ZITTING VAN 14 12 2023 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Tom Van Esse, Kelly Luyten, raadsleden

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Notulen en audioverslag GR van 08 december 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 08 december 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 08 december 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 08 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

KEN HVZ Oost Vlaams-Brabant begroting 2024

 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting 2024 gewone en buitengewone dienst van de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Grondafstand OMV_2023082954

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 19 juni 2023 werd er door de heer Benny Feyaerts met contactadres Pastoriestraat 31 bus 1.1 te 3128 Tremelo een omgevingsaanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel in 2 loten voor open bebouwing voor een perceel Beekstraat 38-38A 3130 Begijnendijk met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 16 R, (afd. 2) sectie C 17 C en (afd. 2) sectie C 21 F3.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij verkavelingsaanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 29 december 2005 dat er op plaatsen waar de wegenis onvoldoende breed is, er kan afgeweken worden van de hogervermelde gemeenteraadsbeslissing van 23 december 1985.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid op het verkavelingsplan in de omgevingsvergunningsaanvraag (gekend onder lot 4 - 69ca), in te lijven in het openbaar domein der wegenis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) – titel IV;

Artikel 4.2.15 § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.
§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

        Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op maandag 17 juli 2023 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

Artikel 23 – er werd een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 24 juli 2023 tot 22 augustus 2023.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2023082954

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar gaf op 22 november 2023 een voorwaardelijk gunstig advies over de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023082954

 

ARGUMENTATIE
 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985 of gemeenteraad van 29 december 2005.

 

BIJLAGE

 

        inplantingsplan met voorgestelde grondafstand gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

        advies GOA 22/11/2023

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Beekstraat 38-38A 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit dat de verkavelaar de gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp gratis dient af te staan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door de fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Weg- en rioleringswerken Hoekje lastvoorwaarden

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Reeds in 2009 werd een principieel akkoord tot samenwerking met Riobra (nu Fluvius) gesloten voor de

rioleringswerken van het Hoekje. Studiebureau Quadrant werd aangesteld als ontwerper voor de wegenis

en een ontwerp werd opgemaakt. De gemeenteraad keurde in zitting van 13 januari 2011 de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht goed.

Problemen m.b.t. buffering en onteigeningen zorgden ervoor dat dit project destijds niet is kunnen doorgaan.

 

In de meerjarenplanning 2020 - 2025 is de heraanleg van de wegenis inclusief rioleringswerken van het

Hoekje opnieuw opgenomen. Op 14 oktober 2019 is er opnieuw een bespreking geweest met het schepencollege om verschillende mogelijke scenario's voor een aangepast ontwerp toe te lichten. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen is op 16 december 2019 het studiebureau Quadrant de diverse scenario's en analyses komen toelichten.

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020 is een principiële beslissing genomen met betrekking tot de uitwerking van één van de voorgestelde scenario's.

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020 is een principieel akkoord gegeven over het uitgewerkte voorontwerp op basis van dit eerder gekozen scenario.

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2021 is het voorontwerp goedgekeurd.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet).

        Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december

 

ARGUMENTATIE

 

In het kader van de opdracht “Aanleg riolering en wegenis Hoekje te Begijnendijk” werd een bestek met nr. R/002493 opgesteld door de ontwerper, Quadrant bvba, Dorpstraat 202 te 3078 Kortenberg.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1 815 878,52 excl. btw of € 1 959 222,38 incl. btw en

waarvan het gemeentelijk aandeel € 682 589,81 excl btw of 825 933,67 incl 21% btw bedraagt.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een openbare procedure.

 

BIJLAGEN

 

        bestek,

        offerteformulier,

        meetstaat,

        raming,

        plannen,

        akkoordaanvraag Fluvius,

        strategiefiche Fluvius.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode ACT-101

0200-0022400007.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. R/002493 en het gemeentelijk aandeel van de raming voor de opdracht “Aanleg riolering en wegenis Hoekje te Begijnendijk” opgesteld door de ontwerper, Quadrant bvba, Dorpstraat 202 te 3078 Kortenberg goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 1 815 878,52 excl. btw of € 1 959 222,38 incl. btw en waarvan het gemeentelijk aandeel
€ 682 589,81 excl btw of 825 933,67 incl 21% btw bedraagt.

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure.

 

Artikel 3

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode ACT-74

0200-0022400007.

 

 

Info:

Door een vergissing wordt er eerst voor agendapunt 6 gestemd en nadien voor agendapunt 5, beiden worden unaniem goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Reglement terbeschikkingstelling terreinen, zalen

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Huis Spiessens zal vanaf 01 januari 2024 niet meer gebruikt kunnen worden en moet dus uit het reglement terbeschikkingstelling gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen geschrapt worden. Het polyvalent zaaltje oude bib is ondertussen gekend als polyvalent zaaltje huis van het kind. Die omschrijving wordt aangepast in het reglement.

Andere wijzigingen werden gedaan zoals te lezen in aanpassingen tekst in bijlage. Eveneens in bijlage de definitieve tekst.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Decreet lokaal bestuur

 

BIJLAGEN

 

        Aanpassing tekst terbeschikkingstelling terreinen, zalen en lokalen.

        Reglement terbeschikkingstelling gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het reglement terbeschikkingstelling van gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen, goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Retributiereglement zalen en lokalen

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Huis Spiessens zal vanaf 01 januari 2024 niet meer gebruikt kunnen worden en moet dus uit het retributiereglement terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen geschrapt worden. Het polyvalent zaaltje oude bib is ondertussen gekend als polyvalent zaaltje huis van het kind. Die omschrijving wordt aangepast in het reglement. Bij het tarief voor dat zaaltje werd toegevoegd dat politieke partijen, zoals beschreven in het reglement terbeschikkingstelling gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen, niet kunnen gebruiken voor recepties of tentoonstellingen.

Om vergissingen te voorkomen werd opgenomen dat huurders die de sportzaal van één van de gemeentelijke basisscholen wensen te gebruiken en die daarvoor gebruik wensen te maken van meubilair afkomstig van de refter van die school, verplicht zijn de refter bij te huren.

Voor de culturele infrastructuur, Kleine Steenweg 4, werd een tarief toegevoegd voor het gebruik van de lokalen 1, 2 of 3 door muzikale- of kunstinitiatieven (zoals voorzien in het reglement terbeschikkingstelling gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen).

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Decreet lokaal bestuur

 

BIJLAGEN

 

Aangepast retributiereglement terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de aanpassing in het retributiereglement terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Samenwerkingsovereenkomst WINAR

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Tijdens de zitting van 19 januari 2023 besloot de gemeenteraad, na wijziging meerjarenplan, vanaf 01 januari 2024 toe te treden tot IOED WinAr.

 

Ondertussen heeft de heer Tim Vanderbeken van WinAr, op 25 november 2023, een samenwerkingsovereenkomst naar lokaal bestuur Begijnendijk, gemaild.

 

Wijziging meerjarenplan werd door gemeenteraad goedgekeurd op 8 december 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Decreet lokaal bestuur

 

BIJLAGEN

 

        samenwerkingsovereenkomst IOED WimAr - lokaal bestuur Begijendijk

        GR 19 januari 2023, toetreding IOED WinAr

BESLUIT

 

 

17 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

1 onthouding: Patricia Stevens

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen IOED WinAr en lokaal bestuur Begijnendijk, goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Samenwerkingsovereenkomst muziekschool De Begijn

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

In 2014 kreeg gemeentelijke cultuurvereniging De Begijn onverwacht te maken met een ernstig financieel tekort. De problemen waren te wijten aan het ontstaan van een nieuwe dansschool waardoor de dansafdeling van de muziekschool stop gezet werd vanwege een te klein aantal leerlingen.

 

Om de muziekschool te redden werd beslist een éénmalige subsidie toe te kennen van uiteindelijk € 22 000 ( GR 16 juni 2014).

In die beslissing staat te lezen dat de muziekschool het voorstel aanvaarde om de werkingssubsidies vanaf 2015, per jaar, met een bedrag van € 2 500 te verminderen tot een bedrag van € 20 000 bespaard werd.

 

Ondertussen bedraagt die 'besparing' meer dan € 20 000 en dus vraagt de muziekschool om de nu geldende samenwerkingsovereenkomst terug aan te passen en de jaarlijkse werkingssubsidie vanaf 2024 op te trekken van € 2 500 tot € 5 000.

 

Schepen Bart Sorée en diensthoofd vrije tijd Alex Vissenaekens kregen op 17oktober 2023 een toelichting van mevrouw Kaat Verheyen over de begroting van de muziekschool. Steeds stijgende kosten zorgen ervoor dat de muziekschool de werkingssubsidie van € 5 000 nodig heeft om financieel gezond te blijven. In de aangepaste begroting schooljaar 2023 - 2024 werd de gevraagde € 5 000 reeds voorzien om tot een positief resultaat te komen.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Decreet lokaal bestuur

 

BIJLAGEN

 

        Aangepaste begroting muziekschool schooljaar 2023 - 2024

        Aangepaste samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur Begijnendijk en gemeentelijke cultuurvereniging De Begijn.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden de werkingssubsidies voor muziekschool De Begijn opgetrokken van € 2500,00 tot € 5000,00.

ACT-150/0709-00/64910000, budget voorzien  : € 14.000,00

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met gemeentelijke cultuurvereniging  De Begijn, goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024