ZITTING VAN 22 04 2021 - 20:30 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de gemeenteraad vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. Het openbaar gedeelte van de vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Stand van zaken uitbreiding terrassen horecazaken

 

 

MOTIVERING

 

Toelichtende nota van de MGB-fractie:

 

"Op de gemeenteraad van 28 januari van dit jaar heeft MGB raadslid Wim De Roover een voorstel van beslissing ingediend met betrekking tot de uitbreiding van de terrassen van horeca zaken op openbaar domein. Dit naar analogie van het voorstel dat de MGB fractie in mei van vorig jaar had gelanceerd. Dit voorstel bestond erin om alvast dezelfde maatregel toe te passen in 2021 waarbij we de horeca uitbaters op ons grondgebied waar nodig en mogelijk toelating geven om hun terras

uit te breiden Dit door extra openbaar domein (bijvoorbeeld parkeerplaatsen of grotere gedeeltes van het voetpad) ter beschikking te stellen en waar nodig tijdelijke aanpassingen door te voeren aan de verkeerssituatie. De uitbreiding zal in geval van verplichte sociale afstand toch de nodige capaciteit verschaffen, als er  sociale afstand verplichtingen zijn in de zomermaanden kan het maar een extra duwtje in de rug zijn voor onze vele cafés en restaurants op ons grondgebied.

Dit voorstel werd meerderheid tegen oppositie verworpen. We hebben echter op de gemeenteraad van 28 januari van schepen Sorée begrepen dat de besluiten en verordeningen die vorig jaar door het college van burgemeester en schepenen werden genomen hieromtrent ook in 2021 worden verlengd zodra er zicht is op de heropening van de horeca. Het was in januari immers (opnieuw) te vroeg om hierop te anticiperen. Bovendien was een aanvraagprocedure niet nodig gezien de verordeningen gewoonweg verlengd konden worden.

Rekening houdend met de beslissing van het federaal overleg comité om de horeca zaken de mogelijkheid te geven om vanaf 8 mei hun terrassen te heropenen hadden we graag een

stand van zaken gekregen omtrent de verlenging van de verordeningen. Los van het feit dat de heropening van de terrassen een moeilijk haalbare kaart is voor heel wat horeca uitbaters,

is het wel noodzakelijk dat de gemaakte afspraken van vorig jaar zo snel mogelijk terug worden bekrachtigd en bevestigd worden aan de betrokken horeca uitbaters.

Bovendien willen we graag verduidelijking hoe we op ons grondgebied het begrip terras interpreteren en in zekere zin zullen handhaven Beschouwen we een overdekte constructie buiten de muren van de horeca zaak ook als een terras en welke zijn de richtlijnen hieromtrent ook en vooral vanuit de hogere overheid Ook dit aspect is belangrijk om te verduidelijken aan onze horeca uitbaters."

 

BIJLAGE:

 

GR_20210422_Aanv.agendapunt_MGB-fractie - Stand van zaken uitbreiding terrassen horecazaken op openbaar domein

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Vergaderingen adviesraden

 

 

MOTIVERING

 

Toelichtende nota van de MGB-fractie:

 

"Deze bestuursploeg sprak bij aanvang van deze legislatuur grote ambities uit rond het versterken van inspraak van de burger in het beleid van onze gemeente. Het reglement inspraak in de gemeente dat op de gemeenteraad van 20 juni 2019 werd goedgekeurd en op 28 mei 2020 werd herzien, moest hier het kader voor scheppen.

Wat bijzonder opvallend is, is dat na ruim twee jaar bestuur onze adviesraden, op enkele uitzonderingen na, de indruk geven klinisch dood te zijn.

Althans als we de verslagen van de vergaderingen mogen geloven die gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, dan hebben tot op vandaag enkel de Gemeentelijke Commissie Ruimte Ordening (en de jeugdraad dit jaar een vergadering georganiseerd.

 

Hieronder een overzicht van de laatst gepubliceerde verslagen van de verschillende raden

zoals deze op vandaag 17/4/2021 beschikbaar zijn op de gemeentelijke website https://www.begijnendijk.be/bekendmakingen/categorie/12/verslagen-adviesraden  .

- Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 4 juni 2020

- Sportraad:

o algemene vergadering 26 februari 2020

o Kernraad: 25 maart 2019

- Milieu Adviesraad: 11 februari 2020

- Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS 26 november 2019)

- Cultuurraad: 8 oktober 2019

 

Van de bibliotheek adviesraad vinden we zelfs geen enkel verslag terug? Ondanks het feit dat er op de gemeenteraad van 29 augustus 2019 een nieuwe bibliotheek adviesraad werd samengesteld met een nieuwe voorzitter.

 

COVID-19 heeft ongetwijfeld een impact op de veilige organisatie van een fysieke vergadering onder andere onze gemeenteraad is daar een voorbeeld van. COVID-19 mag echter geen excuus zijn om geen vergaderingen of overleg te organiseren Als er wel degelijk vergaderingen werden georganiseerd willen we uitdrukkelijk vragen om net als in het verleden de verslagen te publiceren op de gemeentelijke website dit in functie van een transparante en open communicatie naar onze inwoners."

 

BIJLAGE:

 

GR_20210422_aanv.agendapunt_MGB-fractie: vergaderingen_adviesraden

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Toegevoegd - BES Alternatieve bestemming bloemenzaden

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Voorstel tot besluit:

 

"Op 6 april deed de milieuadviesraad (een oproep aan de inwoners van Begijnendijk om mee te helpen met het zaaien van bloemen zodat de bijen stuifmeel en nectar kunnen vinden. Het wordt immers elk jaar steeds moeilijker voor deze insecten. In niet corona tijden delen de leden van de raad zakjes zadenmengsel uit op de wekelijkse markt zodat de mensen dit in hun tuin kunnen zaaien. Nu ze niet bedeeld worden op de markt, kunnen onze inwoners de zaden verkrijgen via de website van de gemeente.

Wij MGB, denken dat we hier met de gemeente toch de MAR een hart onder de riem moeten steken.

Ten eerste omdat we verwachten dat er via de website minder deelnemers zullen zijn.

Ten tweede als we er de verkiezingspropaganda op naslaan, dan lezen we elke keer opnieuw dat elke partij bezorgd is om het milieu en hierop actie wil nemen. Aangezien elke partij vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, is dit een goede gelegenheid om de daad bij het woord te voegen. Daarom stellen wij voor dat de gemeente en het OCMW een aantal van hun gronden die niet verhuurd worden en onbewerkt zijn ter beschikking stellen en bezaaien met het Tübingerbloemenmengsel van de MAR.

Een bijkomend voordeel is dat het de gemeente een mooie uitstraling geeft, zeker nu er zoveel gefietst en gewandeld wordt.  We vragen ook om contact op te nemen met de mensen van Natuurpunt daar zij ook heel wat beschikbare gronden in de Beemden hebben, die kunnen eventueel ook bezaaid worden.

 

Rekening houdend met bovenstaande argumentatie besluit de gemeenteraad als volgt:

1)      De gemeenteraad besluit om de mogelijk heden te evalueren voor het alternatief inzetten van de zadenmengsels van de MAR. Er wordt nagegaan welke gemeentegronden in aanmerking komen om te bezaaien met het bloemenmengsel.

2)      Gelet op de mogelijk geschikte gronden van Natuurpunt wordt er contact opgenomen met Natuurpunt om te bekijken of het bloemenmengsel kan uitgezaaid worden in hun natuurgebieden."

 

BIJLAGE

 

Aanvullende agendapunt MGB - Peter Spiessens: alternatieve bestemming bloemenzaden

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad aanvaardt het bijkomend ingediend agendapunt door de MGB-fractie:

 

1)      "De gemeenteraad besluit om de mogelijk heden te evalueren voor het alternatief inzetten van de zadenmengsels van de MAR. Er wordt nagegaan welke gemeentegronden in aanmerking komen om te bezaaien met het bloemenmengsel.

2)      Gelet op de mogelijk geschikte gronden van Natuurpunt wordt er contact opgenomen met Natuurpunt om te bekijken of het bloemenmengsel kan uitgezaaid worden in hun natuurgebieden."

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Notulen en audioverslag GR van 25 maart 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 25 maart 2021.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Toekennen nominatieve subsidies

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De lijst met nominatieve subsidies maakte voor BBC2020 deel uit van de beleidsrapporten. Sinds BBC2020 is dat niet meer het geval en worden nominatieve subsidies via een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing toegekend.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1, bepaalt dat onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2 van dit decreet.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23° bepaalt dat het toekennen van nominatieve subsidies door de gemeenteraad niet aan het college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden

 

BIJLAGE

 

Nominatieve subsidies, toelagen en tussenkomsten in werkingskosten 2021.pdf

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De financiële gevolgen van het toekennen van de nominatieve subsidies zijn opgenomen in bijlage.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad besluit om nominatieve subsidies toe te kennen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

KEN Auditrapport monitoring meerjarenplanning

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport thema-audit monitoring meerjarenplan

- auditopdracht 2006 053 Lokaal bestuur Begijnendijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Selectieleidraad ontwikkeling site buurthuis

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Meerjarenplan 2020-2025, actieplan 21, actie 108:

 

De gemeente profileert zich als een 'groene gemeente'.

 

De site aan het buurthuis in Betekom wordt ontwikkeld met aandacht voor de 'groene functie' binnenin. Volgende concrete doelstellingen worden voorop gesteld voor de ontwikkeling:

 

          Realisatie van kleinschalig, betaalbaar en duurzaam wonen

          Open karakter: geen hoge bouwdichtheid en optimaal gebruik van ruimte

          Aandacht voor een groene omgeving binnenin

          Aandacht voor de mogelijke mobiliteitsimpact i.f.v. eventuele handelszaken

          Aandacht voor goede ontsluiting en het behoud van de bestaande trage verbindingsweg op de site

          Mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies worden maximaal benut

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

          De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).

          Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

          Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

          Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

          De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

          Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

          Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

          Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2021 over het optreden van de gemeente als aankoopcentrale.

 

ARGUMENTATIE

 

In het kader van de opdracht “Opmaak van een ruimtelijke visie voor en ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site 'Buurthuis" te  Betekom” werd een selectieleidraad met nr. 2021-031 opgesteld.

 

De waarde van deze opdracht (te realiseren omzet) wordt geraamd op € 10.330.578,51 excl. btw of € 12.500.000,00 incl. 21% btw. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

De aanbestedende overheid verkeert in casu in de onmogelijkheid om vooraf een volledig inzicht te krijgen in de uit te voeren werken en diensten. Noodgedwongen zal men pas in de loop van de onderhandelingen en uitvoering een verdere concrete inhoud kunnen geven aan de contractuele verbintenissen en ze moeten aanpassen aan de gegevens van het ogenblik. De aanbestedende overheid wil aan de geïnteresseerden immers de kans bieden om een eigen creatieve invulling te geven aan deze opdracht, waarbij de eigen kennis en ervaring van de kandidaten maximaal aan bod kan komen. Precies deze gewenste creatieve en originele input vanwege de geselecteerde kandidaten verhinderen de aanbestedende overheid om op voorhand een globale prijs of een precieze omschrijving van de modaliteiten van de uitvoering van de opdracht vast te stellen.

 

Op basis van de selectieleidraad is het de bedoeling van de aanbestedende overheid om, als eerste stap in de procedure, tot een kwalitatieve selectie van kandidaten te komen.

De gegadigden krijgen, in een tweede stap van de procedure, het bijzonder bestek aan de hand waarvan de opdracht concreet en in detail moet worden uitgewerkt in een offerte.

 

Indien er meer dan vijf regelmatige aanvragen tot deelneming worden ingediend, zullen er minimum drie en maximum vijf kandidaten geselecteerd worden die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

BIJLAGE

 

Selectieleidraad

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De financiële gevolgen voor de gemeente van dit project betreffen een uitgave voor de realisatie van het publiek programma (de realisatie van de doorgangswoning en 2 LOI woningen, en (optioneel) de bouw van multifunctionele lokalen) enerzijds en een ontvangst voor de verkoop van de grond met bestaande bebouwing voor de private ontwikkeling anderzijds.

 

Voor de realisatie van de doorgangswoning en 2 LOI woningen is een krediet van € 400 000 voorzien in het meerjarenplan van het OCMW onder actie 199 registratiesleutel 0903-00/22100007. De raad voor maatschappelijk welzijn stemde in zitting van 22 april 2021 toe dat de gemeente optreedt als aankoopcentrale voor deze plaatsingsprocedure.

 

Optioneel wordt in de bestekfase van deze plaatsingsprocedure ook de bouw van multifunctionele lokalen (voorzien in het meerjarenplan onder actie 30) aan het publiek programma toegevoegd. De raming zal in functie hiervan aangepast worden.

 

De ontvangst voor verkoop van de grond met bestaande bebouwing voor de private ontwikkeling wordt geraamd op € 1 600 000 en is voorzien in het meerjarenplan onder actie 108 registratiesleutel 0660/22000000.

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “opmaak van een ruimtelijke visie voor en ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site 'Buurthuis" te  Betekom” goed. De waarde van de opdracht wordt geraamd op € 10.330.578,51 excl. btw of € 12.500.000,00 incl. 21% btw.

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Artikel 3

 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

 

Artikel 4

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 5

 

De financiële gevolgen voor de gemeente bevatten de de realisatie van het publiek programma en de ontvangst voor verkoop van bestaande gebouwen/gronden voor de private ontwikkeling. De uitgave wordt geraamd op € 400 000 incl. btw en is voorzien in het mjp 2020-2025 OCMW onder actie 199 registratiesleutel 0903-00/22100007. De ontvangst wordt geraamd op € 1 600 000 en is voorzien in het mjp 2020-2025 onder actie 108 registratiesleutel 0660/22000000.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Bespreking Toelichting stand van zaken jeugdlokalen

 

 

MOTIVERING

 

Naar aanleiding van de vraag tijdens de vorige gemeenteraad, wordt ter zitting de laatste stand van zaken rond de lopende besprekingen over de jeugdlokalen meegegeven.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Reflecterende huisnummers - retributiereglement

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het toekennen van een reflecterend huisnummer aan ieder gebouw in de gemeente is opgenomen in de meerjarenplanning onder Actieplan 26, actie 131.

Met deze actie wil het bestuur de huisnummers zichtbaarder maken voor hulpdiensten en zo de algemene veiligheid verhogen.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Decreet lokaal bestuur over bevoegdheden van de raden

          Besluit college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020 over de reflecterende huisnummers.

 

ARGUMENTATIE

 

De reflecterende huisnummers zijn verplicht, elk gebouw in de gemeente moet er een hebben. Het eerste reflecterend huisnummer zal gratis gegeven worden. Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in het meerjarenplan.

 

De inwoners moeten hun huisnummer komen afhalen. Dit zal tijdens de volledige maand mei (op maandag, woensdag en donderdagvoormiddag) kunnen. Een 'volmacht' geven zodat iemand anders het nummer meebrengt, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Er zijn twee afhaalpunten voorzien:

Begijnendijk: huis Spiessens

Betekom: De Tumkens

Inwoners worden hier via het infomagazine en persoonlijke brief van op de hoogte gebracht.

 

Voor appartementsgebouwen en handelspanden zal een aparte benadering voorzien worden en worden deze later opgenomen in het traject.

 

Het eerste huisnummer is steeds gratis. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de mensen de kans te geven om bij verlies, beschadiging, extra nood... een nieuw of extra huisnummer te bekomen. Dit kan dan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken. Rekening houdend met de kostprijs van een reflecterende huisnummer van € 1,86 excl. verzending, zal er hiervoor een verkoopprijs aangerekend worden van € 3.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

In het meerjarenplan is een krediet van € 14 000 voorzien op registratiesleutel ACT 131/0490-00/61500020.

De aankoop van de reflecterende huisnummers wordt geraamd op € 7 500. De kost voor het gepersonaliseerde drukwerk en de portkosten worden geraamd op € 5 000.

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

9 niet gestemd: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om elke woning, gebouw of handelspand in Begijnendijk verplicht van een reflecterend huisnummer te voorzien zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Bijkomend besluit de gemeenteraad voor om voor bijkomende huisnummers of in geval van verlies een prijs van € 3 per nummer aan te rekenen. Hiertoe wordt het retributiereglement in bijlage goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De totale uitgave voor dit project wordt geraamd op € 12 500 incl. btw. De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien in het meerjarenplan onder registratiesleutel ACT 131/0490-00/61500020.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Politiereglement reflecterende huisnummers

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het gemeentebestuur gaat over tot de invoering van de reflecterende huisnummers, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De reflecterende huisnummers zijn verplicht voor alle gebouwen in de gemeente.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          gemeenteraadsbesluit van 22 april 2021 over de reflecterende huisnummers;

          de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 artikel 135 § 2 punt 1.

 

ARGUMENTATIE

 

Door het verplichtend karakter van reflecterende huisnummers in de gemeente, is een duidelijke reglementering noodzakelijk. Bijgevolg werd een aanvullend reglement op het uniform politiereglement opgemaakt waarin de plaatsing en de eventuele sanctioneringen beschreven zijn.

 

BIJLAGE

 

Aanvullend reglement op het Uniform politiereglement van Begijnendijk – Rotselaar – Tremelo

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

9 stemmen tegen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op het uniform politiereglement van de politiezone BRT goed.  De aanvullingen houden verband met de invoering van de reflecterende huisnummers.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Grondafstand OMV_2021006619

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 14 januari 2021 werd er door de heer Jan Claesen wonende te Merelnest 5 te 3470 Kortenaken een omgevingsaanvraag ingediend voor het oprichten van twee woningen in halfopen verband na het slopen van de bestaande woning en bijgebouwen voor een perceel Raamstraat 8 3130 Begijnendijk met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 471 K2 en (afd. 1) sectie B 471 L2.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij verkavelingsaanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid op het verkavelingsplan (lot 3- 35 ca.) in de omgevingsvergunningsaanvraag, in te lijven in het openbaar domein der wegenis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

  • Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) – titel IV;

Artikel 4.2.15 § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.
§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

  • Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op maandag 8 februari 2021 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

Artikel 23 – er werd een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 15 februari 2021 tot 16 maart 2021.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2021006619

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar gaf een voorwaardelijk gunstig advies over de omgevingsaanvraag OMV_2021006619 (zie bijlage)

 

ARGUMENTATIE
 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985

 

BIJLAGE

 

Inplantingsplan met voorgestelde grondafstand gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Advies gemeentelijk omgevingsambtenaar

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Raamstraat 8 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan (lot 3 - 35ca.), goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit dat de verkavelaar de gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp gratis dient af te staan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Retributiereglement inzameling asbest aan huis

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 1 juni 2021 start Ecowerf met de inzameling van asbest aan huis. Hiervoor dient er een retributiereglement door de gemeente gestemd te worden waardoor de aanrekening van de aankoop van asbestzakken en de bijhorende dienstverlening correct verloopt.

Op de raad van bestuur van 24 februari 2021 is de overheidsopdracht voor aankoop van asbestzakken afgerond en is het definitieve plan van aanpak toegelicht aan de bestuurders.

De communicatie aan de inwoners is voorzien in de laatste week van april.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Grondwet, artikel 173;

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 3 en 41, lid 2, 14°;

          Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Ecowerf voor een project in het kader van het asbestafbouwbeleid (perceel bronophaling).

          Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021.

 

ARGUMENTATIE

 

De Vlaams minister van Omgeving keurde op 3 december 2020 de projectaanvraag van Ecowerf goed om via huis-aan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen.

 

Ecowerf richt zich op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van vijf platen of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m² dak). De werkwijze is als volgt:

 

1)      De inwoner vult op de website een formulier in.

2)      De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat op huisbezoek, bekijkt de situatie ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de plaatzakken, spreekt een plaats af waar de zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in.

3)      Ecowerf komt deze ophalen op de afgesproken datum en levert de zakken aan de verwerker.

 

Ook KMO's en verenigingen kunnen deelnemen aan het project.

 

Met ingang van 1 juni 2021 wordt een tarief geheven voor natuurlijke personen, rechtspersonen en/of verenigingen die de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m³) of kuubzakken (1 m³) verzoeken, welke door de intercommunale Ecowerf ter beschikking van de bevolking worden gesteld via de asbestcoach van Ecowerf.

 

Bij de aankoop van minstens één asbestzak zijn twee veiligheidskits inbegrepen. De aanvrager kan een bijkomende veiligheidskit aankopen.

 

De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse gewest.

 

De organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of kuubzakken voor asbest gebeurt door Ecowerf waarbij de aanvraag- en de aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door Ecowerf dienen nageleefd te worden.

 

Het project start op 1 juni 2021 en heeft een totale duur van 3 jaar.

 

BIJLAGE

 

ontwerpreglement

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De subsidies van de OVAM (€ 1.006.020) samen met de kostprijs van de zak (inwoner betaalt 30,00 €/zak) dekken de totale kosten.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad heft een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of - platen.

 

Artikel 2

 

§ 1. De retributie bedraagt voor een:

          kuubzak (1 m³): 30 euro

          plaatzak (1 m³): 30 euro

 

§ 2. Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.

 

Artikel 3

 

Procedure

1)      Inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van Ecowerf.

2)      Asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor een huisbezoek.

3)      De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan de inwoner en maakt een afspraak voor ophaling.

4)      De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag.

5)      Ecowerf komt de zakken ophalen.

 

Artikel 4

 

Ecowerf wordt gemachtigd om de retributies, zoals vermeld in artikel 2, te innen. De wijze van betaling gebeurt uitsluitend op de door Ecowerf voorgeschreven wijze met name via Bancontact bij aflevering van de zakken.

 

Artikel 5

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Ecowerf: beheersoverdracht

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Er wordt sinds de oprichting van EcoWerf gewerkt met een aanstiplijst van activiteiten waarvoor beheersoverdracht mogelijk is. Als een gemeente beheersoverdracht doet voor een bepaalde activiteit wil dit zeggen dat:

          de gemeente de activiteit overdraagt aan EcoWerf conform de zorgplicht uit artikel 26 van het Materialendecreet;

          de gemeente deze activiteit niet meer zelf mag uitvoeren of overdragen aan derden;

          er tussen EcoWerf en de gemeente zonder btw kan gefactureerd worden.

 

Met het oog op de verlenging van EcoWerf is de lijst met beheersoverdrachten vereenvoudigd en toekomstgericht gemaakt.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

          Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

          Het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

          Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;

          EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398,§ 1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

          De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 4 november 2020 met het voorstel van werkwijze en nieuwe lijst met mogelijke beheersoverdrachten;

          De statuten van EcoWerf, artikel 3.2;

          De beslissing tot verlenging van EcoWerf voor een duur van 18 jaar;

 

ARGUMENTATIE

 

Alle fracties afzonderlijk opnemen in een beheersoverdracht is niet meer nuttig. De fracties en hun definities zullen de komende periode immers de nodige evolutie kennen (bijv. extra fracties die uit het grofvuil worden gehaald). Op de recyclageparken streven we naar een uniformiteit van fracties op alle EcoWerf-parken.

 

Het onderscheid wordt gemaakt tussen een basisdienstverlening per onderdeel (bijv. afvalpreventie, huis-aan-huisinzameling en uitbating recyclagepark) en een optionele dienstverlening (bijv. inzameling oude metalen, DifTar-hah en verwerking bermmaaisel). De basisdienstverlening vormt de fundamenten van een integraal afvalbeleid. Om op alle facetten van het afvalbeleid te kunnen sturen, worden de gemeenten gestimuleerd om aan deze activiteiten gezamenlijk deel te nemen. De optionele dienstverlening vormt een aanvulling op één of meerdere basisdienstverlening(en).

 

Afvalpreventie en communicatie maken een integraal deel uit van afvalbeheer, in welke vorm dan ook, en wordt gekoppeld aan één of meerdere basisdienstverleningen die worden onderschreven door het bestuur.

 

De afvalfracties die door EcoWerf worden ingezameld (via huis-aan-huis of recyclagepark) worden steeds via EcoWerf verwerkt. Omgekeerd zal EcoWerf ook fracties verwerken die door vennoten zelf zijn ingezameld. Door te werken met onderverdelingen behoudt de gemeente de flexibiliteit om aan bepaalde onderdelen deel te nemen of niet.

 

Via de optionele activiteiten tracht EcoWerf een ruime dienstverlening aan te bieden aan een zo concurrentieel mogelijke prijs. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de kingwinkels waarbij EcoWerf een coördinerende rol opneemt.

 

BIJLAGEN

 

          overzicht beheersoverdracht 2003 - 2021;

          lijst met beheersoverdrachten vanaf 23 juni 2021

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt in het kader van de verlenging van EcoWerf de lijst met beheersoverdrachten, zoals in bijlage opgenomen, aan EcoWerf goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad beslist om deze beheersoverdrachten te laten ingaan vanaf de verlenging van EcoWerf op 23 juni 2021.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van de lijst met beheersoverdrachten.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Centrum Begijnendijk - meeruitgave boorden fase 3

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

In principe heeft de gemeente geen (weg-)aandeel in de rioleringswerken door Aquafin tussen de Raamstraat en de Goreweg. Bij aanbesteding werd uitgegaan van het behoud van het bestaande fietspad, inclusief goten en boordstenen.

In plaats van de vervanging van de fietspaden is in het bestek voorzien dat plaatselijk stukken van het rood betonnen fietspad en boorden worden weggenomen voor het maken van de huisaansluitingen op de riolering. Nadien wordt op die plaatsen het fietspad en boorden hersteld op kosten van Aquafin.

In totaal worden die herstellingen geschat op ongeveer 30 % van de volledige 800 meter lengte van het fietspad en boorden/goten.

 

Bij de opmaak van het ontwerpdossier werd uitgegaan dat de betonnen rijwegvakken probleemloos van tussen de aan beide zijden aangestorte boorden konden weggenomen worden. Echter bij de uitvoering is vastgesteld dat veel van de te behouden boorden alsnog, ingevolge spanningen en aankleving toch veel meer schade hebben opgelopen dan voorzien bij het verwijderen van de rijwegdelen. De beschadigingen kunnen wel bijgewerkt (geplamuurd) worden met een epoxymortel. Het eindresultaat zal echter door de veelvuldige (vlekkerige) herstellingen onesthetisch zijn, er uit zien als een oude weg die aan onderhoud toe is en bovendien zijn de plaatselijke herstellingen met epoxy ook niet duurzaam op lange termijn.

 

De werfvergadering heeft daarom een aantal mogelijke alternatieve opties voor een duurzaam en esthetisch eindresultaat voorgesteld. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente wil bijdragen in de meerkosten van één van die opties. Hieronder worden de opties, inclusief het geraamde (en afgeronde) kosten aandeel voor de gemeente in een tabel weergegeven. In principe is dat de kostprijs die in mindering gebracht wordt met de geraamde herstelkosten die sowieso door Aquafin worden gedragen. Het volledig vervangen van de boorden betekent een belangrijke meerwaarde voor de duurzaamheid van de weg voor vele jaren.

 

Door de reeds eerder goedgekeurde verrekeningen en de impact op het voorziene budget voor de werken ligt de beslissingsbevoegdheid over de participatie van de gemeente in de volledige vernieuwing van de boorden bij de gemeenteraad.

Evenwel, zonder een beslissing over de participatie van de gemeente in de volledige vervanging van de boorden, zou volgens oorspronkelijk plan begin april al gestart worden met de plaatselijke herstellingen van de boorden. In het kader van de continuïteit van de werken is er nadien geen mogelijkheid meer om de boorden te vervangen binnen deze werf.

 

Omdat een beslissing tot participatie dus niet kon uitgesteld worden tot de eerstvolgende gemeenteraad op het einde van april, heeft het college van burgemeester en schepenen op 29 maart 2021 bij hoge dringendheid beslist dat de gemeente zal participeren in de kosten voor de volledige vervanging van de boorden tussen de Raamstraat en de Goreweg en deze overgemaakt aan het werfbestuur.

 

Deze beslissing wordt nu voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

          de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, en inzonderheid  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;

          het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten);

          het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

          de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

          het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht

 

ARGUMENTATIE

 

De beschadigingen van de boorden kunnen theoretisch opgelost worden met epoxy-mortel. Dit gaat echter nooit tot een bevredigend en esthetisch en duurzaam resultaat leiden, omdat de herstellingen en beschadigingen altijd visueel waarneembaar zullen blijven. Het is beter om alle boorden te vervangen door nieuwe, Het eindresultaat ziet er dan niet uit als een oude tijdelijk gerepareerde weg, maar als een nieuwe weg.

 

BIJLAGE

 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De meeruitgave ten laste van  de gemeente voor het volledig vernieuwen van de boorden van de Betekomsesteenweg tussen de Raamstraat en de Goreweg wordt geraamd op 23.560 euro btw incl. 

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad bekrachtigt bij hoogdringendheid de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021, houdende goedkeuring van een geraamde meeruitgave van 23.560 euro btw incl. voor het volledig vervangen van de bestaande boord door een nieuwe boord in glijbekisting.

 

Artikel 2

 

Het budget, voorzien voor de realisatie van de herinrichtingswerken van het centrum van Begijnendijk zal zo nodig worden aangepast.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Aanvullend verkeersreglement Begijnendijk centrum

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Naar aanleiding van de vernieuwing van de wegen en bijkomende infrastructuurwerken in samenwerking met Aquafin en Fluvius moet de oude, bestaande lokale aanvullende  verkeersreglementen aangepast worden.

Het bestuur wenst naast de aanpassingen aan de vernieuwde infrastructuur ook gebruik te maken van een aantal nieuwe instrumenten die recent opgenomen werden in de verkeerswetgeving om specifieke bijkomende verkeersmaatregelen te implementeren.

 

Het betreft wegen waarvan de gemeente beheerder is.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 216 maart 1968.

          Het KB van 1 december 1975 .houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen.

          Het MB van 10 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

          Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het verkeer, de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.

          De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

          De beslissing van de gemeenteraad van 10 december 2010 houdende goedkeuring van het masterplan voor het centrum van Begijnendijk.

          De beslissing van de gemeenteraad van 28 december 2015 houdende definitieve goedkeuring van het mobiliteitsplan voor de gemeente Begijnendijk.

          Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 43, 181 en 248 tot en met 260. 

 

ADVIEZEN

 

Aan de politiezone BRT werd advies gevraagd over het ontwerp van aanvullend verkeersreglement. De aanbevelingen werden besproken met het technisch bureau waarvan de opmerkingen toegevoegd in bijlage.

 

ARGUMENTATIE

 

Het ontwerp van aanvullend verkeersreglement werd opgesteld op basis van het masterplan, mobiliteitsplan en de suggesties van het beleid met inachtname van de daartoe inde wet voorziene instrumenten.

 

BIJLAGEN

 

          Ontwerp van aanvullend verkeersreglement versie 3 voor goedkeuring door de gemeenteraad

          Aangepast draftontwerp van het signalisatieplan

          Nota met de opmerkingen van de politie zone BRT

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De kosten voor het plaatsen van de signalisatie zullen worden vergoed met de daarvoor voorziene budgetten in de aanbesteding van de werken voor de herinrichting van het centrum, gegund aan de firma Colas nv.

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt, het ontwerp van het aanvullend verkeersreglement in bijlage voor het centrum van Begijnendijk, goed.

 

Artikel 2

 

Dit aanvullend reglement wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Ecowerf - BAV van 23 juni 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 17 maart 2021 tot de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van woensdag 23 juni 2021 om 19u30 in de kantoren van EcoWerf (vergaderzaal De Vunt), Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven, met volgende agendapunten:

 

1)      Samenstelling van het bureau

2)      Goedkeuring verlenging EcoWerf

2.1. Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 DLB)

2.2. Statutenwijziging: verlenging duur (art. 5 statuten)

3)      Goedkeuring statutenwijziging

4)      Diversen

 

Er zijn geen bezwaren om de agenda niet goed te keuren;

 

Op deze buitengewone algemene vergadering staat de verlenging van EcoWerf geagendeerd conform artikel 423 DLB. In het kader hiervan heeft de raad van bestuur het verlengingsdossier op 17 maart 2021 goedgekeurd. Dit dossier bevat volgende bijlagen: de statutenwijziging, de visienota, het evaluatierapport en het financieel meerjarenperspectief. De verlenging van EcoWerf gaat gepaard met een statutenwijziging.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, § 1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

          De statuten van EcoWerf;

          Decreet lokaal bestuur, artikel 423: na afloop van de statutair bepaalde duur, kan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan 18 jaar;

          Decreet lokaal bestuur, artikel 423, 2de lid: de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers - en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten - kan tot de verlenging beslissen, de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur met een drievierde meerderheid van de stemmen;

          Decreet lokaal bestuur, artikel 427: uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en zij worden bij het verslag gevoegd.

 

ARGUMENTATIE

 

Omtrent agendapunt 2 en 3 dient een inhoudelijke beslissing genomen te worden.

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40 - 41 van het Decreet lokaal bestuur.

 

Agendapunt 2: goedkeuring verlenging EcoWerf

 

De bestaansduur van EcoWerf loopt tot 15 december 2021 (artikel 5 statuten). Uit het onderzoek inzake de verlenging blijkt dat het voor de gemeente aangewezen is om haar deelname bij EcoWerf te verlengen, zoals verantwoord wordt door de visienota.

Op basis hiervan formuleert de gemeente een verzoek tot verlenging van deelname bij EcoWerf conform art. 423 DLB.

De beslissing van de verlenging vertaalt zich in een aanpassing van artikel 5 van de statuten waarbij de bestaansduur van EcoWerf wordt verlengd met 18 jaar.

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring te weigeren.

 

Agendapunt 3: goedkeuring statutenwijziging

 

Waardering aandeel nieuwe vennoten:

De huidige statuten van EcoWerf hebben tot gevolg dat bij een nieuwe toetreding van een gemeente het aantal aandelen niet in verhouding zal staan met het aantal aandelen van de andere A-vennoten. Een nieuwe berekeningswijze is ingeschreven en is een aanpassing van artikel 8 van de statuten.

 

De berekening van het aantal aandelen bij een toetreding van een nieuwe gemeentevennoot zal er als volgt uitzien:

a) Het totaal aantal A-aandelen van EcoWerf gedeeld door het totaal aantal inwoners binnen het werkingsgebied van EcoWerf waarvan het resultaat gelijk is aan het aantal A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf;

b) Het inwonersaantal van de toetredende gemeente vermenigvuldigt met het aantal A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf, zoals berekend in sub a), hetgeen overeenstemt met het aantal A-aandelen dat zal toekomen aan de toetredende gemeente ( en dat afgerond zal worden naar de lagere eenheid);

c) Het aantal A-aandelen dat aan de toetredende gemeente zal toekomen, vermenigvuldigt met de nominale waarde van de aandelen.

 

Mogelijkheid tot herziening kapitaal per gemeentelijke bestuursperiode:

Op de raad van bestuur van 25 november 2020 is beslist om de onderlinge verhouding van de aandelen tussen de bestaande vennoten, en eventuele herverdeling, vast te leggen. Deze herverdeling kan best gebeuren op het moment dat de definitieve samenstelling van de vennootschap vast ligt, op de algemene vergadering van 15 december 2021. De herverdeling is aangewezen om een reële verhouding tussen aantal aandelen en inwonersaantallen te bekomen.

 

Om in de toekomst een reële weerspiegeling te behouden wordt in artikel 8 een clausule ingeschreven die de aanpassing van het geplaatste kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer eenmaal per gemeentelijke bestuursperiode faciliteert zodat deze bepaling gebruikt kan worden als kapstok voor toekomstige aanpassingen.

 

Faciliteren van een elektronisch aandelenregister:

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het mogelijk om een elektronisch aandelenregister aan te houden. Deze mogelijkheid wordt voorzien in artikel 10 van de statuten. De raad van bestuur heeft hierdoor de mogelijkheid om te kiezen tussen een papieren of elektronische registratie.

 

Faciliteren volmachtenbesluit:

Ingevolge het Decreet over het lokaal bestuur is het directiecomité weggevallen waardoor ook de bijhorende delegaties aan het directiecomité niet meer toepasbaar zijn. Om hieraan tegemoet te komen is op de raad van bestuur van 4 maart 2020 een volmachtenbesluit goedgekeurd.

 

Door een aanpassing van artikel 28 van de statuten wordt deze mogelijkheid tot het geven van bijzondere volmachten en/of het toekennen van het dagelijks bestuur aan de voorzitter, ondervoorzitters en leidinggevende personeelsleden gefaciliteerd. Tevens wordt de wettelijke omschrijving van de notie dagelijks bestuur onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven.

 

Faciliteren digitaal en/of hybride vergaderen algemeen comité en algemene vergadering:

Conform de mogelijkheid die voorzien is voor de raad van bestuur wordt een gelijkaardige bepaling in artikels 33 en 38.3 van de statuten ingeschreven voor het algemeen comité en de algemene vergadering.

 

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring te weigeren.

 

BIJLAGEN

 

          uitnodiging buitengewone vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021;

          visienota verlengingsdossier 2021 - 2039;

          evaluatierapport 2007 - 2012;

          evaluatierapport 2013 - 2018;

          financieel meerjarenperspectief;

          ontwerp gewijzigde statuten;

          overzicht beheersoverdracht 2003 - 2021.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, goed .

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad verzoekt de algemene vergadering van EcoWerf om over te gaan tot een verlenging van EcoWerf.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad verwijst naar de uitgebreide visienota in bijlage op grond waarvan zij beslist het lidmaatschap van de gemeente bij EcoWerf te verlengen (zie punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021).

 

Artikel 4

 

De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten van EcoWerf waarbij de bestaansduur van EcoWerf verlengd wordt met 18 jaar tot 15 december 2039, goed (zie punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021).

 

Artikel 5

 

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging in zijn geheel goed (zie punt 3 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021).

 

Artikel 6

 

Mevrouw Francisca De Cock, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Patricia Stevens, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 7

 

De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan EcoWerf, inclusief de motivering bij agendapunt 2.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Fluvius OV - AV van 26 mei 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het gemeentebestuur is aangesloten  bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en werd per aangetekende brief van 22 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV die op 26 mei 2021 wordt gehouden met als agenda:

 

1)      Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de Commissaris.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

3)      Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4)      Statutaire benoemingen.

5)      Statutaire mededelingen.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

ARGUMENTATIE

 

De algemene vergadering tevens jaarvergadering statutair en decretaal dienen tijdig bijeengeroepen te worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius OV zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te organiseren.

 

Rekening houdend met de beraadslagingen.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1