen en trouwers

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om af te zien van een samenwerking met Apojo voor het maken en leveren van geschenkmanden voor jubilarissen en trouwers.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/144 -> 145

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/144' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/145' goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/61 + 2024/12

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/61 en 2024/12' goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Vraag tot verlenging concessieovereenkomst

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een brief van 18 oktober 2023 met de vraag de concessieovereenkomst m.b.t. gronden gelegen in de deelgemeente Betekom, Pastoor Pitetlaan/parking voor de tennisvelden, kadastraal gesitueerd 2de afdeling B, deel van nr. 211 K, groot max 15 m op 4,5 m, die eindigt op 30 juni 2024, te verlengen.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Indiensttreding sportgekwalificeerd ambtenaar

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een voltijdse sportgekwalificeerd ambtenaar B1-B3 aan met een contract onbepaalde duur vanaf 12 december 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Toekennen extra anciënniteitsjaren

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de reeds indienstzijnde personeelsleden extra anciënniteitsjaren toe te kennen uit de privé of zelfstandige activiteiten met ingang van 01 april 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023156499

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023156499 voor het afsplitsen van lot 3B van het oorspronkelijke lot om te voegen bij de tuinzone van woning nr. 74 in de Puttestraat op een perceel, gelegen Liersesteenweg 197 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023118613

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023118613 voor het verkavelen van gronden en het oprichten van twee ééngezinswoningen in open bebouwing en het plaatsen van een electriciteitscabine voor een perceel gelegen Tremelosesteenweg 196 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023133867

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023133867 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 129 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023147335

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2023147335, voor het verkavelen van een zijtuinstrook naar een perceel voor open bebouwing op een perceel, gelegen Hulstsestraat 33 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023148295

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2023148295, voor het slopen van twee woningen met aansluitende constructies en  het verkavelen van een perceel in twee kavels voor open bebouwing en 1 lot voor grondafstand op een perceel, gelegen Liersesteenweg 285 en 287 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Verlenging lidmaatschap Huurdersbond

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het lidmaatschap huurdersbond te verlengen.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Intrekking deelname Eindejaarsactie Liever Lokaal

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet meer deel te nemen aan de digitale eindejaarsactie "liever lokaal" van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het onderhoud van 89 meter haag, op het perceel gelegen Moorsemsestraat 280 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A- 99/L, goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het onderhoud van 150 meter haag, op het perceel gelegen Onze-Lieve-Vrouwstraat 52 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie B - 677/D2, goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het onderhoud van 160 meter haag, op het perceel gelegen Moorsemsestraat 313 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 73/F, goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Aanstelling van milieutoezichthouders

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van lokale toezichthouders in toepassing van titel XVI van het DABM aangesteld door de Raad van Bestuur van Interleuven waardoor zij op het grondgebied van de gemeente Begijnendijk hun taak kunnen uitoefenen. De geldigheid van het huidige mandaat neemt voor de belanghebbenden automatisch een einde op de dag dat de belanghebbende de dienstverlenende vereniging Interleuven verlaat ofwel een andere functie bekleedt bij Interleuven.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Natuurpunt - toelage aankoop natuurgebieden 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Cel Patrimonium Natuurpunt vzw tot het verkrijgen van een subsidie voor de overblijvende restfinanciering goed, voor een bedrag van € 6015,38, dit binnen de perken van de jaarlijkse voorziene kredieten.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Bouw kinderopvang - vorderingsstaat 7 perceel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 7 van perceel 1 (ruwbouw), bouw van multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES GIP2024-1 subsidieprogramma riolering Raystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt Fluvius om voor volgend project  een subsidiefiche bij VMM in te dienen: rioleringsproject GUP-24007-105 (gemeentelijk) - Raystraat

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Innameplan en schattingsverslag Hoekje

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de innameplannen, het schattingsverslag en de overzichtstabel en geeft Geert Holemans, voor de administratie, en David Dupont., voor het college van burgemeester en schepenen, de opdracht te starten met de onderhandelingen voor de minnelijke verwerving van deze innames voor het riolerings- en wegenisproject in het Hoekje.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Verordening 30 km/u Staeystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk (Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van C43 borden 30 km/u voor verduidelijking van de snelheid in de Staeystraat (fietsstraat) voor de periode(s): 12 december 2023 10.00u tot 11 juni 2024 22.00u en verordent het plaatsen van C43 borden voor het invoeren van 30 km/u in de Staeystraat volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Soep op de stoep t.v.v. welzijnszorg

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan 'Reik Elkaar De hand' om soep uit te delen op de markt van donderdag 14 december 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Nieuwjaarsactiviteiten in spiegeltent

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht om gedurende het weekend van 12 tot en met 14 januari 2024 nieuwjaarsactiviteiten te organiseren voor het personeel op vrijdag, voor de inwoners op zaterdag en voor senioren en andere geïnteresseerden op zondag. Alle activiteiten zullen plaatsvinden in een gehuurde spiegeltent die zal opgesteld staan op het centrumplein te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Projectsubsidie 'nieuwjaarzingen '

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectsubsidie ' nieuwjaarzingen ' goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Onderwijs - tijdelijke aanstelling ziekteverlof

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt tijdelijk onderwijzeressen aan ter vervanging van een tijdelijke leerkracht, wegens ziekte.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Lestijden ondersteuning anderstalige nieuwkomers

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt leerkrachten aan aan voor de ondersteuning van anderstalige nieuwkomers.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023