ZITTING VAN 28 10 2021 - 20:20 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

BES Notulen en audioverslag GR van 30 september 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 30 september 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 30 september. Enkele stukken van dit audioverslag zijn van slechte kwaliteit en onduidelijk. Deze stukken werden uitgetypt en in bijlage toegevoegd.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

BIJLAGE

 

uitgetypt audio/zittingsverslag voor de delen die onverstaanbaar/onduidelijk zijn

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 30 september 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag, inclusief het uitgetypte stuk in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

BES Startnota organisatiebeheersing

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Comform de bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, wordt het

organisatiebeheerssysteem vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het

managementteam. Het algemene kader moet worden goedgekeurd door raad van bestuur AGB, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente.

 

De keuze van de leidraad werd besproken op het managementteam van 12 oktober 2021.

 

Deze raden krijgen ook minstens 1x per jaar een rapport van de algemeen directeur met betrekking

tot de ondernomen acties en evoluties. Deze rapportering vindt plaats uiterlijk op 30 juni van het jaar

volgend op het jaar waarop het rapport betrekking heeft.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 41: exclusieve bevoegdheid tot goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem.

          Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; artikels 217 tot en met 220: opzet van het organisatiebeheersingssysteem.

 

ARGUMENTATIE

 

Met het oog op het faciliteren van de realisatie van doelstellingen binnen lokale besturen heeft de Vlaamse Overheid het  thema "organisatiebeheersing" ontwikkeld en expliciet opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen zodat men:

 

          de vastgestelde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;

          wetgeving en procedures naleeft;

          over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;

          op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

          de activa beschermt en fraude voorkomt.

 

Op 01 januari 2014 werd het agentschap Audit Vlaanderen opgericht. Dit agentschap staat in voor het uitvoeren van audits bij lokale besturen en Vlaamse administraties. Het ontwikkelde daarvoor de "leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen". Voor Audit Vlaanderen krijgt deze leidraad de  functie van auditinstrument voor het uitvoeren van de organisatie-audits bij lokale besturen.

 

De leidraad kan daarenboven gezien worden als een gids die de organisatie ondersteunt bij het op punt stellen van haar organisatiebeheersingssysteem. Het geheel van inspanningen en maatregelen om de diverse aspecten te bewaken, stemt overeen met de definitie van organisatiebeheersing uit het Decreet Lokaal Bestuur. Tegelijk kan de organisatie de leidraad gebruiken als zelfevaluatie-instrument om een beeld te krijgen waar ze staat op het vlak van organisatiebeheersing, welke zaken goed zitten en waar verbetering mogelijk is.

 

De leidraad is opgebouwd rond tien thema's waarvoor telkens onderliggende doelstellingen, mogelijke risico's en potentiële beheersmaatregelen geformuleerd worden. Er is eveneens een apart hoofdstuk rond organisatiebeheersing voorzien. De tien thema's zijn:

 

1)      Doelstellingen- en procesmanagement

2)      Belanghebbendenmanagement

3)      Monitoring

4)      Financieel Management

5)      Organisatiestructuur

6)      Personeelsbeleid

7)      Organisatiecultuur

8)      Informatie en communicatie

9)      Facilitaire middelen, opdrachten en contracten

10)  Informatie- en communicatietechnologie

 

Dit model is goed onderbouwd en omvat zeer herkenbare thema's. Bovendien zijn de nodige werkinstrumenten (werkboek, goede praktijken, ...) voorhanden en is er rechtstreeks verband met de externe audit door Audit Vlaanderen. Overwegende deze voordelen, wordt voorgesteld om deze leidraad toe te passen als kader voor organisatiebeheersging bij AGB, gemeente en OCMW Begijnendijk.

 

Organisatiebeheersing is een cyclisch proces van evalueren, implementeren en bijsturen. Het is een systeem dat structureel dient onderbouwd en uitgebouwd te worden. Betreffende de uitgevoerde evaluaties, ondernomen acties, toekomstige projecten en dergelijke meer wordt minstens 1 x per jaar en uiterlijk voor 30 juni gerapporteerd door de algemeen directeur aan raad van bestuur AGB,  de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BIJLAGE

 

Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de "Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen", opgesteld door het agentschap Audit Vlaanderen, als algemeen kader voor het organisatiebeheersingssysteem voor AGB,  gemeente en OCMW Begijnendijk goed. De leidraad is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

 

Artikel 2

 

De "Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen" geldt niet alleen als gids, maar eveneens als zelfevaluatie-instrument binnen gemeente en OCMW Begijnendijk. De organisatiebrede zelfevaluatie wordt minstens driejaarlijks uitgevoerd en jaarlijks geactualiseerd. Het zelfevaluatierapport wordt ter kennisgeving gebracht aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB.

.

De eerste zelfevaluatie op basis van dit instrument zal plaatsvinden in najaar 2021.

 

Artikel 3

 

Minstens jaarlijks rapporteert de algemeen directeur aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB. Het rapport wordt uiterlijk op 30 juni voorgelegd en besproken en heeft betrekking op het vorige kalenderjaar.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

KEN Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van jaarrekening 2020 van de gemeente.

 

BIJLAGE:

 

Besluit van de wd. gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 met begeleidende brief

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

BES Grondafstand OMV_2021109907

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 28 juni 2021 werd er door Véronique Peeters wonende te Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot een omgevingsaanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel in 2 kavels voor woningbouw in halfopen bebouwing en een lot voorzien voor grondafstand voor een perceel Willekenslaan 33 3130 Begijnendijk met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 455 T.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij verkavelingsaanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid op het verkavelingsplan in de omgevingsvergunningsaanvraag, in te lijven in het openbaar domein der wegenis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

  • Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) – titel IV;

Artikel 4.2.15 § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.
§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

  • Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op maandag 19 juli 2021 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

Artikel 23 – er werd een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en 1 digitaal bezwaar

 

Behandeling van de bezwaren:

Bezwaar1

Datum 22 augustus 2021

Inhoud van het bezwaar

Zie Bezwaar_OMV_2021109907.pdf

 

De onmiddellijke omgeving bestaat overwegend uit vrijstaande eengezinswoningen. De

aanvraag leidt tot een op die plaats en omgeving ongewenste verdichting, die de

woonkwaliteit van de omgeving aantast.

Dit is ook zo besloten door de deputatie van Vlaams-Brabant. Zie het besluit van de

deputatie van Vlaams-Brabant van 21 januari 2021 voor:

- Project nummer OMV: OMV_2020018131;

- Dossierkenmerk: 2020-0739-BGP-BS-01.

De aanvraag OMV_2020018131 heeft deels betrekking op een analoge aanvraag voor

het creëren van 2 nieuwe bouwloten te Willekenslaan 35.

Zie “RMT-VGN-2020-0739-BGP-DEP-01 beroep besluit ondertekend.pdf” in bijlage;

punt: “g) Verdichten van het landelijk woonlint buiten enige kern” p.9 e.v.:

“Concreet betekent dit dat tussen de woning nr. 41 (beroeper) en de hoeve (aanvrager)

nog 1 vrijstaande woning kan voorzien worden, al dan niet op een kavel samenvallend

met de huidige kavelgrenzen van kavel 4. Hetzelfde geldt voor de andere zijde van

de hoeve en de woning nr. 31. Ook hier kan er nog één vrijstaande woning

voorzien worden. Aan deze zijde speelt ook het hellend maaiveld nog meer in

het nadeel tot verdere verdichting.

Bij het voorzien van 4 maal een driegevelwoning, moet het originele hellende maaiveld

immers drastisch worden afgegraven. Bij meerdere woningen in het lint is te zien hoe

het originele talud in de voortuinen kustmatig werd bijgewerkt ten gevolge van de

nodige opritten, toegangen, wat tot een verstoring van het glooiend landschap heeft

geleid.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor

vergunning, om volgende redenen:

- het betreft een landelijk woonlint met overwegend vrijstaande woningen, de locatie

behoort niet tot enige kern of gehucht; het betreft een afwerkingsgebied; gekoppelde

woningen en meergezinswoningen en ook handel horen hier niet thuis en betreffen een

verdichting/rendementsverhoging die niet op maat van het betreffende woonlint is;

- de omgeving is zacht hellend, met 4 gekoppelde woningen of voor het oprichten van

2 meergezinswoningen moet het talud onnodig doorbroken en afgegraven worden. “

Verder dient ook opgemerkt te worden dat het hier leem- en kleigrond betreft. Deze

leem- en kleigrond in combinatie met het hellende vlak geeft bij hevige regen extra

wateroverlast. Een verdere verdichting is dus zeker af te raden.

 

Evaluatie bezwaar

De indiener van het bezwaar meent dat de aanvraag niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening omdat de relevante onmiddellijke omgeving overwegend bestaat uit vrijstaande ééngezinswoningen. De indiener meent dat de aanvraag leidt tot een op die plaats en omgeving ongewenste verdichting en de woonkwaliteit van de omgeving aangetast wordt.

Het bezwaar wordt gestaafd met referenties naar het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 21 januari 2021.

Dit project wordt getoetst aan art 1.1.4 van de Codex Ruimtelijke Ordening dat zegt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

Door de reeds bestaande bebouwing en de reeds aanwezige infrastructuur is de structuur van het gebied gekend. De gemeente houdt rekening met de aard en het karakter van de bestaande bebouwing in de naaste omgeving en van de gewenste bebouwing in dergelijk gebied. Dit resulteert in een bebouwing die is samengesteld uit ééngezinswoningen in open en halfopen verband.

Dit landelijk woonlint is gelegen op ca 1km van de sportvoorzieningen en de lagere school, op 1,3 km van de middelbare school en voldoende winkels in het

centrum van Betekom.

In de eerdere vergunningsaanvraag werd de functie van 2 woningen halfopen verband aangevraagd en in eerste aanleg door de gemeente vergund, de functie is nu beperkt tot ééngezinswoningen in halfopen verband enkel rechts van de woning nr.35.

Ten opzichte van de eerdere vergunningsaanvraag wordt het bouwvolume nu duidelijker afgelijnd wat leidt tot bouwhoogtes analoog aan de bebouwing ten noorden van de aanvraag en is er slechts sprake van 2 loten halfopen enkel rechts van de woning is er geen sprake meer van 2 loten halfopen links van de woning nr.35 waardoor het voorgesteld verdichtingsniveau beduidend lager ligt dan voorheen.

De aanvraag brengt de goede ordening en ontwikkeling van het gebied dan ook niet in het gedrang.

De indiener van het bezwaar verwijst tevens naar de aanwezige leem- en kleigrond en meent dat een verdere verdichting leidt tot extra wateroverlast.

De impact op het reliëf dient beperkt te worden.Na evaluatie bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening - bodemreliëf worden de nodige voorwaarden om de impact te beperken in de vergunning opgenomen.

De impact op het watersysteem dient beperkt te worden. De gewestelijke verordening hemelwater is van toepassing bij de omgevingsvergunningsaanvragen voor de woningen.

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2021109907

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar gaf op 12 oktober 2021 een  advies over de omgevingsaanvraag OMV_2021109907.

 

ARGUMENTATIE
 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985.

 

BIJLAGE

 

Inplantingsplan met voorgestelde grondafstand gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Willekenslaan 33, 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit dat de verkavelaar de gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp gratis dient af te staan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

BES Participatietraject Gemeentelijk Beleidskader TW

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeenteraad keurde in vergadering van 30 september 2021 de voorlopige vaststelling van het beleidskader trage wegen goed.

 

In opvolging van deze goedkeuring en de hieraan gekoppelde communicatie met de provincie Vlaams-Brabant keurde het college van burgemeester en schepenen het participatietraject principieel goed bij beslissing van 18 oktober 2021 (in bijlage).

 

Het participatietraject voor het gemeentelijk beleidskader trage wegen principieel zal bestaan uit een openbaar onderzoek van 30 dagen in combinatie met een openbaar participatiemoment gehouden onder de vorm van een infovergadering voor de burgers. Deze voorgestelde participatie zal kenbaar gemaakt worden via de gemeentelijke infokanalen (gemeentelijke website, facebook en infomagazine).

 

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd met ingang op 3 januari 2022 tot en met 1 februari 2022. De bijhorende infovergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 januari 2022.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Decreet houdende de gemeentewegen

          Gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2021 betreffende de voorlopige vaststelling beleidskader trage wegen

          Besluit van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2021 betreffende het participatietraject voor het gemeentelijk beleidskader trage wegen

 

BIJLAGE

 

Besluit college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2021 houdende goedkeuring participatietraject gemeentelijke beleidskader trage wegen

BESLUIT

 

 

19 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

1 stem tegen: Wim De Roover

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het participatietraject voor het gemeentelijk beleidskader trage wegen  goed bestaande uit een openbaar onderzoek van 30 dagen in combinatie met een openbaar participatiemoment gehouden onder de vorm van een infovergadering voor de burgers. Deze voorgestelde participatie zal kenbaar gemaakt worden via de gemeentelijke infokanalen.

 

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd met ingang op 3 januari 2022 tot en met 1 februari 2022. De bijhorende infovergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 januari 2022.

 

Artikel 2

 

Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant, bevoegde ambtenaar Patrick Van Dijck, en Trage Wegen vzw.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

BES Afbakening werkingsgebied woonmaatschappij

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

          de bespreking van de werkingsgebieden op het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant in de vergaderingen van 20 november en 18 december 2020 en 23 april en 18 juni 2021

          diverse besprekingen tussen lokale besturen onderling en tussen de lokale besturen en de woonactoren op het niveau van het voorliggende werkingsgebied,;

          de bespreking en het verslag van het lokaal woonoverleg tot afbakening van het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij op het woonoverleg van 6 september 2021

          de kennisname tot afbakening van het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij op de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2021

          de kennisname tot afbakening van het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij op het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2021.

 

De Vlaamse Regering wenst met de hervorming op basis van het principe één woonactor per gemeente, de dienstverlening te verhogen, de complementaire werking van de sociale verhuurkantoren en de sociale huisvestingsmaatschappijen te verenigen, de transparantie te verhogen en de regierol van het lokale bestuur te doen primeren, evenals de lokale betrokkenheid en zeggenschap te waarborgen.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel 40 e.v.

          het ontwerpdecreet zoals aangenomen door het Vlaams Parlement van 07 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten m.b.t. wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

          de brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed van 23 oktober 2020 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied in te dienen, aangevuld met de brief van 18 maart 2021.

 

ARGUMENTATIE

 

Met het voorliggende voorstel van afbakening ontstaat een werkingsgebied ‘Hageland’ met 18 deelnemende steden en gemeenten, dat een sterke centrale organisatie wil combineren met een nabije en toegankelijke dienstverlening;

 

Er is sprake van een grotendeels gelijklopende sociaal-economische situatie in het werkingsgebied en de uitdagingen op het vlak van wonen en woonbeleid zijn in grote lijnen dezelfde. Zowel de kleinstedelijke woonproblematiek als de uitdagingen van de meer landelijke woonsituatie in het werkingsgebied zijn gelijklopend. Niettegenstaande deze coherentie, wordt de keuze gemaakt om aandacht te hebben voor nabijheid, toegankelijkheid en specifieke situaties binnen een groot werkingsgebied.

 

De lokale besturen die het voorstel tot afbakening van het werkingsgebied ‘Hageland’ doen, zullen daarom de voordelen van een professionele, efficiënte centrale werking van één woonmaatschappij combineren met een interne opdeling in zones (waarbij de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Glabbeek, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo een zone ‘Midden’ vormen), met elk een eigen zonecomité, teneinde dicht bij de burgers te staan en kort op specifieke woonsituaties te kunnen inspelen,

 

De betrokken lokale besturen kiezen er voor om zowel de continuïteit in de dienstverlening naar de burgers, als de werking en uitvoering van in uitvoering zijnde of op stapel staande projecten te garanderen.

 

De woonmaatschappijen Cnuz, Diest Uitbreiding en SWaL zullen opgenomen worden in de nieuwe structuur.

 

De sociale verhuurkantoren SVK Hageland en SVK WoonRegT zullen opgenomen worden in de nieuwe structuur. De activiteiten van SVK SPIT in Aarschot, Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar zullen overgenomen worden.

 

Met het voorliggende voorstel omvat het werkingsgebied van de toekomstige Hagelandse woonmaatschappij 2.874 sociale huurwoningen op 31 december 2020, 457 huurwoningen die op de private markt worden gehuurd en 649 geplande sociale huurwoningen. Deze woonmaatschappij met een aaneengesloten werkingsgebied voldoet aldus ruimschoots aan alle vereiste decretale bepalingen.

De Vlaamse regelgeving schrijft voor dat de gemeenten die samen een werkingsgebied wensen te vormen over minimaal 50% +1 van de stemrechten beschikken; dat de overige stemrechten, zijnde maximaal 50% -1, worden verdeeld over de publieke (Vlaams Gewest, Provincie) en de private aandeelhouders, dat de gemeenten gevraagd worden om bij hun voorstel tot afbakening van de toekomstige woonmaatschappij ook reeds in te gaan op de verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen en dit op basis van objectieve criteria in functie van het sociaal woonbeleid.

 

Teneinde aan die vraag van de Vlaamse Regering te voldoen, hebben de betrokken lokale besturen een princiepsverklaring opgesteld waarin zowel de interne als de externe werkingsprincipes van de toekomstige woonmaatschappij Hageland zijn opgenomen. Deze princiepsverklaring wordt bij deze gemeenteraadsbeslissing gevoegd, evenals het officiële aanvraagformulier.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde princiepsverklaring goed betreffende de organisatie en werking van de toekomstige Hagelandse Woonmaatschappij.

 

Artikel 2

 

Het lokaal bestuur Begijnendijk wenst aan te sluiten bij de toekomstige Hagelandse Woonmaatschappij, bestaande uit volgende gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets,  Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Scherpenheuvel-Zichem, Zoutleeuw. 

Dit voorstel van werkingsgebied zal worden overgemaakt via woonmaatschappij@vmsw.be samen met het aanvraagformulier.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing wordt eveneens ter kennis gebracht van de provinciegouverneur, zoals bepaald in artikel 330 e.v. van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

Toegevoegd - BES Digitale informatieborden

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Voorstel tot besluit van de MGB-fractie:

 

"Effectieve en efficiënte communicatie naar de inwoners is voor elk gemeentebestuur een

uitdaging, ook in onze gemeente.

 

Sociale media is een grote hulp, zeker in combinatie met de verspreiding van het 3130

magazine en de gemeentelijke nieuwsbrief. Anderzijds zien we de voorbije jaren en

maanden in alle gemeenten rondom ons mooie initiatieven om via digitale infoborden nog

meer inwoners te bereiken. Denken we maar aan Haacht, Rotselaar, Aarschot en Heist op

den Berg.

 

Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven en elk weekend zijn er gelukkig opnieuw

heel wat activiteiten. Deze digitale infoborden kunnen ook deze activiteiten mooi onder de

aandacht brengen en de opbrengst van hun inspanningen ten goede komen.

Vanuit de MGB fractie stellen we voor om bij de realisatie van het nieuwe kerkplein in

Begijnendijk rekening te houden met de plaatsing van een digitaal infobord. Daarnaast

stellen we voor om in een volgende fase in totaal minstens drie bijkomende locaties te

bepalen waar digitale infoborden kunnen geplaatst worden. Deze digitale informatieborden

kunnen uiteindelijk de “analoge” infoborden vervangen.

 

Enkele potentiële locaties kunnen bijvoorbeeld Sporthal De Tumkens, omgeving kerk

Betekom en de site van de muziekschool zijn.

 

In het kader van de ambities van dit bestuur rond digitalisatie en smart-city kunnen we

zelfs opteren voor digitale borden met interactieve functies."

 

Voorstel van beslissing:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad gaat akkoord om bij de realisatie van het nieuwe kerkplein in

Begijnendijk de mogelijkheid te voorzien voor het plaatsen van een digitaal infobord.

 

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord om te onderzoeken welke oplossing het best

aansluit op de noden en mogelijkheden.

 

Artikel 3

De gemeenteraad gaat akkoord om in een volgende fase bijkomende locaties te

bepalen waar deze digitale infoborden kunnen geplaatst worden.

 

BIJLAGE

 

Aanvullend agendapunt gemeenteraad - digitale informatieborden

BESLUIT

 

 

aanpassing artikel 1

eenparig

 

 

aangepast besluit

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om bij de realisatie van het nieuwe kerkplein in Begijnendijk de mogelijkheid te onderzoeken tot het plaatsen van een digitaal infobord.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit om te onderzoeken welke oplossing het best aansluit op de noden en mogelijkheden.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit om in een volgende fase bijkomende locaties te bepalen waar deze digitale infoborden kunnen geplaatst worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

Toegevoegd - BES Rookvrije speeltuinen en sportaccommodaties

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Voorstel tot besluit van de MGB-fractie:

 

"Momenteel is er reeds een rookverbod aan het sportpark de Grote Baan. We hadden dit

graag uitgebreid naar de outdoor sportaccommodatie aan De Tumkens (indoor is roken

reeds verboden) en in de beide gemeentelijke speeltuinen. We merken immers veelvuldig

dat op deze sites sigarettenpeuken op en aan de sportterreinen, maar ik ook de

zandbakken en speeltoestellen liggen. Uiteraard is dit niet ideaal in een kinderomgeving.

Het zou dan ook interessant zijn om mee in te stappen in de beweging “generatie

rookvrij” zoals reeds een aantal omliggende gemeenten gedaan hebben. Het doel van

deze beweging is de volgende:

 

“Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die streven naar

een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.

 

Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien! Generatie Rookvrij wil ieder kind,

geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat

rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Door niet meer te roken

in het zicht van kinderen en kinderen een andere norm rond roken te leren, maak je hen

weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

 

Tegelijkertijd willen we rokers stimuleren om te stoppen met roken en hen effectieve hulp

aanbieden bij hun stoppogingen. De meeste rokers willen stoppen met roken en willen

niet dat hun kinderen later gaan roken.

 

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Ze kopiëren gedrag. En dus

ook rookgedrag. Als ze (jong)volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken

een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke

verslaving.” bron: www.generatierookvrij.be"

 

Voorstel van beslissing:

 

Artikel 1

 

Er wordt een rookverbod ingesteld aan de outdoor sportterreinen van de

Tumkens, naar analogie van de sportterreinen Grote Baan, en in beide gemeentelijke

speeltuinen.

 

Artikel 2

 

De gemeente engageert zich in de beweging “Generatie rookvrij”, om zo een

rookvrije omgeving voor elk kind te garanderen.

 

BIJLAGE

 

Aanvullend agendapunt gemeenteraad - rookvrije speeltuinen en sportaccommodaties

BESLUIT

 

 

9 stemmen voor: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

12 stemmen tegen: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

 

Enig artikel:

 

De gemeenteraad verwerpt het voorstel van de MGB-fractie

          om een rookverbod in te stellen aan de outdoor sportterreinen van de Tumkens, naar analogie van de sportterreinen Grote Baan, en in beide gemeentelijke speeltuinen.

          om zich te engageren in de beweging “Generatie rookvrij”, om zo een rookvrije omgeving voor elk kind te garanderen.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021

 

Toegevoegd - BES Multifunctionele cultuur- en evenementenzaal

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Voorstel tot besluit van de MGB-fractie:

 

"Het project van het nieuwe cultuur- en dienstencentrum blijkt zoals verwacht financieel

onhaalbaar en houdt bovendien onvoldoende of geen rekening met de realiteit van een

potentiële gemeentefusie.

 

Het meest opvallende is eigenlijk dat er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

bij geen enkele politieke partij sprake was van de realisatie van een nieuw

administratief centrum, zelfs niet in de kleine lettertjes of tussen de lijnen van de

verkiezingsprogramma’s. Het blijft in mijn beleving zeer opmerkelijk dat dit plots één van

de speerpunten uit het bestuursakkoord is geworden en eigenlijk de belangrijkste

realisatie van deze bestuursploeg zou worden.

 

Wat er echter wel in 4 van de 5 verkiezingsprogramma’s terug te vinden was, met name in

deze van Samen, Leef, NVA en MGB, was de realisatie van een multifunctionele cultuur en

evenementenzaal, in de één of andere vorm. NVA heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken

over de bouw van een multifunctionele zaal. Leef benadrukte de nood aan bijkomende

zaalcapaciteit op maat van de gemeente zodat elke inwoner kan participeren aan cultuur.

In het verkiezingsprogramma van Samen was er sprake over de realisatie van een nieuwe

feestzaal die voor alle mogelijke activiteiten kan gebruikt worden (trouwens de partij was

op dezelfde pagina wel ferme tegenstander van de verhuis van Chiro Betekom). En MGB

was uitdrukkelijk voor de realisatie van de 3de fase van het masterplan Begijnendijk met

de realisatie van een multifunctionele zaal op de culturele as tussen de Kleinesteenweg en

de Kerkstraat. Enkel Safe heeft zich hieromtrent nooit uitdrukkelijk uitgesproken.

 

Een culturele site die beantwoordt aan de behoeften van onze gemeente is en blijft voor

MGB ook na een potentiële fusie essentieel voor de cultuurbeleving en de

vrijetijdsbesteding van jong en oud. Op heden moeten onze inwoners zich maar al te vaak

verplaatsen richting Heist o/d Berg, Aarschot en andere gemeenten om te genieten van

een divers cultuuraanbod. Iets wat niet voor iedereen een haalbare kaart is.

 

De realisatie van deze multifunctionele zaal kan zich uiten in een nieuwbouwproject maar

ook de herbestemming van bestaande gebouwen behoort wat MGB betreft tot de

mogelijkheden. De locatie van de “dag van de nieuwe inwoner” kreeg in onze beleving

alvast heel wat bijval van de aanwezigen.

 

Vanuit de MGB fractie stellen we voor om deze verkiezingsbelofte, die uiteindelijk

goedkeuring heeft gekregen van 88% van alle kiezers, wel degelijk te realiseren."

 

Voorstel van beslissing:

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad gaat akkoord om de ontwikkeling van een multifunctionele

culturele site in onze gemeente verder te onderzoeken met het oog op een potentiële

realisatie in deze legislatuur.

 

Artikel 2

 

Er wordt in dit onderzoek rekening gehouden met alle potentiële mogelijkheden

op grondgebied van Betekom en Begijnendijk.

 

BIJLAGE

 

Aanvullend agendapunt gemeenteraad - multifunctionele cultuur- en evenementenzaal

BESLUIT

 

 

10 stemmen voor: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens en Sam Mergaerts

9 stemmen tegen: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Roger Verduyckt, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

2 onthoudingen: Steven Vermeulen en Kathleen Van Vlasselaer

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad besluit om de ontwikkeling van een multifunctionele culturele site in onze gemeente verder te onderzoeken met het oog op een potentiële realisatie in deze legislatuur.

 

Er wordt in dit onderzoek rekening gehouden met alle potentiële mogelijkheden op grondgebied van Betekom en Begijnendijk.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.