ZITTING VAN 22 04 2021 - 20:30 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de gemeenteraad vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. Het openbaar gedeelte van de vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Stand van zaken uitbreiding terrassen horecazaken

 

Interpellatie MGB-fractie: bespreking stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de terrassen van de horecazaken

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Vergaderingen adviesraden

 

MGB-interpellatie: bespreking vergaderingen van de adviesraden

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Toegevoegd - BES Alternatieve bestemming bloemenzaden

 

De gemeenteraad besluit volgend voorstel van de MGB-fractie te aanvaarden:

1) De gemeenteraad besluit om de mogelijk heden te evalueren voor het alternatief inzetten van de zadenmengsels van de MAR. Er wordt nagegaan welke gemeentegronden in aanmerking komen om te bezaaien met het bloemenmengsel.

2) Gelet op de mogelijk geschikte gronden van Natuurpunt wordt er contact opgenomen met Natuurpunt om te bekijken of het bloemenmengsel kan uitgezaaid worden in hun natuurgebieden

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Notulen en audioverslag GR van 25 maart 2021

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Toekennen nominatieve subsidies

 

De gemeenteraad besluit om nominatieve subsidies toe te kennen.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

KEN Auditrapport monitoring meerjarenplanning

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport thema-audit monitoring meerjarenplan lokaal bestuur Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Selectieleidraad ontwikkeling site buurthuis

 

De gemeenteraad keurt de selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “Opmaak van een ruimtelijke visie voor en ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site 'Buurthuis" te  Betekom” goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

Bespreking Toelichting stand van zaken jeugdlokalen

 

Tijdens de gemeenteraad wordt ter zitting, n.a.v. de vraag tijdens vorige gemeenteraad,  de laatste stand van zaken rond de lopende besprekingen over de jeugdlokalen, meegegeven.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Reflecterende huisnummers - retributiereglement

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) besluit om elke woning, gebouw of handelspand in Begijnendijk van een reflecterend huisnummer te voorzien zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Bijkomend stelt het CBS aan de gemeenteraad voor om voor bijkomende huisnummers of in geval van verlies een prijs van € 3 per nummer aan te rekenen.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Politiereglement reflecterende huisnummers

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op het uniform politiereglement van de politiezone BRT goed. De aanvullingen houden verband met de invoering van de reflecterende huisnummers.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Grondafstand OMV_2021006619

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Raamstraat 8, 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Retributiereglement inzameling asbest aan huis

 

De gemeenteraad heft een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of - platen aan huis.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Ecowerf: beheersoverdracht

 

De gemeenteraad keurt in het kader van de verlenging van EcoWerf de lijst met beheersoverdrachten, zoals in bijlage opgenomen, aan EcoWerf goed en beslist om deze te laten ingaan vanaf de verlenging van EcoWerf op 23 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Centrum Begijnendijk - meeruitgave boorden fase 3

 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021 met betrekking op de meeruitgave voor de volledige vernieuwing van de boorden tussen fietspad en rijweg vanaf de Raamstraat tot aan Goreweg.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Aanvullend verkeersreglement Begijnendijk centrum

 

De gemeenteraad keurt het nieuwe aanvullende verkeersreglement voor het centrum van Begijnendijk, goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Ecowerf - BAV van 23 juni 2021

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, goed, en verzoekt de algemene vergadering van EcoWerf om over te gaan tot een verlenging van EcoWerf.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Fluvius OV - AV van 26 mei 2021

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV van 26 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

KEN Creadiv nv - AV van 28 mei 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Creadiv nv van 1 april 2021 betreffende de algemene vergadering op vrijdag 28 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES PBE - AV van 25 juni 2021

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE op 25 juni 2021, goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Riobra - AV van 29 juni 2021

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 29 juni 2021, goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Bekrachtiging besluit vervoer vaccinatiecentrum

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 betreffende het vervoer naar het vaccinatiecentrum voor een bepaalde doelgroep.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

KEN Brief Agentschap Binnenlands Bestuur

 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van minister Somers over klachten - belangenvermenging en schending geheimhoudingsplicht.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021