ZITTING VAN 23 03 2023 - 20:05 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Patricia Stevens, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Mario Verbeeck, Tom Van Esse, raadsleden

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Begijnendijk. Publiek is welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Notulen en audioverslag GR van 16 februari 2023

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 16 februari 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Engagementsverklaring LEADER

 

De gemeenteraad besluit om de engagementsverklaring 'Leader Hageland 2023-2027' te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Aanpassing personeelsformatie en organogram

 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de personeelsformatie en organogram goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Aanpassing rechtspositieregeling

 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel, goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Grondafstand OMV_2022129630 Spoorweg

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn ter hoogte van de Spoorweg 7, 3130 Begijnendijk,  zoals vermeld op het bijgestelde verkavelingsplan, goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Grondafstand OMV_2019117548 Veldstraat

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de Veldstraat 21-21A ter hoogte van de in rand omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019029178 goed zoals vermeld op de omgevingsvergunningsaanvraagplannen (lot 3 - 5,4 m²).

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Erkenning als gemeenteweg o.b.v.  30-jarig gebruik

 

De gemeenteraad besluit de verbinding/wegenis gelegen tussen Gelegstraat-Willekenslaan te erkennen als gemeenteweg in kader van artikel 13, §2 van het decreet Gemeentewegen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Start-procesnota herziening RUP Betekom centrum

 

De gemeenteraad aanvaardt de start- en procesnota van het te herzien gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Betekom centrum.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Fusievoorstel en subregio's woonmaatschappij

 

De gemeenteraad bespreekt het ontwerp fusievoorstel van SHM's SWaL/Cnuz/Diest-Uitbreiding en formuleert een advies betreffende de aanvraag erkenning en subregio’s van de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Oost-Brabant-Oost, waar Begijnendijk deel van uitmaakt.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Kleinesteenweg - modernisering netten en OV

 

De gemeenteraad keurt de offerte van Fluvius voor de modernisering van de netten voor elektriciteit, TV en openbare verlichting in de Kleinesteenweg, goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES Asfaltwegen 2022 - lastvoorwaarden

 

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022-059 en de raming voor de opdracht “Onderhoud van asfaltwegen en verhardingen 2022”, opgesteld door de ontwerper, Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

BES SWaL - av van 18 april 2023

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van SWaL van 18 april 2023 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Patricia Stevens.

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

Toegevoegd - Bespreking Workshops RUP open ruimte en scopingnota

 

Interpellatie MGB-fractie: workshops RUP open ruimte en scopingnota

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MAART 2023

 

Toegevoegd - BES Communicatie statistieken trajectcontroles in 3130

 

De gemeenteraad besluit om een permanente communicatierubriek op te nemen in het gemeentelijk infomagazine "3130" waarbij er op maandbasis (te beginnen vanaf 1 maart 2023) per trajectcontrole volgende gegevens worden meegedeeld aan de burger:

- totaal aantal voertuigen geregistreerd per maand: X

- aantal overtredingen per maand: X

- % bestuurders dat zich aan de snelheidslimiet houdt: X%

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.