ZITTING VAN 24 11 2022 - 20:10 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Notulen en audioverslag GR 27 oktober 2022

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 oktober 2022 goed en neemt kennis van de audioverslagen.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Goedkeuring AMJP-3 2020-2025 - AGB

 

De gemeenteraad keurt de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Vaststelling AMJP-3 2020-2025 - deel gemeente

 

De gemeenteraad stelt het deel van de gemeente van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Goedkeuring AMJP-3 2020-2025 deel OCMW

 

De gemeenteraad keurt het deel van het OCMW van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 gemeente

 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van jaarrekening 2021 van de gemeente.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 AGB

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van het autonoom gemeentebedrijf Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Kwijting rvb AGB jaarrekening 2021

 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de raad van bestuur van het AGB Begijnendijk voor jaarrekening 2021.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN Rapportering financieel directeur visums 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de financieel directeur over de visums van 2021.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen

 

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein - verlenging van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN Rapport zelfevaluatie 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de zelfevaluatie organisatiebeheersing in 2022.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Algemeen nood- en interventieplan Begijnendijk

 

De gemeenteraad keurt het algemeen nood- en interventieplan van het lokaal bestuur Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Fietsbeleid personeel

 

De gemeenteraad keurt het fietsbeleid voor het personeel goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Sluiting begraafplaats Begijnendijk

 

De gemeenteraad besluit de aanvraagperiode voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten naar de nieuwe begraafplaats Baalsesteenweg te verlengen tot 01 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Contantbelastingreglement

 

De gemeenteraad keurt het contantbelastingsreglement goed voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

 

De gemeenteraad neemt kennis van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES AV tonnagebeperking +3,5 t UPV op de binnenwegen

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: Verdaagd zitting gemeenteraad 24.11.2022

 

Info:

De zitting wordt 5 minuten geschorst tijdens de behandeling van het punt rond het aanvullend reglement tonnagebeperking + 3,5 t UPV op de binnenwegen.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES SAVE actieplan Begijnendijk

 

De gemeenteraad verwerpt het voorstel tot besluit m.b.t. de goedkeuring van het SAVE actieplan Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

Bespreking Afschaffen voorrang van rechts

 

De gemeenteraad bespreekt de mogelijkheid tot het afschaffen van de voorrang van rechts in Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

Bespreking Stand van zaken belijning

 

De gemeenteraad bespreekt de stand van zaken van de belijning in de Grote baan, Peuterstraat en Busschotstraat.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Bijzondere politieverordening GAS5 - BRT

 

De gemeenteraad opteert ervoor om de beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid gelimiteerd is tot 30 of 50 km per uur via de gemeentelijke administratieve sancties te handhaven, conform artikel 29 quater Wegverkeerswet (GAS 5 snelheid).

De gemeenteraad beslist om de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen Begijnendijk - Rotselaar - Tremelo, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

De bijzondere politieverordening zal in werking treden op 1 maart 2023 voor trajectcontroles en 4 april 2023 voor mobiele controles.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Aanstelling sanctionerend GAS 5-ambt. provincie

 

De gemeenteraad stelt Greet Van Eygen, Johan Guillemyn en Vanesa Smeulders aan als sanctionerend ambtenaar voor het lokaal bestuur Begijnendijk voor de administratieve afhandeling van de dossiers inzake beperkte snelheidsovertredingen, conform de gelijknamige bijzondere politieverordening van 24 november 2022.

De gemeente verbindt zich ertoe voor de administratieve afhandeling van de dossiers inzake beperkte snelheidsovertredingen, conform de gelijknamige bijzondere politieverordening van 24 november 2022, een vergoeding te betalen van 7 euro exclusief btw per geregistreerd dossier, onder voorbehoud van evaluatie door de provincie met als streefdoel dat de gemeenten een reële kostprijs betalen. De gemeente Begijnendijk zal het verschuldigd bedrag betalen aan de provincie op rekeningnummer BE56 0910 1061 7788 met vermelding van referte van de factuur.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES (Retributie)reglement terbeschikking stellen zalen

 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement ter beschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen en het bijhorend retributiereglement, goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Aanpassing reglement logistieke steun

 

De gemeenteraad keurt het aangepast reglement logistieke steun goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Subsidies verenigingen 2022

 

De gemeenteraad keurt de lijst 'subsidies verenigingen 2022' goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Extra subsidie werkgroep Molenberg

 

De gemeenteraad keert een éénmalige extra subsidie van 750,00 euro, uit aan natuurpunt Begijnendijk-Betekom, voor het organiseren van de Dag van de Molenberg.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

Bespreking Toetreding WINAR

 

De gemeenteraad bespreekt een mogelijke toetreding tot het IOED (Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst) Winar.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Overeenkomst samenlevingsdienst

 

De gemeenteraad beslist om het charter met samenlevingsdient te ondertekenen en de werking bekend te maken.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES EcoWerf - bzav van 14 december 2022

 

De gemeenteraad  keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Patricia Stevens.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES IGO div - av van 16 december 2022

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten voor de algemene vergadering van IGO div van 16 december 2022 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Kathleen Van Vlasselaer.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Interleuven - bav van 18 januari 2023

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Bart Sorée.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES Interleuven - av van 18 januari 2023

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2022 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Bart Sorée.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES IGS Hofheide - bav van 21 december 2022

 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 21 december 2022 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Fredy De Keyser.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

BES IGS Hofheide - bav van 25 januari 2023

 

De gemeenteraad keurt het agendapunt (verlenging van IGS Hofheide) van de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 25 januari 2023 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger Fredy De Keyser.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN Riobra - bijkomende documentatie bav 19 december

 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 10 november 2022 van Riobra met bijkomende documentatiestukken bij de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2022.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

 

KEN PBE - bijkomende documentatie bav 22 december 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 10 november 2022 van PBE met bijkomende documentatiestukken bij de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022