ZITTING VAN 27 10 2022 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Alex Vissenaekens, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2022

 

BES Notulen en audioverslag GR van 06 oktober 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 06 oktober 2022 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Wat betreft punt 16 "Riobra - bav van 19 december 2022" werd door Riobra nog meegedeeld dat zij een tikfout in hun agenda hadden opgenomen met verzoek deze materiële vergissing te corrigeren (jaartal 2022 i.p.v. 2023). Na afloop van huidige gemeenteraad zal een aangepast uittreksel bezorgd worden aan Riobra.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 06 oktober 2022.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 06 oktober 2022 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2022

 

Toegevoegd - BES Fietsbeleidsplan - uitvoering cfr GR 16 dec.2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Voorstel tot besluit van de MGB-fractie:

 

"Tot onze verbazing stelden we dinsdagochtend 11 oktober vast dat de Grote Baan, Peuterstraat en Busschotstraat werden ingericht met een middenrijbaan. Een middenrijbaan verplicht het autoverkeer om centraal op de rijbaan te rijden tussen beide stippellijnen, enkel in geval van kruiselings/tegenliggend verkeer mag men afwijken van het midden van de rijweg. Op een middenrijbaan mag bovendien niet geparkeerd worden, ook niet rechts van de onderbroken witte lijn! Fietsers dienen rechts van de onderbroken witte lijn te blijven.   In de Busschotstraat is dit maar gedeeltelijk het geval, op het gedeelte met de Grensstraat (grondgebied Aarschot) werd enkel een stippelijn getrokken aan één zijde van de weg, met name aan de kant van onze gemeente. Ook in de Staeystraat worden autobestuurders plots geconfronteerd met een onderbroken witte lijn aan de linkerzijde van de weg terwijl dit een fietsstraat is!? Het meest opvallende in heel dit verhaal, eigenlijk was het nooit de bedoeling om deze middenrijbanen te creëren! In het fietsbeleidsplan dat op de gemeenteraad van 16 december 2021 werd goedgekeurd is er voor de Grote Baan, Busschotstraat en Peuterstraat voorzien dat er fietssuggestiestroken worden aangebracht. Door de keuze voor een goedkopere oplossing met een witte onderbroken lijn in plaats van de straten aan beide kanten te beschilderen (zoals de okerkleurige fietssuggestiestroken in de Raystraat) hebben jullie, uitsluitend uit kostenoverwegingen, bijzonder gevaarlijke en dubbelzinnige situaties gecreëerd. Want op 1 oktober 2022 werd de nieuwe verkeerscode van kracht waardoor de onderbroken lijn aan beide kanten van de weg als een “middenrijbaan” wordt aanzien. De situatie voor fietsers én automobilisten is uiterst gevaarlijk en verdient een onmiddellijke rechtzetting. Elke dag uitstel beschouwen we als bewuste nalatigheid zonder te spreken van de aansprakelijkheid van dit bestuur bij een verkeersongeval. Conclusie, “al stoemelings” zijn we de eerste gemeente die de middenrijbaan introduceert… wat MGB betreft ook meteen de eerste om ze snel terug af te voeren en te vervangen door de geplande fietssuggestiestroken. De situatie die nu werd gecreëerd werd bovendien niet besproken met de politiezone en er is zelfs geen politieverordening van terug te vinden. We kunnen ons tenslotte afvragen waarom plannen worden opgemaakt, worden goedgekeurd door deze gemeenteraad om ze vervolgens éénvoudigweg een andere invulling te geven.

 

Om bovenstaande redenen besluit de gemeenteraad als volgt:

 

Art. 1: De aangebrachte belijning in de Grote Baan, Peuterstraat en Busschotstraat wordt zo snel als mogelijk verwijderd en vervangen door de geplande fietssuggestiestroken. In afwachting van de verwijdering wordt er met extra signalisatie duidelijk gemaakt hoe fietsers en autobestuurders zich op de rijweg dienen te begeven met vermelding “gewijzigde verkeerssituatie”.

Art. 2: Voor wat betreft de Busschotstraat worden gesprekken aangeknoopt met de stad Aarschot om de fietssuggestiestrook aan beide kanten van de rijweg te voorzien. Kwestie de dubbelzinnige en onduidelijke situaties zoals vandaag te vermijden."

 

BIJLAGEN

 

aanvullend agendapunt David Janssens - MGB-fractie: fietsbeleidsplan uitvoeren zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2022.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om de aangebrachte belijning in de Grote Baan, Peuterstraat en Busschotstraat zo snel als mogelijk te verwijderen en te vervangen door de geplande fietssuggestiestroken. In afwachting van de verwijdering wordt er met extra signalisatie duidelijk gemaakt hoe fietsers en autobestuurders zich op de rijweg dienen te begeven met vermelding “gewijzigde verkeerssituatie”.

 

Artikel 2

 

Voor wat betreft de Busschotstraat worden gesprekken aangeknoopt met de stad Aarschot om de fietssuggestiestrook aan beide kanten van de rijweg te voorzien. Kwestie de dubbelzinnige en onduidelijke situaties zoals vandaag te vermijden.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2022

 

Toegevoegd - Bespreking Antwoord op 378 bezwaarschriften RUP open ruimte

 

 

MOTIVERING

 

Toelichtende nota MGB-fractie:

 

"Tijdens de startnotafase van het Ruimtelijk uitvoeringsplan Open Ruimte werd door heel wat inwoners en grondeigenaars een bezwaarschrift ingediend. Op basis van de informatie uit de vergadering van het college van burgemeester en schepenen blijkt het om 378 bezwaarschriften te gaan. We zijn ondertussen ruim twee maanden verder en de betrokkenen hebben nog geen antwoord ontvangen op hun bezwaarschrift. We hebben hierover twee vragen/opmerkingen:

 

        We willen vanuit de MGB fractie benadrukken dat we verwachten dat elke inwoner of grondeigenaar die een bezwaar heeft ingediend ook een persoonlijk antwoord verwacht met concrete duiding over zijn/ haar situatie.

        Wanneer mag men vanuit het gemeentebestuur een antwoord verwachten op het ingediende bezwaar?

 

We rekenen als MGB op een mensgerichte aanpak door middel van een gepersonaliseerd en correct antwoord op de 378 bezwaarschriften".

 

BIJLAGE

 

GR_20221027_Aanv.agendapunt - Antwoord op de 378 ingediende bezwaarschriften RUP open ruimte

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2022

 

Toegevoegd - Bespreking Werkgroep evaluatie gemeentefusie - stavaza

 

 

MOTIVERING

 

Toelichtende nota van de MGB-fractie:

 

"Tijdens de gemeenteraad van 28/4/2022 werd goedkeuring gegeven om een werkgroep samen te stellen die de mogelijkheden van een gemeentefusie zou evalueren. Ik heb de maanden nadien het initiatief genomen om deze werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers van de verschillende fracties. Ondanks het feit dat ik de voorbije maanden maar liefst 30!! mogelijkheden heb geformuleerd om een startvergadering bijeen te roepen slagen we er niet in om de vertegenwoordigers van de verschillende fracties rond de tafel te brengen. Op de laatste e-mail via Doodle heb ik enkel van schepen Van Vlasselaer een antwoord mogen ontvangen met twee data die voor haar mogelijk waren, waarvoor dank! Van de andere betrokkenen mocht ik geen enkele feedback ontvangen. Hoe moeten we deze algemene stilte en passiviteit interpreteren? Is er vanuit de meerderheid, ondanks de goedkeuring op de gemeenteraad van april 2022, geen “goesting” meer om hier werk van te maken? Of zijn er andere redenen? "

 

BIJLAGE

 

GR_20221027_Aanv.agendapunt - Werkgroep evaluatie gemeentefusie - stand van zaken

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.