ZITTING VAN 31 08 2023 - 20:10 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Notulen en audioverslag GR van 22 juni 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 22 juni 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 22 juni 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Opvolgingsrapportering 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2023-Q2.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Bijdrage in kapitaal Ecowerf

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Vergoeding voor algemene werkingskosten wordt volgens bijzondere algemene vergadering van Ecowerf van 14 december 2022, cfr. artikel 15.2 staturen Ecowerf, omgezet naar kapitaal (A-aandelen).

Dit stemt overeen met 484 A-aandelen met nominale waarde 10,84 euro/aandeel.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet

        bijzondere algemene vergadering van 14 december 2022, cfr. artikel 15.2 statuten Ecowerf

 

BIJLAGE

 

factuur Ecowerf

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Omzetting van de vergoeding voor algemene werkingskosten, zijnde 5.244,00 euro, in 484 A-aandelen met een nominale waarde van 10,84 euro per aandeel.

Kredieten hiervoor zijn voorzien in 2023 onder de budgetsleutel ACT-116/0300-00/28110000

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit dat de vergoeding voor de algemene werkingskosten, zijnde 5.244,00 euro, volgens de bijzondere algemene vergadering van Ecowerf van 14 december 2021, cfr. artikel 15.2 statuten Ecowerf, worden omgezet naar kapitaal (A-aandelen).

Dit stemt overeen met 484 A-aandelen met nominale waarde van 10,84 euro per aandeel.

 

Artikel 2

 

De financiële dienst zal de factuur 96/2023/230003 van 30 juni 2023 vereffenen en inboeken als bijdrage in het kapitaal van Ecowerf (A-aandelen).

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Vierpartijenovereenkomst Jeugdlokalen Begijnendijk

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Meerjarenplan 2020-2025, actie 30: De gemeente verbetert de jeugdinfrastructuur in beide kernen

 

In meerjarenplan 2020-2025 was er € 200 000 voorzien voor de optimalisatie van jeugdinfrastructuur in Begijnendijk.

 

Op 23 juni 2022 ging de gemeenteraad principieel akkoord om Chiro Begijnendijk en KAJ Begijnendijk een subsidie van € 200 000 toe te kennen en een renteloze lening van € 100 000 voor de renovatie en nieuwbouw van jeugdlokalen in centrum Begijnendijk. De gemeenteraad gaf de administratie de opdracht om hiervoor de nodige overeenkomsten uit te werken.

 

Betrokken partijen, Chiro Begijnendijk, KAJ Begijnendijk, hebben samen met de gemeentelijke administratie een aantal overeenkomsten opgesteld die op 16 februari 2023 ter goedkeuring aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Deze werden door deze partijen ondertekend bij de eerste steenlegging : 18 maart 2023.

 

Na toezending aan de V.P.W. Gewest Aarschot bleek dat ingevolge de ontbinding en vereffening van V.P.W. Gewest Aarschot en de overdracht van de activa, de eigenaar de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen is. Deze stichting heeft een aantal opmerkingen over de vierpartijenovereenkomst geformuleerd. Na meermaals overleg hieromtrent is er een akkoord over bijgevoegde vierpartijenovereenkomst. 

 

Bovendien werd een nieuw artikel 8 ingevoegd ; "In afwijking van hetgeen bepaald werd in de subsidieovereenkomsten en in de leningovereenkomsten die als bijlage 1 t.e.m. 4 aan onderhavige overeenkomst gehecht worden, wordt het bedrag van de leningen en het bedrag van de subsidies door de gemeente Begijnendijk uitbetaald op een projectrekening op naam van Chiro Begijnendijk met IBAN BE84 7340 6694 4759".

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Decreet Lokaal Bestuur art. 40 over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

 

BIJLAGEN

 

        20230802_Vierpartijenovereenkomst_CHIRO_KAJ_GEMEENTE.DEF

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Het subsidiebedrag van € 200 000 voor de optimalisatie van jeugdinfrastructuur in Begijnendijk werd voorzien in het meerjarenplan onder registratiesleutel ACT-30/0750-00/66400000.

 

Het bedrag van de renteloze lening van € 100 000 werd voorzien in het meerjarenplan onder registratiesleutel ACT-30/0750-00/29030009.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de aangepaste vierpartijenovereenkomst met Chiro Begijnendijk, KAJ Begijnendijk en Stichting Vicariaat VLBM goed. De vierpartijenovereenkomst die door de gemeenteraad op 16 februari 2023 werd goedgekeurd, wordt opgeheven.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN AC en culturele zaal - voorontwerp

 

De gemeenteraad neem kennis van de ontwerpplannen van het administratief centrum en culturele zaal:

 

"In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper administratief centrum en culturele zaal” werd een bestek met nr. 2022-060 opgesteld door Peggy Baeten.

 

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

 

  * Vast gedeelte : Deelopdracht 1: opmaken van een definitief voorontwerp en indicatieve raming (geraamd op : € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw)

  * Voorwaardelijk gedeelte : Deelopdracht 2: de volledige ontwerpopdracht vanaf het definitief voorontwerp voor de bouw van het nieuw administratief centrum en de verbouwing van het bestaande gemeentehuis (geraamd op : € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw)

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 107.438,02 excl. btw of € 130.000,00 incl. 21% btw.

 

De gemeenteraad verleende in zitting van 01 september 2022 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

De gemeenteraad besliste in zitting van 01 september 2022 de plaatsingsprocedure te starten.

 

De aankondiging van opdracht 2022-535767 werd gepubliceerd op 19 september 2022 op nationaal niveau.

 

Op 19 december 2022 werd de opdracht gegund aan Architectenbureau Schroos.

 

Deelopdracht 1, het opmaken van een voorontwerp en indicatieve raming, is afgerond.

 

De projectgroep heeft in overleg met de ontwerper de voorontwerpen bijgestuurd. Dat heeft geresulteerd in een definitief voorontwerp op datum van 30 mei 2023.   

 

BIJLAGE

 

Ontwerpplan architecten Schroos en Lambeir 30 mei 2003

 

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022 en volgende, op budgetcode 0190-00/22100007/GEM/CBS/0/IP-GEEN (ACT-154).

 

Bij de gunning van de opdracht werd er reeds visum verleend voor de hele opdracht, visum nr. 2022-047, verbintenis G/2022/2682.

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen op 05 juni 2023 werd het voorontwerp administratief centrum Begijnendijk dd. 30 mei 2023 goedgekeurd. "

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Regionale samenwerking Oost-brabant

 

De gemeenteraad neemt kennis van :

        burgemeestersoverleg Oost-Brabant vergadering 22 maart 2023

 rapportageverslag voor college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad

        burgemeestersoverleg 1 - 22 maart 2023

        schaalvergroting van de lokale politiezones

        oproep 41 regionale organisatienetwerken “participatie-en netwerktraject” – 4depijler inburgering

        2023-05-26 burgemeestersoverleg Oost-Brabant 02- 2023

        2023-05-26 ontwerp rapportageverslag BO voor CBS en GR

        2023-05-26 IGO - Participatie-en netwerktrajecten

        2023-05-26 Doven van de straatverlichting - Presentatie voor de gouverneur

        2023-05-26 Lubbeek NP voorstel project vrijwilligerskorps mei 2023

        2023-05-26 De Rynck burgemeestersconferentie_regio Oost-Brabant _260523_presentatie

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Visering CBS gunning boogbrug

 

De gemeenteraad neemt kennis van de visering van het college van burgemeester en schepenen over de weigering visumverlening van de financieel directeur m.b.t. dubbele laakbrug.

 

Artikel 267. van het decreet Lokaal bestuur stelt het volgende :

‘Als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een voorgenomen verbintenis, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid viseren. In dat geval brengt het college van burgemeester en schepenen de gemotiveerde beslissing van de financieel directeur, samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de gemeenteraad.

De verbintenis kan pas worden aangegaan nadat de gemeenteraad heeft kunnen kennisnemen van die beslissing van het college van burgemeester en schepenen.’

 

BIJLAGEN

 

        gemotiveerde beslissing van de financieel directeur

        besluit CBS 26 juni 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Stand van zaken begraafplaats Begijnendijk

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken aangaande de begraafplaats te Begijnendijk.

 

In zitting van de gemeenteraad van 30 september 2021 werd beslist om de begraafplaats in Begijnendijk te sluiten vanaf 01 januari 2022. Sinds die datum is het niet langer mogelijk om hier begravingen of bijbegravingen uit te voeren.

 

Er werd beslist om te ontgraven in verschillende stadia:

● In 2023 zullen ontgravingen plaatsvinden van de graven met begraafdatum tot en met 1979;

● In 2028 zullen ontgravingen plaatsvinden van de graven met begraafdatum van 1980 tot en met 1989;

● In 2033 zullen ontgravingen plaatsvinden van de graven met begraafdatum van 1990 tot en met 1994 en de columbaria. De kindergraven zullen mee ontgraven worden in het laatste stadium.

 

Nabestaanden konden initieel van 03 januari 2022 tot en met 04 januari 2023 een schriftelijk verzoek aan het lokaal bestuur richten met de vraag om hun dierbare over te brengen naar de nieuwe begraafplaats. Voor geconcedeerde graven werd beslist de overbrenging van de stoffelijke resten ten laste van het bestuur te nemen. Voor niet geconcedeerde graven vallen deze kosten ten laste van de nabestaanden.

 

Uiteindelijk werd in zitting van de gemeenteraad van 24 november 2022 beslist de aanvraagperiode te verlengen tot 01 maart 2023.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 14 november 2022 om het dodenhuisje op de begraafplaats van Begijnendijk in te richten als gedenkplaats. In zitting van 05 december 2022 werd door het college van burgemeester en schepenen een inrichtingsplan goedgekeurd van het toekomstige park.

 

Intussen is de periode afgelopen binnen dewelke nabestaanden de overbrenging van hun dierbare konden aanvragen. Er werd dan ook contact genomen met een gespecialiseerde firma die zal zorgen voor het ontgraven van de overledenen waarvan de overbrenging werd gevraagd. Die ontgravingen zullen plaatsvinden op 12 en 13 september.


Bij brief van 06 juli 2023 werden aanvragers hiervan op de hoogte gebracht. Voor de graven die niet geconcedeerd waren, werden de aanvragers ook op de hoogte gebracht van de kosten die het ontgraven en herbegraven met zich meebrengen. De mogelijkheid werd nog steeds gelaten om af te zien van de overbrenging. Wanneer nabestaanden van hun eerdere verzoek willen afstappen, moeten ze het lokaal bestuur hiervan op de hoogte brengen uiterlijk 01 september 2023.

 

Het retributiereglement op begraafplaatsen diende te worden aangepast i.f.v. deze overbrenging. Dit ontwerp van retributiereglement wordt aan de gemeenteraad voor goedkeuring voorgelegd op 31 augustus 2023.

 

Tot slot werd contact gezocht met het GADC, om te oordelen of er te beschermen erfgoedwaarden op de begraafplaats in Begijnendijk aanwezig zijn. Momenteel wordt samen met het GADC onderzocht wat haalbaar is.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Toevoeging retributiereglement begraafplaatsen

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De aanpassing van het retributiereglement is nodig in kader van de sluiting van de oude begraafplaats Kerkstraat te Begijnendijk. Enkele families hebben gekozen om hun overledenen te laten opgraven en herbegraven of voor thuisbewaring van hun overledenen. De aanpassing is bedoeld om de kosten van de opgraving en de herbegraving te documenteren.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Artikel 41, §2, 14° van het decreet lokaal bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief de verminderingen en vrijstellingen;

        Decreet op de begraafplaatsen en de lijkschouwing;

        Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria;

        Gemeenteraadsbesluit van 30 september 2021 over de beleidskeuze oude begraafplaats Kerkstraat;

        Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 over retributiereglement op begraafplaatsen.

 

ARGUMENTATIE

 

Gratis opties voor wat betreft begraving en bijzetting in columbarium zijn:

        begraving in een termijngraf voor 20 jaar voor 1 enkele kist of urne;

        bijzetting van een asurne in een gratis nis voor 20 jaar bedoeld voor 1 persoon;

        uitstrooiing op de strooiweide.

 

Voor alle andere opties als hierboven vernoemd wordt een retributie gevraagd.

 

        tijdelijke retributie voor opgraven en herbegraving van de aangevraagde stoffelijke overschotten in kader van de sluiting van de oude begraafplaats Kerkstraat

 

BIJLAGEN

 

Aangepast retributiereglement op begraafplaatsen

FINANCIELE GEVOLGEN

 

70600010 / 0990 - opbrengsten uit concessies

61500020 / 0990 - benodigdheden verwijderen grafzerken - herstel begraafplaats

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement op begraafplaatsen van 16 december 2019 goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Grondafstand Strooiselhoeve

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

In zitting van 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad in kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met nummer 8/2017 op naam van het gemeentebestuur van Begijnendijk, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk, voor een perceel gelegen Strooiselhoeve ZN, kadastraal gekend onder Begijnendijk 1ste afdeling, Sectie B, nummer 68G, 68H en 71M  een goedkeuring gegeven voor een kosteloze grondafstand met als doel deze weg duurzaam en comfortabel uit te rusten voor fietsers en lokaal verkeer.

 

Op 09 februari 2017 werd een belofte van grondafstand ondertekend door Dirk Goyvaerts en Wendy Mergaerts, wonende te 3130 Begijnendijk, Strooiselhoeve 49, eigenaars van de percelen gelegen Strooiselhoeve, kadastraal gekend onder Begijnendijk 1ste afdeling, Sectie B, nummer 68G, 68H en 71M waar ze er zich toe verbinden de delen van de betreffende percelen met de nummers 15, 16 en 17 (op bijgevoegd plan) gratis af te staan aan de gemeente Begijnendijk.

 

Echter werd niet opgenomen dat de vergoeding voor het wegnemen, vervangen en/of verplaatsen van de aanwezige afsluitingen en opstanden naar de nieuwe grens met het openbare domeinen na grondafstand, wordt vastgesteld op een bedrag van € 3124,80 (vergoeding € 21,00/Lm x 148,80 meter rooilijn). Dit bedrag zal worden overgemaakt aan de ondertekenden bij het verlijden van de administratieve/notariële akte van de grondoverdracht. Alle administratieve kosten verboden aan de voorbereiding van en het verlijden van de administratieve of notariële akte, evenals de opmeting en afpalingskosten zullen gedragen worden door de gemeente.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Het rooilijnplan en onteigeningsplan voor de Strooiselhoeve zoals definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Begijnendijk op 22 februari 1988

        Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

        Het gemeentedecreet

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

        Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

        Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

BIJLAGEN

 

        gemeenteraadsbeslissing 27 maart 2017

        belofte van grondafstand

        definitief plan

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De vergoeding voor het wegnemen, vervangen en/of verplaatsen van de aanwezige afsluitingen en opstanden naar de nieuwe met het openbare domeinen na grondafstand, wordt vastgesteld op een bedrag van € 3 124,80 (vergoeding € 21,00/Lm x 148,80 meter rooilijn). Dit bedrag zal worden overgemaakt aan de ondergetekenden bij het verlijden van de administratieve/notariële akte van de grondoverdracht. 

 

Registratiesleutel: 2023/ACT-176/0190-00/61310020/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Strooiselhoeve ZN, 3130 Begijnendijk, in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met nummer 8/2017 ingediend door het gemeentebestuur van Begijnendijk, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk, zoals vermeld op het definitief plan opgemaakt door studiebureau Hosbur goed.

 

Artikel 2

 

De gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp dienen door de bouwheer gratis afgestaan te worden aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De gemeente zal de huidige eigenaar vrijwaren van alle kosten, met inbegrip van alle administratieve kosten die verbonden zijn aan de grondoverdacht. De notariskosten zullen gedragen worden door de gemeente.

 

Artikel 4

 

De vergoeding voor het wegnemen, vervangen en/of verplaatsen van de aanwezige afsluitingen en opstanden naar de nieuwe grens met het openbare domeinen na grondafstand, wordt vastgesteld op een bedrag van € 3 124,80 (vergoeding € 21,00/Lm x 148,80 meter rooilijn). Dit bedrag zal worden overgemaakt aan de ondergetekenden bij het verlijden van de administratieve/notariële akte van de grondoverdracht.

 

Artikel 5

 

De akte van grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Grondafstand OMV_2023023125

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 07 maart 2023 werd er door Stijn Geens namens Studiebureau Verhaert & Co bv gevestigd te Rode Haagjes 3_001 te 2288 Grobbendonk een omgevingsaanvraag ingediend voor het verkavelen van drie loten bestemd voor open bebouwing voor een perceel Werchtersesteenweg 34 A,B en C met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 36 P en (afd. 2) sectie C 241 A.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij verkavelingsaanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 29 december 2005 omtrent dat er op plaatsen waar de wegenis onvoldoende breed is, er kan afgeweken worden van de hogervermelde gemeenteraadsbeslissing van 23 december 1985.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid op het verkavelingsplan in de omgevingsvergunningsaanvraag, in te lijven in het openbaar domein der wegenis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) – titel IV;

Artikel 4.2.15 § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.
§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

        Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op maandag 17 april 2023 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

Artikel 23 – er werd een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 24 april 2023 tot 23 mei 2023.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2023023125

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar gaf op 03 augustus 2023 een voorwaardelijk gunstig advies over de omgevingsaanvraag OMV_2023023125

 

ARGUMENTATIE
 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985 of gemeenteraad van 29 december 2005.

 

BIJLAGE

 

Inplantingsplan met voorgestelde grondafstand gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Werchtersesteenweg 34 A,B en C ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit dat de verkavelaar de gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp gratis dient af te staan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Ontwerp - Ondergrondse sorteerstraten

 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 08 mei 2023 betreffende het ontwerp 'gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor ondergrondse sorteerstraten', met bijgevoegde bijlage (het ontwerp).

Het ontwerp 'gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor ondergrondse sorteerstraten' wordt ter advies voorgelegd aan het Departement Omgeving, de Bestendige Deputatie en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

BIJLAGEN

 

        beslissing CBS van 08 mei 2023 betreffende het ontwerp 'gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor ondergrondse sorteerstraten'

        ontwerp 'gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor ondergrondse sorteerstraten'

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Protocol Fluvius - Begijnendijk

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

In het kader van het rioolbeleid van Fluvius wisselt Fluvius regelmatig persoonsgegevens uit met steden en gemeenten. Voor deze uitwisseling heeft Fluvius niet alleen de toestemming nodig van de betrokkenen zelf, maar werd er ook een protocol opgesteld met duidelijke voorwaarden:

Een protocol met twee doeleinden:

        de handhaving van rioleringsdossier in het kader van het Algemeen Waterverkoopreglement

        de uitwisseling van pandgegevens in het kader van afkoppelingsprojecten.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en latere wijzigingen, artikel 8;

        het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikelen 40-41;

        het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

        de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

ADVIEZEN

 

Op 23 augustus 2023 heeft de DPO van de gemeente positief advies geven over het protocol.

 

BIJLAGEN

 

Protocol riolering Fluvius - Begijnendijk

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het protocol betreffende de gegevensuitwisseling met Fluvius goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad machtigt de burgemeester en algemeen directeur om het protocol in naam en voor rekening van het gemeentebestuur te ondertekenen.

 

Artikel 3

 

De beslissing wordt ter kennis gebracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanvullend politiereglement snelheidsbeleid

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeente Begijnendijk wenst op de hoofdwegen van de gemeente buiten de bebouwde kom de doorstroming te verhogen om het sluipverkeer in de binnengebieden te verminderen. Tevens wenst het hiermee duidelijke snelheidsregimes af te bakenen en versnipperde snelheidswijzigingen te vermijden.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Gemeenteraadsbesluit van 16 augustus 2005 betreffende het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende de invoering van zone 70 over het ganse grondgebied van de gemeente Begijnendijk en aanpassing van de bebouwde kommen Begijnendijk en Betekom;

        Gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2006 betreffende de invoering van een snelheidsbeperking en afbakening in de bebouwde kom langs de N10;

        Gemeenteraadsbesluit van 36 maart 2018 wat onder meer de zones 30, de bebouwde kommen en de zones 70 afbakent;

        De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16.03.1968;

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

        wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

        plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

        Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de

        plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op

        het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Omzendbrief MOB/2009/01 van april 2009.

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

ARGUMENTATIE

 

Om het sluipverkeer in de binnengebieden te verminderen en de doorstroming op de hoofdwegen buiten de bebouwde kom te verhogen, met creatie van een duidelijker snelheidsregime en het vermijden van versnipperde snelheidswijzigingen, wordt op de hoofdwegen buiten de bebouwde kom de standaardsnelheid van 70 km/u ingevoerd. Tussen Prof. Scharpélaan 215 en Betekomsesteenweg 155 en tussen Sleutelbaan 4 en Plankenbrug 16 wordt zone 50.

De hoofdwegen zijn:

        Plankenbrug

        Sleutelbaan

        Mechelbaan

        Dorpsstraat

        Baalsesteenweg

        Betekomsesteenweg

        Professor Scharpélaan

        Tremelosesteenweg

        Werchtersesteenweg

        Gelroodsesteenweg

        Aarschotsesteenweg

 

De politiezone BRT geeft een positief advies.

 

BIJLAGEN

 

        advies politie

        snelheidsregime hoofdwegen bestaande toestand

        snelheidsregime hoofdwegen gewijzigde toestand

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Budgetcode: 2023/ACT-91/0200-00/61035101/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

Beschikbaar budget: € 48.000

 

Uitgave: € 320,34 incl. btw

 

        drie borden type F4a 50 (begin zone 50)

        drie borden type F4b 50 (einde zone 50)

        12 bijhorende beugels

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de voorgaande aanvullendereglementen rond snelheden voor de hoofdwegen, lijst vermeld in de argumentatie, op te heffen, waardoor op de hoofdwegen een (standaard)snelheid geldt van 70 km/u.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit een vaste zone 50 regeling wordt ingevoerd met de volgende afbakening:

        Professor Scharpélaan 215 – Betekomsesteenweg 155

        Sleutelbaan 12 – Plankenbrug 16

 

Dit wordt afgebakend door een vast verkeersbord F4a, en een vast verkeersbord F4b.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan de dienst mobiliteit, aan de dienst communicatie en aan de politiezone BRT.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanv.verkeersreglement Sleutelbaan-Strooiselhoeve

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeente Begijnendijk wenst de voorrang van rechts af te schaffen (actie 90). Dit wordt per kruispunt waarvoor nog een voorrang van rechts geldt bekeken en een aangepast signalisatieplan gemaakt per kruispunt.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

        Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Omzendbrief MOB/2009/01 van april 2009.

 

ADVIEZEN

 

De politiezone BRT geeft een positief advies.

 

ARGUMENTATIE

 

Op het kruispunt van de Strooiselhoeve en de Sleutelbaan geldt er een voorrang van rechts. De Sleutelbaan is de prioritaire weg en kan hier best voorrang krijgen op de Strooiselhoeve.

 

BIJLAGEN

 

        stuklijst

        signalisatieplan

        advies politie

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Budgetcode: 2023/ACT-91/0200-00/61035101/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

Beschikbaar budget: € 48.000

Uitgave: € 857,15 incl.btw

 

De kosten houden de aankoop in volgens bijhorende stuklijst.

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Strooiselhoeve aan het kruispunt met de Sleutelbaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Sleutelbaan aan de kruising met de Strooiselhoeve. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan

20 bus 2 te 1000 Brussel.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanv. verkeersreglement Sleutelbaan-Kasteelstraat

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeente Begijnendijk wenst de voorrang van rechts af te schaffen (actie 90). Dit wordt per kruispunt waarvoor nog een voorrang van rechts geldt bekeken en een aangepast signalisatieplan gemaakt per kruispunt.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

        Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

        Omzendbrief MOB/2009/01 van april 2009.

 

ADVIEZEN

 

De politiezone BRT geeft een positief advies.

 

ARGUMENTATIE

 

Op het kruispunt van de Kasteelstraat en de Sleutelbaan geldt er een voorrang van rechts. De Sleutelbaan is de prioritaire weg en kan hier best voorrang krijgen op de Kasteelstraat.

 

BIJLAGEN

 

        Stuklijst

        Signalisatieplan

        Advies politie

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Budgetcode: 2023/ACT-91/0200-00/61035101/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

Beschikbaar budget: € 48.000

Uitgave: € 809,78 incl. btw

 

De kosten houden de aankoop in volgens bijhorende stuklijst.

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Kasteelstraat aan het kruispunt met de Sleutelbaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Sleutelbaan aan de kruising met de Kasteelstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan

20 bus 2 te 1000 Brussel.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Vastgoedinformatieplatform - retributiereglement

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen informatie over onroerende goederen bij de gemeente aanvragen. De gemeente vindt het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. Gemeenten zijn op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen. Het besluit van de Vlaamse regering is in de maak om de rechten en plichten in het kader van de verwerking van vastgoedinformatie over te dragen vanuit Digitaal Vlaanderen naar het Vlaams Datanutsbedrijf (athumi). Gemeenten werken samen met Digitaal Vlaanderen/athumi om een Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld. Het Vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars. De gemeente kan via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen en de vastgoeddossiers ontsluiten. Het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers op verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, brengt voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich mee. De gemeente Begijnendijk wenst de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten van vastgoeddossiers op de aanvrager te verhalen, om de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden te bewaken.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Artikel 173, van de Grondwet;

        Artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

        De artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

 

BIJLAGEN

 

Verwerkingsovereenkomst Gemeenten-VIP-MVP

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1 - Definities

 

De gemeenteraad besluit dat voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;
 2. lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;
 3. centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;
 4. Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;
 5. vastgoeddossier: de combinatie van verschillende datasets, samengesteld uit vastgoedinformatie met betrekking tot een perceel, of een onderdeel, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteit, door Digitaal Vlaanderen/athumi wordt samengevoegd en door de lokale overheid ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager;
 6. externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 7. Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties:

       de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

       de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, voor zover ze afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met een publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid;

       de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 1. aanvrager: de notaris of vastgoedmakelaar die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm bepaalde vastgoedinformatie nodig heeft en daartoe een aanvraag via het VIP doet;
 2. algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 3. persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;
 4. verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;
 5. verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;
 6. betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 2 - Algemeen

 

De gemeente Begijnendijk verzamelt de opgevraagde vastgoedinformatie uit lokale gegevensbronnen.

De gemeente Begijnendijk doet een beroep op het VIP om vastgoedinformatie uit centrale gegevensbronnen op te halen en samen te voegen met het vastgoeddossier.

De gemeente Begijnendijk stelt het vastgoeddossier via het Vastgoedinformatieplatform aan de aanvrager ter beschikking.

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, verwerkt de gemeente die gegevens met als doeleinde om aanvragers samengevoegde vastgoedinformatie uit centrale en lokale gegevensbronnen ter beschikking te stellen in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm zijn bepaald.

Met ingang van 01 september 2023 wordt ten voordele van gemeente Begijnendijk een retributie geheven op aanvragen, gedaan via het Vastgoedinformatieplatform, tot het verkrijgen van het vastgoeddossier.

 

Artikel 3 - Verschuldigde

 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

 

Artikel 4 - Bedrag

 

Het bedrag van de retributie wordt vastgelegd als volgt:

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag

Vastgoeddossier

75,00 euro

De aflevertermijn voor het vastgoeddossier bedraagt maximum 30 dagen.

 

Artikel 5 - Invorderingswijze

 

De onbetwiste en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling ingevorderd conform artikel 177, tweede lid, van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

De betwiste en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling burgerrechtelijk ingevorderd.

 

Artikel 6 - Verwerking van persoonsgegevens

 

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, treedt de gemeente Begijnendijk voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als verwerkingsverantwoordelijke.

 

§2. De gemeente verwerkt voor de doeleinden omschreven in artikel 2 persoonsgegevens met betrekking tot de volgende categorieën van betrokkenen:

 1. aanvragers;

en

 1. houders van rechten op een perceel, of een onderdeel, waarvoor het vastgoeddossier wordt aangevraagd.

 

§3. De gemeente verwerkt voor de doeleinden omschreven in artikel 2 volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. contact- en identificatiegegevens;
 2. financiële gegevens;
 3. het identificatienummer van het Rijksregister/KBO-nummer;
 4. vastgoedinformatie;
 5. gegevens in het kader van openbare onderzoeken en overtredingen.

 

§4. De gemeente Begijnendijk bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden, vermeld in artikel 2, te bereiken en conform artikel III.87, §1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, of tot de betrokkene vraagt om de persoonsgegevens die gemeente Begijnendijk verwerkt, te verwijderen, conform de voorwaarden, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming. De archiveringstermijn van de persoonsgegevens bij de gemeente Begijnendijk bedraagt drie jaar overeenkomstig de bepalingen van de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven.

 

§5. De gemeente Begijnendijk doet een beroep op Digitaal Vlaanderen/athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2. Digitaal Vlaanderen/athumi treedt in dit kader op als verwerker van de gemeente Begijnendijk, die de verwerkingsverantwoordelijke is. De modaliteiten van de verwerking zijn geregeld in de verwerkingsovereenkomst die te vinden is in bijlage 1.

 

Artikel 7 - Ondertekening

 

De vastgoeddossiers die de gemeente Begijnendijk via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, worden niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 8 - Vervanging voorgaande reglementering

 

Dit reglement vervangt vanaf 01 september 2023 alle retributiereglementen die betrekking hebben op vastgoeddossiers, die vanaf de bekendmaking van dit reglement kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform.

 

Artikel 9 - Bekendmaking

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanschaf bijkomende mobiele camera PZ BRT

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeente Begijnendijk beschikt over een mobiele camera (beslissing gemeenteraad in zitting van 31 mei 2022) welke ingezet wordt aan de glasbollen in de Dorpsstraat en de Plankenbrug. In het kader van het aanpakken van overlast en het onveiligheidsgevoel wenst de gemeente een extra mobiele camera aan te schaffen voor gebruik op de centrumparking, het skatepark en bij grotere evenementen.

 

ARGUMENTATIE

 

In het kader van het aanpakken van overlast en het onveiligheidsgevoel wenst de gemeente een extra mobiele camera aan te schaffen voor gebruik op de centrumparking, het skatepark en bij grotere evenementen.

 

BIJLAGEN

 

Offerte bijkomende mobiele camera

FINANCIELE GEVOLGEN

 

1. Eenmalige kosten (investering)

 

De eenmalige kosten bedragen 11.183,88 euro inclusief btw. De eenmalige kosten zijn een investering voor de politiezone die enkel aan de gemeente Begijnendijk wordt aangerekend. Dit zal worden opgevraagd door de politiezone als een investeringstoelage. Deze uitgave zal in de gemeente aangerekend worden op budgetsleutel 2023/ACT-129/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Voor deze uitgave is krediet voorzien op budgetsleutel 2023/ACT-88/0200-00/23000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Hiervan zal verschoven worden naar de bovenstaande budgetsleutel.

 

2. Jaarlijkse kosten (exploitatie)

 

De jaarlijkse kosten bedragen 3.076,63 euro inclusief btw. De jaarlijkse kosten zijn een exploitatieuitgave voor de politiezone die enkel aan de gemeente Begijnendijk wordt aangerekend. Dit zal worden opgevraagd door de politiezone als een exploitatietoelage. Deze uitgaven zullen in de gemeente aangerekend worden op budgetsleutel 2023/ACT-129/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Deze uitgaven zijn niet specifiek voorzien in de politiebegroting en ook niet in het MJP van de gemeente. Het overschot op de jaarlijkse toelage aan de politiezone is na afrekening voldoende groot om deze bijkomende kost te dragen. Het is dus een bijkomende uitgave waar niet perse onmiddellijk een budgetverhoging voor moet worden voorzien.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om via de politiezone BRT een bijkomende mobiele camera aan te schaffen volgens de offerte in bijlage.

 

Artikel 2

 

Er zal gevraagd worden aan de politiezone BRT om deze camera via hun raamovereenkomst aan te schaffen volgens de offerte in bijlage. De bijhorende kosten kunnen door de politiezone BRT voor de eenmalige kosten als investeringstoelage en voor de jaarlijkse kosten als exploitatietoelage worden opgevraagd aan de gemeente Begijnendijk.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

BES Archiefbeheer - aansluiting bij het Serieregister

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De lokale overheden dragen de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheren en bewaren van de bestuursdocumenten. De bestuursdocumenten hebben ze opgemaakt of ontvangen naar aanleiding van hun activiteiten of taken of ter handhaving van hun rechten, of die zij hebben verworven van derden, gedurende de volledige levenscyclus van de creatie, verwering of ontvangst tot aan de eventuele vernietiging.

Het beheren en bewaren van de bestuursdocumenten, die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen, dient in goede, geordende en toegankelijke staat te gebeuren. Het beheer en de bewaring van bestuursdocumenten wordt vastgesteld in beheersregels.

Sinds 20 december 2019 stelt Digitaal Archief Vlaanderen (Het Facilitair Bedrijf) het serieregister als webapplicatie beschikbaar voor alle overheden in Vlaanderen. Het Serieregister is het centrale register waarin overheidsinstanties hun categorieën van bestuursdocumenten waarvoor ze de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen en de selectieregels overeenkomstig artikel III.82, §2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 moeten bekendmaken. Om formeel te kunnen aansluiten tot de dienstverlening van het Serieregister moet een toetredingsovereenkomst gesloten worden.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, in het bijzonder artikel III.82.

 

ARGUMENTATIE

 

Het gebruik van Serieregister is gratis en verplicht vanaf 01 januari 2024. Elk bestuur moet een verantwoordelijke aanduiden voor het Serieregister. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aansluiting op het Serieregister van de Vlaamse Overheid. Dit omdat het verplicht is volgens het bestuursdecreet, anderzijds is dit gratis. Het is een eerste stap. Eventueel kan later, ten vroegste volgend jaar, aansluiting bij het e-depot volgen. De gemeenteraad wordt gevraagd Geert Holemans aan te duiden als verantwoordelijke voor het Serieregister.

 

BIJLAGEN

 

        hoofdovereenkomst Serieregister Begijnendijk

        bestelformulier Serieregister Begijnendijk

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad stemt in met de aansluiting op het Serieregister van de Vlaamse Overheid.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad stelt Geert Holemans aan als verantwoordelijke voor het Serieregister.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing wordt in het kader van het bestuurlijk toezicht opgenomen in de besluitenlijst en gepubliceerd op de gemeentelijke webstek. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze publicatie.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Leaderwerking Hageland vzw -  notulen av 22 mei ea

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 22 mei 2023 van Leaderwerking Hageland vzw, alsook van het jaarverslag 2022, de LOS voor het Hageland 2023/2027 en het verslag LAG van 23 mei 2023.

 

BIJLAGEN

 

        de notulen van de algemene vergadering van 22 mei 2023

        het jaarverslag 2022

        de LOS voor het Hageland 2023/2027

        het verslag LAG van 23 mei 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN ERSV in vereffening - notulen bav 30 mei 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van ERSV in vereffening, van 30 mei 2023.

 

BIJLAGE

 

notulen bav 30 mei 2023 ERSV in vereffening

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Creadiv nv - notulen av en bav 02 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene en buitengewone algemene vergadering van Creadiv nv van 02 juni 2023.

 

BIJLAGE

 

notulen av en bav van 02 juni 2023 van Creadiv nv

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN De Watergroep - notulen av 09 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van De Watergroep van 09 juni 2023.

 

BIJLAGE

 

Notulen algemene vergadering De Watergroep van 09 juni + presentatie

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN PBE - notulen av 16 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2023 van PBE.

 

BIJLAGE

 

notulen av 16 juni 2023 van PBE

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN ELZ Demerland - notulen av 20 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van Eerstelijnszone Demerland van 20 juni 2023.

 

BIJLAGE

 

notulen algemene vergadering ELZ Demerland van 20 juni 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN VVOG - notulen av 23 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 23 juni 2023 van vzw VVOG.

 

BIJLAGEN

 

notulen av 23 juni VVOG

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

KEN Riobra - notulen av 28 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van Riobra van 28 juni 2023 en van de notariële akte van 29 juni 2023 m.b.t. "verlenging van de duurtijd, wijziging van het voorwerp, statutenwijzigingen, uitbreiding activiteiten, inbreng in natura, delegatie van machten, ontslagen en benoemingen, wijziging deelneming"

 

BIJLAGEN

 

notulen av 28 juni 2023 Riobra + notariële akte 29 juni 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2023

 

Toegevoegd - BES Uitbreiding premie voorhuwelijks-/jongerensparen

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Voorstel tot besluit van de MGB-fractie:

 

"De gemeente Begijnendijk verleent al sinds 1977 een premie van 10% van het gespaarde bedrag bij de uitbetaling door een erkende organisatie van het zogenoemde voorhuwelijkssparen.

 

In 2015 werd het concept en de naam van deze spaarmethode aangepast. Sindsdien heet de spaarformule jongerensparen.

 

Oorspronkelijk ontving iemand die getrouwd was tegen de leeftijd van 30 het hoogste uitbetalingspercentage. Later werd dit uitgebreid naar wettelijk samenwonenden en ook in onze gemeente werd in 2017 de premie uitgebreid naar wettelijk samenwonenden.

 

Ondertussen is volgens de MGB-fractie de tijdsgeest verder geëvolueerd. Mensen kiezen op verschillende manieren om al dan niet (wettelijk) samen te wonen, mensen blijven bewust single enz. Bovendien stelt ook gelijkekansencentrum Unia dat zowel de verschillen in interestvoeten als de gemeentelijke premies een vorm van discriminatie zijn.

 

Het voorhuwelijks- of jongerensparen hoort een duwtje in de rug te geven voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten, onafhankelijk of ze huwen, (wettelijk) samenwonen of single zijn. Het feit dat de premie enkel uitgekeerd wordt aan wettelijk samenwonenden en gehuwden geeft blijk van een superioriteit van deze twee samenlevingsvormen en dat is naar onze mening onnodig.

 

Daarom is een update van dit premiereglement aangewezen.

 

        Gelet op het feit dat deze formule sinds 2015 werd aangepast en de naam jongerensparen kreeg;

        Gelet op het feit dat de huidige premie discrimineert tussen alleenstaanden/feitelijk samenwonenden enerzijds en wettelijk samenwonenden/gehuwden anderzijds;

        Gelet op het feit dat meerdere gemeenten reeds kozen voor een uitbreiding van de premie.

 

Besluit de gemeenteraad om de premie voorhuwelijkssparen uit te breiden en deze vanaf nu ook te verlenen bij de uitkering volgens de formule van het jongerensparen. Daarnaast breidt de gemeente de premie uit naar iedereen die een uitkering van deze spaarformules kreeg. Ongeacht de burgerlijke status van de inwoner."

 

BIJLAGEN

 

aanvullend agendapunt David Janssens - MGB-fractie: uitbreiding toepassingsgebied premie voorhuwelijks-/jongerensparen

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

Het besluit treedt in werking, met terugwerkende kracht, van 1 januari 2023 en voor onbepaalde duur.

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad betreffende de premie voorhuwelijkssparen van 29 mei 2017 wordt opgeheven.

 

Artikel3

 

Het gemeentebestuur kent een premie voor voorhuwelijks-/jongerensparen toe aan iedereen die een uitkering van deze spaarformules ontvangt zover aan de hierna vermelde voorwaarden zijn voldaan.

 

Artikel4

 

De premie zal worden verleend aan diegenen die:

        Op datum van de uitkering ten minste één jaar in de gemeente wonen;

        Op datum van de uitkering aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen of jongerensparen.

 

Artikel 5

 

De gemeentelijke premie is gelijk aan 10% van de gespaarde gelden, welke door de gerechtigde tot aan de uitkering bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen werden gespaard. De maximale bijdrage van deze premie bedraagt € 250,00 per aanvrager.

 

Artikel 6

 

De premie zal uitbetaald worden op aanvraag gedaan bij het schepencollege op vertoon van een bewijs afgeleverd door een erkende instelling waarbij de stortingen voor voorhuwelijkssparen of jongerensparen werden gedaan. Dit document moet verplichtend de volledige identiteit van de spaarder alsook het bedrag van de gespaarde gelden en interesten vermelden. De aanvrager vermeldt ook zijn rekeningnummer op het aanvraagformulier zodat de financiële dienst kan overgaan tot de uitbetaling van de goedgekeurde premie.

 

Artikel 7

 

De uitbetaling van de premie zal slechts geschieden voor zover het daartoe vereiste krediet op de gemeentebegroting is uitgetrokken en binnen de perken van dit krediet waaraan de goedkeuring van de voogdijoverheid werd verleend.

 

Artikel 8

 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan de financiële dienst en aan burgerzaken.

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023