ZITTING VAN 27 01 2022 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

 

Info:

Deze vergadering van de gemeenteraad vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 08 december 2021. Het openbaar gedeelte van de vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Notulen en audioverslag GR van 16 december 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraad van 16 december 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de gemeenteraad van 16 december 2021.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 32 van het Decreet over het lokaal bestuur

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 16 december 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

KEN Huishoudelijk reglement CBS

 

De gemeenteraad neemt kennis van het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen, aangenomen in zitting van het college van burgemeester en schepenen  17 januari 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

 

MOTIVERING

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Decreet Lokaal Bestuur

Art. 38:

De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert;

5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de (eventuele) raadscommissies en de fracties;

8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, worden ondertekend;

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.

De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.

 

Er zijn aanpassingen gebeurd inzake wijze van stemmen, de mogelijkheid tot digitaal vergaderen en enkele kleinere items.

 

 

BIJLAGE

 

ontwerp huishoudelijk reglement

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, conform het ontwerp in bijlage, goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Afsprakennota met Kerkfabriek

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Meerjarenplan 2020-2025, actie 5: De pleinfunctie in de dorpskern van Begijnendijk wordt uitgebreid d.m.v. heraanleg van het plein voor de kerk.

 

Bij de concretisering van de plannen werd ook de groenaanleg rond de kerk - eigendom van de Kerkfabriek Begijnendijk-Betekom mee opgenomen.

 

Het college van burgemeester en schepen keurde in zitting van 8 november 2021 het voorontwerp voor het nieuwe kerkplein - opgemaakt door de firma Hosbur - principieel goed.

 

De Kerkfabriek Begijnendijk-Betekom verklaarde zich eveneens akkoord met dit voorontwerp. In samenspraak met het bestuur werden afspraken gemaakt  m.b.t. de heraanleg en het latere onderhoud. In zitting van 9 december 2021 verklaarde de Kerkfabriek zich akkoord.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Decreet lokaal bestuur over de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

          Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2019 over de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025;

          Besluit college van burgemeester en schepenen van 14 september 2020 over de aanstelling van Hosbur voor het ontwerp van site plein en kerkomgeving;

 

BIJLAGE

 

Afspraken Kerkfabriek omgeving Kerk Begijnendijk + bijlage voorontwerp kerkplein

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de afspraken zoals opgenomen in bijlage van dit besluit en geeft machtiging aan de voorzitter en de algemeen directeur voor de ondertekening van deze overeenkomst.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad stelt notariskantoor Michiels, Stroeykens en Pelgrims aan voor de opmaak van de notariële akte met betrekking tot de vestiging van de erfdienstbaarheid op de gronden eigendom van de Kerkfabriek. 

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Dotatie politiezone BRT 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De politieraad keurde op 15 december 2021 de politiebegroting 2022 goed. Van de gemeente Begijnendijk verwacht de politiezone een exploitatietoelage van 748.713,50 euro en een investeringstoelage van 60.707,40 euro.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2019, artikel 41, §2, 23° bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies;

 

Artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus bepaalt dat elke gemeenteraad van de zone de dotatie stemt die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Exploitatietoelage:

 

          Budgetcode: 2022/ACT-129/0400-00/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

          Beschikbaar voor uitgave: 762.917,00 euro

          Uitgave: 748.713,50 euro

          Saldo na uitgave: 14.203,50 euro

 

Investeringstoelage:

 

          Budgetcode: 2022/ACT-129/0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

          Beschikbaar voor uitgave: 50.000,00 euro

          Uitgave: 60.707,40 euro

          Saldo na uitgave: -10.707,40 euro

 

Gezamenlijk saldo na uitgave van exploitatie- en investeringstoelage: 3.496,10 euro

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit om de politiezone BRT voor 2022 een exploitatietoelage toe te kennen van 749.713,50 euro.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit om de politiezone BRT voor 2022 een investeringstoelage toe te kennen van 60.707,40 euro.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad besluit om bij de derde aanpassing van het MJP 2020-2025 10.707,40 euro te verschuiven van het budget voor de exploitatietoelage naar het budget voor de investeringstoelage voor de politiezone BRT.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Dotatie HVZ Oost van Vlaams-Brabant 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 24 november 2021 heeft de zoneraad de begroting van de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant voor dienstjaar 2022 goedgekeurd. De hulpverleningszone rekent op een exploitatietoelage van 330.076,53 euro en een investeringstoelage van 43.011,90 euro van de gemeente Begijnendijk.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2019, artikel 41, §2, 23° bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

 

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele bescherming, artikel 68, bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting, dat de dotaties van de gemeenten van de zone worden vastgelegd door de zoneraad op basis van een akkoord bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is en dat bij gebrek aan dergelijk akkoord, de provinciegouverneur de dotatie van elke gemeente vaststelt.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Exploitatietoelage:

 

          Budgetcode: 2022/ACT-130/0410-00/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

          Beschikbaar budget: 329.933 euro

          Uitgave: 330.076,53 euro

          Saldo na uitgave: -143,53 euro

          Het tekort van 143,53 euro wordt aangezuiverd via een verschuiving van het overschot van het budget voor exploitatietoelage aan de politiezone BRT.

 

Investeringstoelage:

 

          Budgetcode: 2022/ACT-130/0410-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

          Beschikbaar budget: 43.012,00 euro

          Uitgave: 43.011,90 euro

          Saldo na uitgave: 0,10 euro

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad beslist om de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant voor 2022 een exploitatietoelage toe te kennen van 330.076,53 euro.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad beslist om de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant voor 2022 een investeringstoelage toe te kennen van 43.011,90 euro.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Toetreding poolstok

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het lokaal bestuur Begijnendijk wenst de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit verder te professionaliseren. Hiertoe zijn volgende zaken opgenomen in de meerjarenplanning :

AP38 De gemeente maakt werk van een kwalitatief personeelsbeleid in samenwerking met het OCMW. - Actie 166 De gemeente en het OCMW hebben een kwalitatief wervings-en selectiebeleid.

 

Consultancy in deze gespecialiseerde materie is een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid  en de aankoop ervan vergt bijzondere expertise.

 

Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cv) is sinds 2000 operationeel, en momenteel ruim 400 vennoten telt, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s,  autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones, huisvestingsmaatschappijen en zorginstellingen. De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement.

 

Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap  waardoor de inhouse-kwalificatie van toepassing is.

 

Poolstok fungeert als een aankoopcentrale volgens artikel 2, 7°, van de wet inzake overheidsopdrachten van 16 juni 2017 dat stelt dat de aankoopcentrale diensten verwerft via raamcontracten die bestemd zijn voor haar vennoten (klanten), aanbestedende overheden.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cv (handelsnaam Poolstok cv) werd opgericht bij decreetsmachtiging van 02 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart;

          het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de opdracht van deze vennootschap;

          de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018;

          Poolstok een coöperatieve vennootschap van privaat recht is met uitsluitend vennoten uit de publieke en para-publieke sector in Vlaanderen.

 

ARGUMENTATIE

 

Poolstok levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, uitzendarbeid als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching, communicatie, en dergelijke meer en bijgevolg elke vennoot gebruik kan maken van de meer dan 70 afgesloten raamovereenkomsten binnen meer dan 15 verschillende P&O domeinen;             

 

Poolstok werkt hiertoe altijd samen met erkende dienstverleners na een grondige marktvergelijking en met correcte toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Poolstok garandeert steeds kwaliteit op basis van evidence-based selectie- en gunningscriteria en er de voorkeur aan geeft om te werken met spelers die hun diensten verlenen op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken;

 

Het bestuur kan door toetreding tot Poolstok gebruik maken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners. Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven.

Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien de inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.

 

Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de P&O- en consultancysector. De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale keuzevrijheid.

 

Het lokaal bestuur Begijnendijk beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid.

Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur maar neemt de rol op van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd.

 

Openbare besturen kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.

 

Het voorstel tot toetreding werd besproken in het M-team van 11 januari 2022 en werd positief onthaald. Dit werd geagendeerd als besluit op het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022.

 

BIJLAGEN

 

          dienstverlening Poolstok

          FAQ Poolstok

          gecoördineerde statuten van 25 mei 2018

          Poolstok beheersreglement

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Gemeente Begijnendijk: ((80 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere eenheid) x 24,79) x3 = 594,96 euro .

 

Er werd hiervoor geen investeringsbudget opgenomen. Dit zal voorzien worden in de eerstvolgende aanpassing MJP.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad besluit dat het gemeente Begijnendijk toetreedt tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing wordt (elektronisch) bezorgd aan Poolstok.

 

Artikel 3

 

De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Protocol Ecowerf

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

EcoWerf heeft op basis van de beraadslaging (machtiging) Nr. 32/2006 van 29 november 2006 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daaropvolgende uitbreidingen toegang tot de gegevens van het rijksregister voor de doeleinden bepaald in deze machtigingen.

 

In het kader van een efficiënte en burgergerichte dienstverlening bij de opstart van de diensten geleverd door EcoWerf is het nodig dat er een snelle gegevensuitwisseling bij een verhuis plaatsvindt. Hiervoor is de machtiging ontoereikend doordat de gegevens niet snel genoeg aangeleverd worden. Om de efficiënte dienstverlening te bereiken is de relevante gegevensuitwisseling tussen de gemeente en EcoWerf wenselijk in het kader van hetgeen hierna omschreven wordt.

 

Hiervoor dient overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol afgesloten te worden tussen EcoWerf en de gemeenten met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dit protocol wordt bekendgemaakt op de website van alle partijen.

Dit is een protocol in twee richtingen:

 

De gemeente deelt de relevante persoonsgegevens bij verhuis (binnen de gemeente / nieuwe inwoners) met EcoWerf om de opstart van de diensten door EcoWerf aan de betrokken inwoners mogelijk te maken.

 

Ecowerf deelt gegevens over de aanrekening met de gemeente om sociale correcties (kortingen of vrijstellingen) omwille van medische of andere redenen toe te laten. Het behoort tot de autonomie van de gemeente om al dan niet sociale correcties in te voeren.

 

In de voorbereiding van het protocol is uitvoerig overleg geweest tussen EcoWerf, de DPO van EcoWerf en externe DPO’S. Het protocol is dan ook het resultaat van het overleg met als gevolg dat zowel de DPO van EcoWerf als de DPO’s van VERA een gunstig advies zullen verlenen aan het protocol.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en latere wijzigingen, artikel 8;

        het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikelen 40-41;

        het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

        de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

ADVIEZEN

 

Op 13 januari 2022 werd er advies gevraagd aan de DPO van de gemeente inzake het Protocol. Op 14 januari 2022 heeft de DPO van de gemeente positief advies geven over het protocol.

 

BIJLAGEN

 

        Gemeenteraadsbeslissing_protocol_gegevensuitwisseling.docx

        B21-0255 - CBS - Protocol gegevensuitwisseling EW-gemeenten .pdf

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het protocol betreffende de gegevensuitwisseling met EcoWerf goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad machtigt de burgemeester en algemeen directeur om het protocol in naam en voor rekening van het gemeentebestuur te ondertekenen.

 

Artikel 3

 

De beslissing wordt ter kennis gebracht van EcoWerf

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Retributiereglement compostvaten en -bakken

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het organisch materiaal uit de tuin en de keuken wordt ter plaatse verwerkt tot compost en kadert dus binnen de afvalpreventie.

De ophaling van het huishoudelijk afval kan dalen wanneer de inwoners van de gemeente overgaan tot het composteren van het organisch afval. Dit resulteert in een vermindering van de verwerkingskost voor de gemeente.

De gemeente biedt hiertoe compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken te koop aan op de Recyclageparken behorende tot het masterplan.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.

          Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, § 2, 14°: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

          Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

          De beslissing van de raad van bestuur van Ecowerf van 13 oktober 2021.

          Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022, betreffende de verkoop van compostvaten en -bakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken.

 

BIJLAGEN

 

          verslag raad van bestuur van Ecowerf van 13 oktober 2021;

          brief Ecowerf van 22 oktober 2021;

          besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2022;

          retributiereglement verkoop compostvaten en -bakken.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De ontvangsten worden aangerekend op budgetsleutel ACT-174/0300-00/70200040/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Roger Verduyckt, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad heft een retributie voor de doorverkoop aan de inwoners van de gemeente van compostvaten, compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken.

 

Deze retributie wordt als volgt vastgesteld:

 

          € 30,00 voor een compostvat (incl. 1 beluchtingsstok)

             6,00 voor een extra beluchtingsstok

          € 60,00 voor een compostbak (kunststof)

          € 40,00 voor een aanbouwmodule (kunststof)

 

Artikel 2

 

Er zijn geen verminderingen of vrijstellingen mogelijk met betrekking tot dit retributiereglement.

 

Artikel 3

 

De artikelen zoals opgesomd in artikel 1 worden verkocht op het recyclagepark.

 

Artikel 4

 

De door de gemeente verkochte compostvaten, compostbakken, aanbouwmodules en beluchtingsstokken mogen enkel gebruikt worden op het door de koper opgegeven adres, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 5

 

De retributie is verschuldigd door de persoon die het compostvat, de compostbak, de beluchtingsstok of de aanbouwmodule ontvangt. De retributie wordt betaald via de DifTarrekening of via bancontact.

 

Artikel 6

 

Het retributiereglement vervangt het reglement van 16 december 2019. Het treedt in werking op 1 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Exclusiviteit Interleuven

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeente wenst een exclusiviteitsovereenkomst aan te gaan met Interleuven voor ruimtelijke planning en ontwerp.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

          statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 oktober 2019 onder nummer 19134061;

          besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van Interleuven inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van Interleuven en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit;

          besluit van 20 juni 2019 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;

          besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd;

 

ARGUMENTATIE

 

De gemeente kan als deelnemer van Interleuven, als dienstverlenende vereniging en als deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;

 

De zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ is bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;

 

De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ heeft onder meer tot voordeel dat er op de door de eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende activiteiten’ geleverde prestaties geen btw zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel btw verschuldigd blijft.

 

In de statuten van Interleuven wordt voorzien in een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen.

 

Inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding”;

 

Het systeem van de open boekhouding laat toe om permanent de kosten van het project op te volgen;

 

De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 01-10-2021):

 

Projectleider/specialist-expert   : 92,00 euro

      : (basis na de komma 91,85 euro)

Projectmedewerker-expert   : 82,00 euro

      : (basis na de komma 81,50 euro)

Projectmedewerker    : 75,00 euro

      : (basis na de komma 75,03 euro)

Administratieve ondersteuning   : 67,00 euro

      : (basis na de komma 67,27 euro)

 

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten, uitrustingskosten, ... zijn begrepen in deze uurprijs.

 

De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt tot afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug uitgegaan van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening van de uurtarieven plaatsvindt.

 

Het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst heeft tevens tot gevolg heeft dat de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden;

 

De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;

 

De gemeenteraad beperkt aldus de duurtijd van de betrokken diensten tot en met 31 december 2025 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van btw.

 

De gemeenteraad acht het  aangewezen om voornoemde diensten aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

 

Voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.

 

BIJLAGE

 

samenwerkingsovereenkomst

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van Interleuven, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 28 januari 2022 tot en met 31 december 2025, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening :

2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp

 

Artikel 2

 

De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing.

 

Artikel 4

 

Er wordt van alle partijen een loyale uitvoering en professionele samenwerking verwacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Grondafstand OMV_2021155584 Hulstsestraat 33

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 18 oktober 2021 werd er door Erik Paul Verschueren namens Skip The Can Dee BV gevestigd Slameuterstraat 29 te 2580 Putte een omgevingsaanvraag stedenbouwkundige handeling ingediend voor het slopen van een ééngezinswoning met bijgebouw en verhardingen en het oprichten van vier woningen met carport en bijhorende verhardingen op het perceel gelegen te Hulstsestraat 33, 3130 Begijnendijk kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 468 D

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij stedenbouwkundige aanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid op het plan in de omgevingsvergunningsaanvraag (zie gearceerde zone 123,74 m2), in te lijven in het openbaar domein der wegenis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

 • Vlaamse codex ruimtelijke oredening – titel IV;

Artikel 4.2.1 – niemand mag zonder voorafgaandelijke omgevingsvergunning een constructie verbouwen, herbouwen of uitbreiden.

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning : artikel 29 , de bezwaren, opmerkingen die zijn ontvangen tijdens het openbaar onderzoek worden ter beschikking gesteld van de gemeenteraad
 • Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

 

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op 16 november 2021 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

 

Artikel 23 – er wordt een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en het ontwerp milieueffectenrapport/OVR, konden van 22 november 2021 tot en met  21 december 2021  ingediend worden.

 

Resultaat: Het college van burgemeester en schepenen ontving 0 bezwaren en 4 digitale bezwaren.

 

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2021155584

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een stilzwijgend gunstig advies i.v.m.  de voorgestelde grondafstand in dit omgevingsvergunningsaanvraagdossier OMV_2021155584

 

ARGUMENTATIE

 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985.

 

BIJLAGE

 

Inplantingsplan gevoegd bij de omgevingsverguningsaanvraag

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Hulstsestraat 33 3130 Begijnendijkter hoogte van de in rand vermelde omgevingsverunningsaanvraag OMV_2021155584 goed zoals vermeld op het omgevingsvergunningsplan.

 

Artikel 2

 

De gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp dienen door de bouwheer gratis afgestaan te worden aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Grondafstand OMV_2021160940 Puttestraat ZN

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 24 oktober 2021 werd er door De heer Marcel Van den Vonder wonende te Grote Baan 138 te 2235 Hulshout een omgevingsaanvraag ingediend voor

                                                                                                                                                                                                          het creëren van twee kavels bestemd voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning

                                                                                                                                                                                                          regulariseren kappen en verwijderen van bomen, stronken en struikgewas

                                                                                                                                                                                                          regulariseren storten van grond (ongeveer 80m³)

                                                                                                                                                                                                          heraanleggen bestaande vijver (gedeeltelijk uitbreiden en dempen)

                                                                                                                                                                                                          nivelleren van het bouwterrein en ophogen van het gedeelte van de voortuin voor een perceel 24007B0504/00A004 met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 504 Z3, (afd. 1) sectie B 504 A4 en (afd. 1) sectie B 504 N9.

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij verkavelingsaanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid (als lichtgroen strook) op het verkavelingsplan in de omgevingsvergunningsaanvraag, in te lijven in het openbaar domein der wegenis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

 • Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) – titel IV;

Artikel 4.2.15 § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies.
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.
§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op dinsdag 16 november 2021 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

Artikel 23 – er werd een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 22 november 2021 tot 21 december 2021.

Resultaat : geen petitielijsten, 1 schriftelijk bezwaar, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en 2 digitale bezwaren

 

Behandeling van de bezwaren:

Zie bijlage

 

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2021160940

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een stilzwijgend gunstig advies i.v.m. de voorgestelde grondafstand in dit omgevingsvergunningsaanvraagdossier OMV_2021160940

 

ARGUMENTATIE
 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985

 

BIJLAGE

 

Inplantingsplan met voorgestelde grondafstand gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van een perceelsdeel gelegen tussen de Puttestraat 113G en 115B van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad besluit dat de verkavelaar de gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp gratis dient af te staan aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Grondafstand OMV_2021184815 Klein Potestraat 36

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 06 december 2021 werd er door mevrouw Dorien De Winter,  wonende Klein Potestraat 36 te 3130 Begijnendijk en de heer Jan Geeraerts wonende Klein Potestraat 36 te 3130 Begijnendijk een omgevingsaanvraag stedenbouwkundige handeling ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning open bebouwing voor hoofdbouw en deel achterbouw op de scheiding en een grondafstand op het perceel gelegen te Klein Potestraat 36 3130 Begijnendijk kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 508 E4 en (afd. 2) sectie A 508 F4

 

Beslissing van de gemeenteraad van Begijnendijk van 23 december 1985 betreffende de op te leggen voorwaarden bij stedenbouwkundige aanvragen op de plaatsen waar de wegenis geen tien meter breed is.

 

De wegenis ter hoogte van de aanvraag is geen tien meter breed met gevolg dat het noodzakelijk is een strook grond, zoals aangeduid op het plan in de omgevingsvergunningsaanvraag, in te lijven in het openbaar domein der wegenis zone gelegen tussen de de voorste perceelsgrens en de nieuwe rooilijn (stippellijn op plan).

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

 • Vlaamse codex ruimtelijke oredening – titel IV;

Artikel 4.2.1 – niemand mag zonder voorafgaandelijke omgevingsvergunning een constructie verbouwen, herbouwen of uitbreiden.

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Artikel 40 en 41 – bevoegdheden van de gemeenteraad.

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betrreffende de omgevingsvergunning : artikel 29 , de bezwaren, opmerkingen die zijn ontvangen tijdens het openbaar onderzoek worden ter beschikking gesteld van de gemeenteraad
 • Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2020

Artikels 70, 73,2° en 75 van het gemeentewegendecreet

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – afdeling 2 gewone vergunningsprocedure;

 

Artikel 19 – de bevoegde overheid onderzocht de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Op 07/12/2021 leverde het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidsbewijs af voor de aanvraag.

 

Artikel 23 – er wordt een openbaar onderzoek geopend over de vergunningsaanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en het ontwerp milieueffectenrapport/OVR, konden van 13 december 2021 tot en met  11 januari 2022  ingediend worden.

 

Resultaat: Het college van burgemeester en schepenen ontving 0 bezwaren en 0 digitale bezwaren.

 

Artikel 31 – Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

 

Artikel 75 – voorwaarden en lasten die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning OMV_2021184815

 

ADVIEZEN

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een stilzwijgend gunstig advies i.v.m. de voorgestelde grondafstand in dit omgevingsvergunningsaanvraagdossier OMV_2021184815

 

ARGUMENTATIE

 

Het opleggen van een kosteloze grondafstand is in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het hogervermelde besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985.

 

BIJLAGE

 

Inplantingsplan gevoegd bij de omgevingsverguningsaanvraag.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Klein Potestraat 36 3130 Begijnendijkter hoogte van de in rand vermelde omgevingsverunningsaanvraag OMV_2021184815 goed zoals vermeld op het omgevingsvergunningsplan.

 

Artikel 2

 

De gronden waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp dienen door de bouwheer gratis afgestaan te worden aan het gemeentebestuur bij wijze van verwerving in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Artikel 3

 

De akte van gratis grondafstand zal opgemaakt worden door fungerende notaris en namens de gemeente ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

KEN Fluvius OV - diverse documenten 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van o.a. volgende documenten van 2021:

 

          de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius OV van 13 oktober 2021;

          de notulen en de presentatie van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

KEN PBE - diverse documenten 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgende documenten van PBE van 2021:

 

          de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van 18 en 28 oktober 2021;

          de notulen van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2021;

          de goedgekeurde notulen van het regionaal bestuurscomité Hageland-Dijleland van 21 september 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

KEN Riobra - diverse documenten 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van o.a. volgende documenten van Riobra van 2021:

 

          de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van 09 september en 21 oktober 2021;

          de goedgekeurde notulen van het regionaal bestuurscomité Oost van 21 september 2021;

          de notulen van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 21 december 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Subsidiereglement GRIS

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

In de loop van het coronajaar 2021 heeft een kleine werkgroep het subsidiereglement 'Gemeentelijke Raad Internationale Solidariteit' besproken en gedeeltelijk aangepast. Het nieuwe reglement is meer  in teken van de SDG’s (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen) opgebouwd.

Er werd ook toegevoegd om elk kalenderjaar in november tijdens een GRIS-vergadering, een stand van zaken op te maken betreffende de bestedingen/vastleggingen binnen het kader van het subsidiereglement. Indien uit de bespreking blijkt dat er nog budgetten beschikbaar zijn, kan de GRIS een gezamenlijk voorstel formuleren aan het college van burgemeesters en schepenen over de aanwending ervan, passend in de brede scoop van de SDG’s en van de internationale en lokale solidariteit.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

decreet lokaal bestuur

 

BIJLAGE

 

aangepast reglement GRIS

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt het aangepast subsidieregelement 'Gemeentelijke Raad Internationale Solidariteit' goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Aanpassing dienst- en retributiereglement

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het dienstreglement en retributiereglement werd behouden met uitzondering van volgende bepalingen:

 

          Op aanraden van de Vlaamse overheid wordt het woord 'boete' overal vervangen door ''vergoeding';

          Toevoeging van artikel 14 - e-reader en e-boeken. Vermits de bibliotheek wilt starten met het ontlenen van e-boeken en e-readers dient dit in het reglement opgenomen te worden;

          Toevoeging van retributies omtrent e-boeken en e-reader in het retributiereglement. Concreet gaat het over het tarief van €1 voor het ontlenen van een e-reader en de vergoedingskosten bij schade/verlies aan de e-reader, hoesjes en kabels.

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Roger Verduyckt, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

9 stemmen tegen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het dienstreglement en het retributiereglement van de bibliotheek goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 JANUARI 2022

 

BES Huis van het Kind - reglement speelotheek

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

          Binnen de werking van het Huis van het Kind is er reeds een uitleendienst met buitenspeelgoed voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Deze uitleendienst wordt gecoördineerd en uitgebaat door de deskundige doelgroepenbeleid. Het spelmateriaal wordt bewaard in het Huis van het Kind.

          Uit de cijfers van de Gemeentemonitor 2021 is gebleken dat 11% van de inwoners in subjectieve armoede leeft en 6,9% van de kinderen en jongeren in armoede leeft. Een speelotheek voor kinderen uit kwetsbare gezinnen draagt bij tot de verkleining van de kansarmoede.

          In 2021 werd er spelmateriaal bijgekocht om het aanbod van de speelotheek uit te breiden met o.a. speelmatten in verschillende thema's en verjaardagskoffers.

          In 2022 wil het OCMW i.k.v. de thema 'gezondheid en preventie' o.a. inzetten op het aanmaken van enkele opvoedingsboxen i.s.m. Logo Oost-Brabant, dit rond thema's zoals rouwen of pesten. Deze opvoedingsboxen zullen via de speelotheek ter beschikking worden gesteld aan kwetsbare gezinnen en partners van het Huis van het Kind.

          De partners van het Huis van het Kind zijn nog niet gekend. In 2022 zullen er samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen het Huis van het Kind en partnerorganisaties.

          De speelotheek is gevestigd in het Huis van het Kind, Kleinesteenweg 2A. De speelotheek is geopend samen met het MamaDepot en zal worden uitgebaat door vrijwilligers.

          Na goedkeuring van dit reglement, zal de speelotheek Begijnendijk zich aansluiten bij de koepelorganisatie Vlaams Overleg Speelotheken (VOS). Het lidmaatschap is gratis.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning van 23 november 2013

          actie 180: de gemeente en het OCMW bouwen het Huis van het Kind verder uit

 

ADVIEZEN

 

De data protection officer geeft positief advies op de procedure voor het aanmaken van lidnummers en gebruik van de persoonsgegevens i.k.v. de werking van de speelotheek en het aanbod van het Huis van het Kind, conform de GDPR-regelgeving.

 

ARGUMENTATIE

 

          Via de speelotheek wil het Huis van het Kind kwetsbare gezinnen toegang geven tot kwalitatief speelgoed en opvoedingsboxen. Zo wil de speelotheek het welbevinden en de motorische en sociale ontwikkeling bij kinderen stimuleren.

          Het aanbod van de speelotheek is in de eerste plaats bedoeld voor gezinnen in kansarmoede. In 2021 had het OCMW ongeveer 20 gezinnen met kinderen als cliënt. Met het bestaand aanbod aan spelmateriaal kunnen alle cliënten op regelmatige basis speelgoed ontlenen.

          Het Huis van het Kind kiest bewust voor een eenvoudige en laagdrempelige werkwijze, op maat van de doelgroep. Het aanbod van de speelotheek is gratis voor gebruikers die een lidnummer aanvragen. Er wordt niet met een waarborg of boeteclausule gewerkt voor eventuele schade aan het materiaal. Er wordt wel gewerkt met een goede opvolging door de vrijwilligers, sensibilisering, waarschuwingen en indien nodig tijdelijke uitsluiting tot het aanbod van de speelotheek.

          De gemeente Begijnendijk beschikt over een digitaal reservatiesysteem en verenigingendatabank. Dit systeem is echter niet op maat van de doelgroep. De speelotheek zal opstarten met een eenvoudig registratiesysteem ter plaatse, dat opgevolgd wordt door vrijwilligers.

          Partners van het Huis van het Kind kunnen op termijn gebruik maken van opvoedingsboxen. Deze kunnen gereserveerd worden i.f.v. activiteiten of gebeurtenissen.

 

BIJLAGE

 

20220127 GR - Reglement speelotheek Begijnendijk

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel:

 

De gemeenteraad keurt het reglement voor de speelotheek, zoals in bijlage '20220127 GR - Reglement speelotheek Begijnendijk' goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2022