ZITTING VAN 16 12 2021 - 20:15 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 08 december 2021. De vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Notulen en audioverslag RMW 28 oktober 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 oktober 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 oktober 2021.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Vaststelling AMJP-2 2020-2025 - deel OCMW

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 16 december 2020 het deel van het OCMW van meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld, de gemeenteraad keurde op 26 december 2019 het deel van het OCMW van meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepast meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig, omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

 

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van jaarrekening 2020 verwerkt en worden aanpassingen doorgevoerd aan de budgetten volgens de laatst beschikbare informatie. De kredieten van 2021 worden aangepast en die van 2022 vastgesteld.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 4°, de raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast;

          Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017;

          Het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018;

          Het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en wijzigingen van 17 september 2019;

          Omzendbrief KB/AAB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

          Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

ADVIEZEN

 

Het managementteam heeft op 23 november 2021 positief advies gegeven bij het ontwerp van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Het vast bureau heeft op 29 november 2021 het ontwerp van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd ter voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BIJLAGEN

 

AMJP2_2020-2025_GO.pdf

Documentatie_AMJP2_2020-2025_GO.pdf

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025. Het financieel evenwicht is aangetoond.

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

8 stemmen tegen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

1 onthouding: Mario Verbeeck

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het deel van het OCMW van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Artikel 3

 

De decretaal opgelegde documenten in bijlage maken integraal deel uit van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Subsidieregelement consumptiebudget

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het OCMW kende aan inwoners die behoren tot een kwetsbare doelgroep waardebonnen toe in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

 

Er werden waardebonnen van € 30 en € 10 verdeeld . Er gebeurden reeds twee oproepen, momenteel is er nog een saldo van € 3.470.

 

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2021 werd beslist om het reglement aan te passen en aan alle leefloon gerechtigden van de maand september 2021 én alle gezinnen die in budgetbeheer waren in de maand september 2021 waardebonnen toe te kennen voor een bedrag van € 10 per gezinslid met een maximum van € 100 per gezin. De waardebonnen kunnen bij dezelfde handelaars als voordien besteed worden t.e.m.  30 november 2021. De handelaar heeft de tijd tot 31 december 2021 om deze te innen bij de gemeente.

 

Deze beslissing kon door de omstandigheden niet tijdig uitgevoerd worden.

 

Er wordt daarom voorgesteld de nog beschikbare bonnen op 17 december 2021 te verdelen/versturen onder dezelfde begunstigden, nl. alle leefloon gerechtigden van de maand november 2021 én alle gezinnen die in budgetbeheer waren in de maand november 2021. Het gaat in voorliggend reglement om bonnen van € 30 per gezinslid met een maximum van € 100 per gezin. De bonnen kunnen ingewisseld worden bij de handelaren die in eerste instantie inschreven tot 31 december 2021. De handelaren worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De handelaars kunnen de bonnen inruilen op de financiële dienst van de gemeente tot 31 januari 2022

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

•Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

•Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

•Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

 

ARGUMENTATIE

 

Het OCMW acht het wenselijk een reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie goed te keuren.

 

BIJLAGE

 

Reglement 3130 bon

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde reglement over de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie goed.

 

Artikel 2

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021 in deze wordt opgeheven.

 

Artikel 3

 

Het vast bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Principe verwarmingstoelage 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het OCMW verleent sinds enkele jaren financiële tussenkomst aan de behoeftige cliënten voor de aankoop van brandstof. Deze is er gekomen om dezelfde reden als de federale regering de tussenkomst van het stookoliefonds in leven heeft geroepen, nl. het verwarmen van de woning wordt een steeds grotere belasting op het gezinsbudget. Door tussen te komen in de kostprijs, moet dit wat draaglijker worden.

 

Vanuit het OCMW wordt getracht om alle dossiers op een gelijkwaardige manier te kunnen behandelen. Volgende overwegingen liggen aan de basis van het voorstel van de sociale dienst:

 

•Verwarmingsfonds: alleen mensen die met huisbrandolie in bulk, huisbrandolie (of mazout) aan de pomp, lamppetroleum (type c) aan de pomp of bulkpropaangas verwarmen, kunnen hier een tussenkomst krijgen;

 

•De periode voor een tussenkomst van het verwarmingsfonds loopt sinds enkele jaren gelijk met een kalenderjaar:

◦Omdat mensen die met stookolie verwarmen een tussenkomst van het verwarmingsfonds én van het OCMW genieten, wordt ook dit jaar voorgesteld om diegenen die een andere energiebron om te verwarmen hebben (aardgas, bulkpropaangas, pellets,...) eveneens een tussenkomst te geven;

◦De begunstigden te behouden op:

▪gezin met leefloongerechtigde;

▪gezin in CSR;

▪budgetbegeleiding en schulden.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Volgens het ministerieel besluit verschenen in het B.S. van 31 december 2004 betreffende het sociaal Stookoliefonds;

 

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage : verhoging van de interventiedrempels vanaf 1 maart 2020.

 

ARGUMENTATIE

 

Verlening niet-terugvorderbare steun als tussenkomst brandstofkosten

 

Wie?

 

•Alle leefloongerechtigden die in Begijnendijk verblijven waarvan het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan € 19 566,25 verhoogd met € 3 622,24 per persoon ten laste;

 

•Alle personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 167512 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek genieten én niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen (attest schuldbemiddelaar of budgetbegeleider) ;

 

•Gezinnen in budgetbegeleiding met schulden;

 

Wat ?

 

•Voor de cliënten die verwarmen met stookolie of bulkpropaangas kan er tweeduizend liter brandstof geleverd worden tijdens de verwarmingsperiode waarvan vijfhonderd liter ten laste genomen wordt door het OCMW. Er wordt dus duizend vijfhonderd liter stookolie toegekend als terugvorderbare steun en er dient naar gestreefd te worden de steun terug te betalen binnen een periode van een jaar. Indien deze mensen recht hebben op een stookoliepremie, dient deze ook rechtstreeks aan het OCMW betaald te worden ter afbetaling van de schuld. Bij de behandeling van het dossier op het BCSD, zal er nagegaan worden in welke mate cliënten inspanningen hebben gedaan om reeds verleende terugvorderbare steun af te betalen;

 

•Aan de cliënten die verwarmen met een andere energiebron wordt er een forfaitaire premie van

€ 250,00 toegekend. Indien de energierekeningen door de schuldbemiddelaar of budgetbegeleider worden betaald, wordt de premie op schuldbemiddeling- of budgetrekening gestort. Indien de energierekeningen door de cliënten zelf worden betaald, wordt de premie op hun persoonlijke rekening gestort. Premie wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur van aankoop van de brandstof. Voor betaling wordt de lijst voorgelegd aan het BCSD;

 

•Per huishouden kan er slechts één tussenkomst toegekend worden;

 

 

Verlening terugvorderbare steun als tussenkomst in brandstof

 

Voor cliënten die niet tot bovenstaande doelgroep behoren, dient elke levering voorafgaandelijk goedgekeurd te worden op het BCSD. Hiervoor dient een omstandig verslag gemaakt te worden met duidelijke opgave van inkomsten en uitgaven van het gezin. De voorzitter kan bij hoogdringendheid beslissen om reeds voor de zitting van het BCSD stookolie te laten leveren. De gegeven steun is hier in principe steeds volledig terugvorderbaar. De steun dient binnen het jaar te worden terugbetaald. De stookoliepremie die de aanvragers eventueel zouden ontvangen wordt rechtstreeks aan het OCMW betaald ter afbetaling van de terugvorderbare steun. Bij de behandeling van het dossier op het BCSD, zal er nagegaan worden in welke mate cliënten inspanningen hebben gedaan om reeds verleende terugvorderbare steun af te betalen;

 

Volgens het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018 betreffende het leveren van stookolie, benzine en diesel - goedkeuring gunning alle percelen. De opdracht "Leveren van stookolie, benzine en diesel" wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde :

 

•Stookolie gebouwen: Maes en Zonen, Liersesteenweg 318 te 3130 Begijnendijk, tegen een korting per liter van € 0,0460 excl. btw op de officiële prijzen;

•Gasolie extra voor voertuigen: Maes en Zonen, Liersesteenweg 318 te 3130 Begijnendijk, tegen een korting per liter van € 0,0460 excl. btw op de officiële prijzen;

•Benzine euro 95 en diesel voor voertuigen: Maes enZonen, Liersesteenweg 318 te 3130 Begijnendijk, tegen een korting per liter van € 0,1500 incl. btw op de officiële prijzen.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Dit wordt onder het budget van 2022 geboekt onder de volgende sleutel

ACT-200/0900-00/64812100/OCMW/RVMW/IP-GEEN'.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de principes verwarmingstoelage inzake toekenning terugvorderbare en niet-terugvorderbare steun goed, met ingang van 1 januari 2022.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft cliënten, die aan de opgesomde voorwaarden voldoen,

recht op deze steun. Elke individuele aanvraag/toekenning wordt voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Bekrachtiging besluit VB -Interleuven - bav 15.12

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Brief van 13 oktober 2021 van Interleuven betreffende de uitnodiging van de afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven die plaatsvindt op woensdag 15 december 2021 om 19.00 uur in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, waarbij de dagorde van de bijzondere algemene vergadering volgende agenda bevat:

 

Daarnaast wordt er ook de mogelijkheid geboden om digitaal deel te nemen aan hoger vermelde vergadering.

 

De agenda bevat volgende punten:

samenstelling van het bureau

goedkeuring verslag algemene vergadering van 16 juni 2021

strategie en te ontwikkelen activiteiten 2022

begroting 2022

vervanging leden raad van bestuur

diversen

 

Gezien de timing van de raad voor maatschappelijk welzijn (rmw) werden de agendapunten en bijgevoegde documenten van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 15 december 2021 behandeld tijdens het vast bureau van 22 november onder voorbehoud van bekrachtiging de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

          De gecoördineerde statuten van Interleuven

          beslissing vast bureau van 22 november 2021: bijzondere algemene vergadering Interleuven 15 december 2021

 

BIJLAGEN

 

          uitnodiging bijzondere algemene vergadering Interleuven van 15 december 2021

          verslag algemene vergadering Interleuven van 16 juni 2021

          bijzondere algemene vergadering Interleuven van 15 december 2021

          te ontwikkelen activiteiten

          te volgen strategie 2022

          balansstructuur Interleuven

          vervanging leden raad van bestuur

          beslissing vast bureau van 22 november 2021: bijzondere algemene vergadering Interleuven 15 december

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 22 november 2021:

 

          aanduiding van de heer Sam Mergaerts aan als OCMW-vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 15 december 2021 (zoals beslist op een eerdere raad).

          De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger, de heer Sam Mergaerts, aangaande de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021 als volgt vast: goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn onderwerpt deze beslissing aan het algemeen toezicht en zendt een afschrift van dit besluit naar:

          de gemeentelijke afgevaardigde

          Interleuven, t.a.v. mevrouw Sofie Delaere

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Bekrachtiging besluit VB - IGO div - av 17.12

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De brief van IGO div. van 09 september 2021 betreffende de uitnodiging van de afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van IGO div., die plaatvindt op vrijdag 17 december 2021 om 17u.45 op IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek, met bijhorende agenda en bijlagen. Deze vergadering volgt onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering van IGO div.

 

Agenda:

goedkeuring verslag 26 juni 2020

goedkeuring begroting 2022 (documenten 1 en 2)

goedkeuring jaarprogramma 2022 (document 3)

Varia

 

Gezien de timing van de raad voor maatschappelijk welzijn (rmw) werden de agendapunten en bijgevoegde documenten van de algemene vergadering van IGO div van 17 december 2021 behandeld tijdens het vast bureau van 22 november onder voorbehoud van bekrachtiging de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking;

          Het besluit van de gemeenteraad van Begijnendijk van 25 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;

          De oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

          Het lidmaatschap van de gemeente Begijnendijk bij IGO div.;

          De gecoördineerde statuten van IGO div;

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;

          De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;

          De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;

          Het bestuursdecreet van 7 december 2018;

          In de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 werd de heer Steven Vermeulen als vertegenwoordiger en de heer Bert Ceulemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid om het OCMW van Begijnendijk te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGO. Deze aanduiding geldt voor de gehele legislatuur.

          besluit vast bureau van 22 november 2021 'algemene vergadering IGO div van 17 december 2021

 

BIJLAGEN

 

1)      agenda algemene vergadering van 17 december 2021;

2)      verslag algemene vergadering van 26 juni 2020;

3)      begroting 2022 - document 1;

4)      toelichting begroting 2022 - document 2;

5)      jaarprogramma 2022 - document 3.

6)      besluit vast bureau van 22 november 2021 'algemene vergadering IGO div van 17 december 2021

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 22 november 2021: mandatering van de heer Steven Vermeulen als vaste vertegenwoordiger en de heer Bert Ceulemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger om het OCMW van Begijnendijk te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGO div. van 17 december 2021, om alle agendapunten op de agenda van de algemene vergadering van 17 december 2021 van IGO div., goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn onderwerpt deze beslissing aan het algemeen toezicht en zendt een afschrift van dit besluit naar de afgevaardigde van het OCMW en IGO div., t.a.v. de heer Geert Van Aerschot.

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2021

 

BES Bekachtiging besluit VB - IGO div - bzav 17.12

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De brief van IGO div van 9 september 2021 met de uitnodiging van de afgevaardigde en de agenda van de bijzondere algemene vergadering van IGO div., die plaatsvindt op vrijdag 17 december 2021 om 17u30 in de vergaderzaal van IGO div., De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.

De agenda omvat volgende punten:

1)      goedkeuring verlenging IGO div

2)      goedkeuring toetreding nieuwe leden

          gemeente Overijse

          OCMW Overijse

          gemeente Hoeilaart

          OCMW Hoeilaart

3)      goedkeuring statutenwijziging

 

De termijn waarvoor IGO div werd opgericht, loopt af op 9 maart 2022. Aan de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021 wordt daarom gevraagd om de bestaansduur van IGO div te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar, vanaf 10 maart 2022.

 

Door de creatie van de referentieregio’s voor intergemeentelijke samenwerking, werden Overijse en Hoeilaart toegevoegd aan de regio waarin IGO div actief is. De lokale besturen van Overijse en Hoeilaart (zowel gemeente als OCMW) verzochten middels raadsbeslissingen officieel tot toetreding bij IGO div. De rvb van IGO div gaf groen licht om de vraag voor te leggen aan de vennoten. De rvb van IGO div stelt voor om de kandidaat-vennoten toe te laten tot IGO div en hen het gewoonlijke aantal aandelen te geven (3 aandelen per gemeente, 1 aandeel per OCMW).

 

IGO div wil tijdens de bijzondere algemene vergadering ook een statutenwijziging doorvoeren om de verlenging te verankeren in de statuten, de deelname van de nieuwe vennoten te regelen en enkele bepalingen te actualiseren.

 

IGO div heeft bij de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering een verlengingsdossier gevoegd dat terugblikt op de werking van IGO div in de afgelopen periode én vooruitblikt op de werking na de verlenging. Tevens is het actuele strategisch plan en de realisatie daarvan toegevoegd. Het vast bureau van de vennoten kregen in de periode april – juni 2021 een mondelinge toelichting van het managementteam van IGO div. Alle raadsleden van de vennoten van IGO div waren ook in de mogelijkheid om een digitale infosessie te volgen op 24 september 2021.

 

Inzake de toetreding van de nieuwe leden, werden de respectievelijke raadsbeslissingen en een korte toelichting over de toetreding gevoegd.

 

Inzake de statutenwijziging werd een ontwerp van de nieuwe statuten bezorgd alsook een toelichting van de wijzigingen.

 

Gezien de timing van de raad voor maatschappelijk welzijn (rmw) werden de agendapunten en bijgevoegde documenten van de bijzondere algemene vergadering van IGO div van 17 december 2021 behandeld tijdens het vast bureau van 22 november onder voorbehoud van bekrachtiging de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking;

          Het besluit van de gemeenteraad van Begijnendijk van 25 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;

          De oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

          Het lidmaatschap van het OCMW van Begijnendijk bij IGO div. ;

          De gecoördineerde statuten van IGO div.;

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;

          De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;

          De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;

          Het bestuursdecreet van 7 december 2018;

          In de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 werd de heer Steven Vermeulen als vertegenwoordiger en de heer Bert Ceulemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid om het OCMW van Begijnendijk te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGO div. Deze aanduiding geldt voor de gehele legislatuur.

          besluit vast bureau van 22 november 2021 betreffende de bijzondere algemene vergadering van IGO div van 17 december 2021

 

BIJLAGEN

 

4)      Agenda BAV 17 december 2021;

5)      Verlengingsdossier IGO - document 1;

6)      Strategisch plan - document 2;

7)      Strategisch plan - document 3;

8)      Aanvragen nieuwe vennoten - document 4;

9)      Toelichting toetreding nieuwe vennoten - document 5;

10)  Statutenwijziging - document 6;

11)  Toelichting statutenwijziging - document 7

12)  besluit vast bureau van 22 november 2021 betreffende de bijzondere algemene vergadering van IGO div van 17 december 2021

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 22 november 2021:

          expliciet akkoord met de verlenging van IGO div voor 18 jaar vanaf 10 maart 2022 én met de verdere deelname van de gemeente Begijnendijk aan IGO div.

          akkoord dat de gemeente Overijse, het OCMW Overijse, de gemeente Hoeilaart en het OCMW Hoeilaart toetreden tot IGO div. Zij krijgen allen het gewoonlijke aantal aandelen (drie aandelen per gemeente, 1 aandeel per OCMW) in bezit.

          akkoord met de voorgestelde statutenwijziging zodat de verlenging statutair verankerd wordt, de deelname van de nieuwe vennoten geregeld wordt en enkele bepalingen geactualiseerd worden.

          mandatering van de heer Steven Vermeulen als vertegenwoordiger en de heer Bert Ceulemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger om het OCMW van Begijnendijk te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van IGO div. van 17 december 2021, om alle agendapunten op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021 van IGO div., goed te keuren.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn onderwerpt deze beslissing aan het algemeen toezicht en zendt een afschrift van dit besluit naar de afgevaardigde van het OCMW en naar IGO div, t.a.v. de heer Geert Van Aerschot.

 

 

Publicatiedatum: 28/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.