ZITTING VAN 13 07 2022 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bart Sorée, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Tom Wouters, Kelly Luyten, raadsleden

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

 

De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Roger Verduyckt, kan niet aanwezig zijn omwille van medische redenen. Hij laat zich vervangen door de heer Peter Spiessens.

Hij heeft deze aanduiding zowel per email als per telefonische verklaring aan de algemeen directeur gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarnemend voorzitter begint de zitting met het houden van één mnuut stilte voor het overlijden van de schoonvader van raadslid Fred De Keyser.

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JULI 2022

 

BES Notulen en audioverslag GR van 23 juni 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 23 juni 2022 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 23 juni 2022.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 23 juni 2022 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JULI 2022

 

BES Goedkeuring lastvoorwaarden/gunning atletiekpiste

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2022 werd de opdracht voor het vernieuwen van de toplaag van de atletiekpiste aan sportcentrum de Tumkens gegund aan de firma CSC sport.

 

Bij uitvoering van deze werken werden ernstige gebreken vastgesteld. Geconstateerd is dat de aanwezige asfalt fundering een dichte asfalt laag betreft. Dit is constructie-technisch onmogelijk. Doordat het water/waterdamp geen kant op kan zal er dus druk in de kunststof ontstaan en de waterondoorlatende toplaag los kunnen gaan laten. Het heeft bijgevolg geen zin de toplaag opnieuw te voorzien zonder de basislagen aan te pakken. De oplossing van bijkomende PU volkunststoflagen geniet de voorkeur.

 

Om de werken verder te kunnen aanvatten wordt een opdracht voor het aanbrengen van PU basislagen ter goedkeuring voorgelegd.

 

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen).

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

 

ARGUMENTATIE

 

In het kader van de opdracht “Aanbrengen PU basislagen atletiekpiste ” werd een opdracht met nr. 2022-063 opgesteld door de Dienst technisch bureau.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 247.933,88 excl. btw of € 299.999,99 incl. 21% btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als motivering:

 

“Objectief gezien kan de opdracht slechts door één ondernemer uitgevoerd worden. De reden hiervoor ligt in het feit dat de aanbestedende overheid reeds een opdracht voor het vernieuwen van de toplaag van de atletiekpiste heeft gegund aan de firma CSC  Sport uit 's Hertogenbosch, Het wegnemen van de toplaag heeft onverwacht en onvoorzien heel wat problemen met de onderliggende lagen aan het licht gebracht. Er is bij de aanleg van de atletiekpiste een waterondoorlatende asfaltlaag aangebracht in plaats van een waterdoorlatende asfaltlaag, waardoor de tussenliggend laag gaan barsten is. Enkel een nieuwe toplaag leggen kan niet zonder dat deze problemen aangepakt worden. De aanbestedende overheid wil vanuit kost- en tijdsoogpunt kiezen voor een oplossing waarbij het asfalt kan blijven en extra PU kunststoflagen te worden ingevoegd.

De samenstelling van deze kunststoflagen dient volledig compatibel te zijn met de toplaag. Samenstellingen van dergelijke toepassing kunnen verschillen naar gelang de leverancier en zijn als dusdanig technisch exclusief per aanbieder. Gezien de opdracht voor het aanbrengen van de nieuwe toplaag reeds gegund werd aan de firma CSC Sport uit 's Hertogenbosch, zal de uitvoering bijgevolg enkel door deze leverancier kunnen gebeuren. Daarenboven kunnen de geboden garanties voor de toplaag enkel van toepassing blijven wanneer de bijkomende PU tussenlagen compatibel zijn.

Bijkomend is voor de aanbestedende overheid de uitvoeringstermijn van belang. De vooropgestelde uitvoeringstermijn voor de reeds gegunde opdracht voor het aanbrengen van de toplaag komt immers in het gedrang wanneer een nieuwe procedure moet gestart worden. Aangezien de werkzaamheden reeds gestart zijn en de atletiekpiste onbruikbaar is, stelt dit de werking van de atletiekclub evenals het gebruik van de piste door het grote publiek voor een probleem.”
 

BIJLAGEN

 

Opdracht_PU basislagen atletiekpiste

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De uitgave voor deze opdracht is onvoorzien. Het voorzien krediet onder registratiesleutel ACT 38/740-2300000 voor de vernieuwing van de toplaag van de atletiekpiste zal verhoogd worden bij de volgende wijziging van het meerjarenplan. De raming bedraagt € 247.933,88 excl. btw of € 299.999,99 incl. 21% btw.

 

De opdracht wordt gegund voor een bedrag van 291.261,40 euro incl.21% btw;

 

Om binnen de kredieten van het meerjarenplan te blijven zal de verhoging gebeuren via een verschuiving van actie 109, 'Heraanleg parking De Tumkens met aandacht voor ontharding'. 80.000 euro is beschikbaar in 2022 en 250.000 euro in 2023. De mogelijkheid bestaat uiteraard om, als het financieel evenwicht het toelaat, bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan alsnog de budgetten voor de heraanleg van de parking De Tumkens opnieuw te voorzien.

 

Omdat dit werk nog dit jaar afgerond wordt zal er tijdelijk verschoven worden van de beschikbare investeringskredieten in het lopend boekjaar voor projecten die vertraging oplopen tot na de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

De financieel directeur heeft voor deze opdracht visum 2022-030 verleend.

BESLUIT

 

 

9 stemmen voor: Bert Ceulemans, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

7 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de opdracht met nr. 2022-063 en de raming voor de opdracht “Aanbrengen PU basislagen atletiekpiste ”, opgesteld door de dienst technisch bureau, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 247.933,88 excl. btw of € 299.999,99 incl. 21% btw.

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht  wordt gegund aan  CSC Ceelen SportConstructies BV, Marconiweg 31 te NL-3899 BR Zeewolde tegen het nagerekende offertebedrag van 291.261,40 euro incl. 21% btw.
 

 

Artikel 3

 

De uitgave voor deze opdracht is onvoorzien. Het voorzien krediet onder registratiesleutel ACT 38/740-2300000 voor de vernieuwing van de toplaag van de atletiekpiste zal verhoogd worden bij de volgende wijziging van het meerjarenplan.

 

Om binnen de kredieten van het meerjarenplan te blijven zal de verhoging gebeuren via een verschuiving van actie 109, 'Heraanleg parking De Tumkens met aandacht voor ontharding', meerbepaald van de beschikbare kredieten in 2022 en 2023.

 

Omdat dit werk nog dit jaar afgerond wordt zal er tijdelijk verschoven worden van de beschikbare investeringskredieten in het lopend boekjaar voor projecten die vertraging oplopen tot na de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JULI 2022

 

BES Heidestraat asfaltonderhoud - SOK Heist o/d Berg

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

MOTIVERING

 

De gemeente Begijnendijk had de intentie om in de nabije toekomst de asfaltverharding van de Heidestraat te vernieuwen. De Heidestraat is een grensstraat waar de gemeentegrens Begijnendijk-Heist o/d Berg in het midden van rijweg ligt. De gemeente Heist o/d Berg heeft het lastenboek opgesteld en conform de regelgeving op overheidsopdrachten toegewezen aan de firma Grizaco uit Hasselt en wil in deze initiatief nemen om eveneens het aandeel van de weghelft op grondgebied van Begijnendijk mee uit te voeren.

 

De administratie van Heist o/d Berg heeft echter als eerste initiatief genomen en de gemeente Begijnendijk uitgenodigd om te participeren in de geplande onderhoudswerken van de Heidestraat die door Heist o/d Berg werd uitbesteed.

JURIDISCHE GRONDEN

 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 56 en 41 §1 5°.

- De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht.

- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artileken 326 tot en met 341.

- De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten.

 

ARGUMENTATIE

 

De asfaltverharding van de Heidestraat is in erbarmelijke staat.

 

Beide gemeente zijn van oordeel dat gebeurlijke onderhoudswerken om technische redenen gemeenschappelijk moeten worden uitgevoerd. Daarbij kunnen beide gemeenten elk de kosten dragen van haar aandeel.

Gezien de huidige staat van de Heidestraat is het wenselijk dat de onderhoudswerken zo spoedig mogelijk uit te voeren. Het is dus aangewezen om te participeren in de werken van Heist op den Berg omdat zij deze werken eerder kunnen uitvoeren.

 

BIJLAGEN

 

- Offerte Grizaco

- Raming van het aandeel van Begijnendijk

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De werken in de Heidestraat worden indicatief geraamd op 43.620,10 euro btw incl.

Het aandeel van Begijnendijk wordt indicatief geraamd op 28.930,75 euro btw incl.

De raming is gebaseerd op het product van de eenheidsprijzen en de vermoedelijke te verwerken hoeveelheden. Het eindbedrag zal worden gecorrigeerd in functie van de opmeting van de werkelijk verwerkte hoeveelheden na uitvoering van de werken.

 

Het aandeel van Begijnendijk zal worden betaald met kredieten voorzien voor de uitvoering van asfaltwerken in 2022 onder budget actie 95 0200-00 22400007.

 

De financieel directeur verleende visum 2022-029.

BESLUIT

 

eenparig

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad beslist om te participeren in de door Heist o/d Berg geplande onderhoudswerken aan asfaltwegen, voor wat betreft de renovatie van de Heidestraat.

 

Artikel 2

 

De gemeente Begijnendijk zal instaan voor de betaling van de werken die worden uitgevoerd op haar grondgebied voor een indicatief geraamd bedrag van 28.930,75 euro BTW incl.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Heist op den Berg en Begijnendijk goed die in bijlage is gevoegd en integraal deel uitmaakt van deze beslissing. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt ook aan Heist op den Berg overgemaakt voor goedkeuring. De overeenkomst is wordt van kracht zodra die eveneens door de gemeente Heist op den Berg is onderschreven.

 

Artikel 4

 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële en technisch diensten en aan gemeente Heist op den Berg.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.