ZITTING VAN 14 12 2023 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Tom Van Esse, Kelly Luyten, raadsleden

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Notulen en audioverslag RMW 8 december 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 8 december 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 8 december 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

KEN Vindplaats eerstelijns psychologe

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing om vanaf 1 januari 2024 wekelijks 4 uur een lokaal ter beschikking te stellen op het OCMW van Begijnendijk voor consultaties eerstelijns psychologie.

 

Kaatje Verstraeten, psychologe in Aarschot, kreeg via de conventie 4 uur per week toegekend voor uren eerstelijns psychologie die ze kan presteren in Begijnendijk. Het aantal uren kan naargelang de vraag in de toekomst uitgebreid worden.

 

De eerstelijnszone sloot zich voor de organisatie van eerstelijns psychologie aan bij het netwerk Diletti. Via eerstelijns psychologische zorg willen zij laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving organiseren. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met 'vindplaatsen' en 'preferentiële verwijzers', die de cliënt toeleiden naar eerstelijns psychologische zorg. Vindplaatsen zijn locaties aangeduid door de lokale eerstelijnszone, zoals een OCMW, een ontmoetings- of buurtcentrum, een lokaal dienstencentrum, een multidisciplinaire praktijk,... Preferentiële verwijzers zijn personen zoals huisartsen, thuiszorgers, thuisverpleegkundigen, apothekers, ...

 

Het OCMW van Begijnendijk gaf zich op als vindplaats.

 

Concreet zou Kaatje Verstraeten vanaf 1 januari 2024 4 uur per week effectief aanwezig zijn op het OCMW. Zij kan hier dan per week 4 cliënten uit Begijnendijk verder helpen. Dit kunnen mensen zijn die door de maatschappelijk werker zelf, de huisdokter, .... worden doorverwezen maar even goed kunnen mensen de weg naar het OCMW vinden via de website psychewijzer.be.

 

Mensen kunnen per jaar maximum 8 sessies terecht bij eerstelijns psychologische hulp. De eerste keer is een gratis kennismakingsgesprek. Voor de volgende 7 sessies dient er € 11 per sessie betaald te worden, mensen met VT betalen € 4 per sessie. De psychologe zelf wordt vergoed door het RIZIV.

 

BIJLAGEN

 

        website Diletti

        website psychewijzer.be

        beslissing VB 4 december 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024