ZITTING VAN 27 02 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Notulen CBS van 20 februari 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 20 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Besluiten managementteam 14 februari 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten genomen door het managementteam (MAT) op 14 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Interleuven - agenda en notulen rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 01 maart 2023 en de notulen van de raad van bestuur van 08 februari 2023 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/20

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/20' goed.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/26

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt der aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/26 goed.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/27

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt der aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/27 goed.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/28 -> 29

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/28' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/29' goed.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Oninbaar - Belasting op camping De Meren

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oninbaarstelling van G/VK1/2013/2439 uit kohier MER13 voor een bedrag van 55,93 euro, VK1/2016/408 uit kohier MER15 voor een bedrag van 165,00 euro en VK1/2016/3424 uit kohier MER16 voor een bedrag van 165,00 euro , wegens het afsluiten van zijn CSR worden de nog openstaande schulden hieruit kwijtgescholden.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Oninbaar - Belasting op camping de Roygaerden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oninbaarstelling van G/VK1/2017/4674 uit kohier ROY17 voor een bedrag van 60,56 euro en BEL/2018/254 uit kohier ROY18 voor een bedrag van 170,50 euro, wegens insolvabiliteit.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Dwangbevelen onbetaalde boetes bibliotheek

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart een dwangbevel uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodig te doen.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN G.A.S. boete voor tuinafvalverbranding

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 13 februari 2023 van Johan Guillemyn, provinciaal sanctionerend ambtenaar, houdende het opleggen van een administratieve geldboete aan G.D. wegens tuinafvalverbranding.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Overdracht investerings- en financieringskredieten

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit welke kredieten van boekjaar 2022 worden overgedragen naar boekjaar 2023.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Machtiging opgraving asurn

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een machtiging tot opgraven van de asurn van Urbain Cobbaert, overleden op 26 mei 2016, op de begraafplaats van Begijnendijk (blok 4 - rij 10 - volgnummer 10) en dit met het oog op het geven van een andere bestemming, namelijk thuisbewaring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022013065

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022013065 voor een perceel gelegen Kerkstraat 36 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022167990

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022167990 voor het slopen van een bestaande woning met bijgebouwen en het verdelen van een perceel in meerdere loten voor halfopen en open bebouwing voor een perceel gelegen Baalsesteenweg 80 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023008326

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023008326 voor het slopen van een gezinswoning met bijgebouw en het bouwen van een meergezinswoning met 3 handelspanden en een bijgebouw op een perceel, gelegen Prof.Scharpélaan 44.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023023536

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023023536 voor het plaatsen van een houten afsluiting op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 125.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023024996

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023024996 voor het plaatsen van gevelisolatie afgewerkt met spuitkurk op een perceel, gelegen Puttestraat 164.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Verdelingsaanvraag Hulstsestraat 8

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Hulstsestraat 8 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Vonnis Vredegerecht 22A262 doorgang Hoekje 14

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot betekening van het vonnis inzake rolnummer 22A262 aan de verweerders opdat de dwangsommen zouden verbeuren. Indien verweerders het vonnis niet vrijwillig uitvoeren zal de betekening ervan iedere 6 maanden door een gerechtsdeurwaarder gebeuren teneinde de verbeurde dwangsommen te doen betalen en verjaring hiervan te vermijden.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Multifunctionele lokalen (kinderopvang) - gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de bouw van multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang, goed.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Tijdelijke verordening verhuis markt

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk (Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk) voor de verhuis van de markt, elke donderdag tussen 06u00 en 13u00, naar de Dorpsstraat tussen Kerkstraat en huisnummer 26 en het Kerkplein vanaf 6 april 2023 volgens locatieplan voor de periode(s) 6 april 2023 06.00u tot 5 oktober 2023 13.00u en verordent

 verboden doorgang voor alle bestuurders uitgezonderd voetgangers en fietsers van het gedeelte Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en huisnummer 26 en het Kerkplein

 verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor alle bestuurders uitgezonderd voetgangers en fietsers van het gedeelte Dorpsstraat tussen de De Bruynlaan en huisnummer 26

 een parkeerverbod in

o het Kerkplein langs beide zijden inclusief de parkeerplaatsen (zone)

o de parkeerplaatsen in de Nieuwstraat

o de Dorpsstraat tussen huisnummer 18 en 28 langs beide zijden

volgens signalisatieplan elke donderdag van 06u00 – 13u00.

Er wordt een omleiding voorzien via de Kerkstraat – Nieuwstraat – De Bruynlaan.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Verordening tijdelijk afsluiten O.L.Vrouwstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Karen De Bie (Lindenlaan 14 bus 0001 te 3128 Tremelo) voor het plaatsen van een vrachtwagen, op voorwaarde dat de vrachtwagen voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 10 maart 2023 05.00u tot 10 maart 2023 18.00u en verordent

 het tijdelijk afsluiten voor alle voertuigen van de O.L. Vrouwstraat ter hoogte van huisnummer 24C

 het tijdelijk afsluiten voor allle voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer van de O.L.Vrouwstraat

o tussen de Gelegstraat en huisnummer 24 C

o tussen de Willekenslaan en huisnummer 24C

Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de O.L. Vrouwstraat 24C (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Verordening parkeerverbod C. Vissenaekensplein 20

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Julie Laroche (Corn. Vissenaekensplein 20 bus 001 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 11 maart 2023 10.00u tot 11 maart 2023 17.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 20.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Corn. Vissenaekensplein 20 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Opheffen UPV Raystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) besluit de CBS besluiten van 19 april 2022 en 16 mei 2022 betreffende de wijziging statuut UPV Raystraat te Betekom op te heffen, om na het inlichten van de mobiliteitsraad op de gemeenteraad van april 2023 artikel 5 van het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017, zijnde het invoeren van een uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Raystraat, op te heffen en twee digitale snelheidsborden te voorzien ter aanduiding en meting van de snelheid en een evaluatiemoment in te bouwen 6 maanden na het inwerking treden.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Huur keuken SJIB voor sportkampen

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de periode van 21 tot en met 25 augustus 2023 de keuken van het Sint -Jozefinstituut te huren voor het kampje Sporty Bake Off tegen een huurprijs van € 300,00 en de gebruikersovereenkomst 2022-2023 te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Heilig Hartbeeld

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een Heilig Hartbeeld van het Convent van Betlehem, klooster te Duffel, aan te kopen voor de prijs van € 500,00.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2023

 

BES Parkeerverbod Concert Willem Vermandere - 11 maart

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van het concert van Willem Vermandere volgens locatieplan voor de periode(s) 11 maart 2023 13.00u tot 11 maart 2023 23.00u en verordent een parkeerverbod “uitgezonderd crew Willem Vermandere” van 4 parkeerplaatsen aan de kerk.

 

Publicatiedatum: 07/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.