ZITTING VAN 09 08 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Maggie Thielemans, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Rita Huybrechts, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen CBS van 02 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 02 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/33

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/33' goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/138

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'LONEN - Bedrijfsvoorheffing'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/138' goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/139

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/139' goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/134->137

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/134/135/136/137' goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een graf in volle grond met kelder voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Hernieuwing samenwerking fotoclub Iris

 

Het college van burgemeester en schepenen hernieuwt de samenwerking met fotoclub Iris als huisfotograaf en ondertekent hiertoe de opgemaakte samenwerkingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021096470

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021096470 voor een perceel gelegen Puttestraat 105.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021122454

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de gemengde aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen over het slopen van bestaande hoogspanningscabine in metselwerk en het plaatsen van een distributiecabine in olijfgroene crepistructuur en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit betreft een melding van een distributiecabine met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (rubriek 12.2.1° - klasse 3), op het perceel gelegen Mechelbaan z/n te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 1ste afd., sectie B -143/ A.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021096111

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021096111 op een perceel gelegen Seypstraat 7 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021096470

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021096470 op een perceel gelegen Puttestraat 105.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021110797

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021110797 op een perceel gelegen Busschotstraat 18 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021111444

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021111444 op een perceel gelegen Mechelbaan 186A-188-188A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021111848

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021111848 op een perceel gelegen Moorsemsestraat 233 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021112782

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021112782 op een perceel gelegen Steursstraat 12 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Melding iioa - geen aktename

 

Het college van burgemeester en schepenen kan geen akte nemen van de aanvraag van de omgevingsvergunningsmelding OMV_2021122889 (M 28/2021),  voor een bronbemaling ten behoeve van een grondwaterstandsverlaging in het kader van bouwwerkzaamheden op het perceel gelegen Liersesteenweg 321 te 3130 Begijnendijk, op basis dat het dossier onontvankelijk is.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Toelating Neos markt

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan NEOS om een gratis standplaats in te nemen op de markt op donderdag 19 augustus 2021 van 07.00u tot 13.00u.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Vuurwerk Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het vuurwerk af te schieten op zondag 15 augustus 2021, op de percelen van het sportcentrum De Tumkens, Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie B - 207/L3 - M3 - N3 en T3, dit in overleg met Caffero - Event fireworks & special effects, om aan de voorwaarden van het veiligheidsdossier te voldoen.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstellen ontwerper voor de aanleg van fietspaden

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2021-040 en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor de aanleg van fietspaden Baalsesteenweg (fase 2)”, opgesteld door Jurgen Ooms, goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Zelftesten

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van honderd zelftesten voor sportverenigingen en jeugdbewegingen, voor begeleide kampen met overnachting, goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Parkeerverbod – 12 augustus – 17 december 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent voor de goede doorstroming van de bussen van De Lijn voor de periode(s) 12 augustus 2021 07.00u tot 17 december 2021 18.00u een parkeerverbod in beide richtingen in

 de Gelroodsesteenweg tussen de Pastorijstraat en huisnummer 20

 de Pastorijstraat tussen de Gelroodsesteenweg en huisnummer 6.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Fietseling – 22 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de fietseling volgens locatieplan, voor het gebruik van het podium, de tenten, …, kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe, verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd voor de periode(s) 19 augustus 2021 13.00u tot 23 augustus 2021 16.00u en verordent

 een parkeerverbod op

o de parking voor de kerk

o de parking achter het beeld ‘De Begijn’

en tijdens de fietseling zelf van 22 augustus 2021 06.30u tot 22 augustus 2021 21.00u bijkomend

 het afsluiten uitgezonderd voor fietsers van

o de Baalsesteenweg tussen de Vissendijk en de Betekomsesteenweg

o de Dorpsstraat tussen de De Bruynlaan en de Baalsesteenweg

o de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat

o het volledige Kerkplein

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Extra werkingssubsidie meewerkende verenigingen EK

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een extra werkingssubsidie toe aan een aantal verenigingen op basis van het 'reglement meewerkende verenigingen'. Dit voor medewerking aan het gemeentelijk EK-evenement.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Subsidie 'buurtfeest ' Tramstraat'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest ' Tramstraat' goed.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

BES Lego Workshops 11 december

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht Lego Workshops te organiseren.

 

Publicatiedatum: 19/08/2021