ZITTING VAN 27 05 2021 - 20:45 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de gemeenteraad vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. Het openbaar gedeelte van de vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Toegevoegd - BES Afschaffing sancties reflecterende huisnummers

 

De gemeenteraad besluit om het aanvullend politiereglement reflecterende huisnummers aan te passen. De Gas boete bedraagt maximum 80 euro. Het huisnummer mag ook aan de voorgevel gehangen worden indien de voorgevel en het huisnummer duidelijk zichtbaar is van op de straat.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Toegevoegd - BES Livestream gemeenteraad na Covid-19

 

De gemeenteraad besluit het volgend voorstel van de MGB-fractie te aanvaarden:

1)De gemeenteraad streeft ernaar om de fysieke zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad ook in de toekomst toegankelijker te houden voor alle inwoners.

2)De gemeenteraad besluit daarom om op zoek te gaan naar alternatieve en meer budgetvriendelijke mogelijkheden voor het live casten van de gemeenteraad.

3)De gemeenteraad besluit dat de gemeenteraadsleden op de hoogte worden gebracht van de voortgang hieromtrent tijdens de gemeenteraadszitting van juni 2021 en streeft ernaar een uitgewerkt voorstel klaar te hebben tegen de gemeenteraad van 30 september 2021. Dit alles afhankelijk van de technische mogelijkheden van deze of andere alternatieve pistes en de mate waarin ze beantwoorden aan de vooropgestelde vereisten.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Notulen en audioverslag GR van 22 april 2021

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 22 april 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring NBB jaarrekening 2020 AGB

 

De gemeenteraad keurt de NBB jaarrekening 2020 van het AGB Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring waarderingsregels

 

De gemeenteraad keurt de waarderingsregels voor de gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Financiële tussenkomst gemeente in OCMW

 

De gemeenteraad besluit dat de tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW principieel zal gebeuren ten belope van het negatief saldo van het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Vaststellen jaarrekening 2020 deel gemeente

 

De gemeenteraad stelt het deel van de gemeente van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW vast.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring jaarrekening 2020 deel OCMW

 

De gemeenteraad keurt het deel van het OCMW van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW goed en stelt de gezamenlijke jaarrekening van gemeente en OCMW definitief vast.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Grondafstand OMV_2021040507

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuw ontworpen rooilijn, ter hoogte van de Sleutelbaan 40, 3130 Begijnendijk, ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Bespreking Stand van zaken overleg met De watergroep

 

De gemeenteraad neemt kennis van de ondernomen acties naar de Watergroep en de stand van zaken hieromtrent.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

KEN Update bouwdossier Het Everbeur SWaL en buurthuis

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van het omgevingsvergunningsdossier  projectsite Het Everbeur SWAL, alsook van de verdere stappen in het dossier site buurthuis Joost Vissenaekens te Betekom.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES De Watergroep - AV van 11 juni 2021

 

De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente om de agendapunten van de statutaire en buitengewone algemene vergadering van De Watergroep van 11 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Interleuven - AV van 16 juni 2021

 

De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente, om de agendapunten van de algemene vergadering van Interleuven van 16 juni 2021, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Ecowerf - AV van 23 juni 2021

 

De gemeenteraad mandateert de vaste vertegenwoordiger en de plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Ecowerf om de agendapunten van de algemene vergadering van Ecowerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 23 juni 2021, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES IGO div - AV van 25 juni 2021

 

De gemeenteraad mandateert de vaste vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van IGO div, om alle agendapunten van de algemene vergadering van IGO div van 25 juni 2021, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES ERSV Vlaams-Brabant vzw- BAV van 23 juni 2021

 

De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni 2021 en mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw, om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni 2021, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES IGS Hofheide - AV van 23 juni 2021

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide van woensdag 23 juni 2021, op basis van de bekomen documenten, goed en mandateert de gemeentelijke afgevaardigde (of indien nodig zijn plaatsvervanger) om op de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 23 juni 2021 te handelen en te beslissen/stemmen conform deze beslissing van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES VVOG - AV van 15 juni 2021

 

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger van de gemeente aan en mandateert hem om de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van VVOG van 15 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021