ZITTING VAN 28 03 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Notulen en audioverslag RMW 22 februari 2024

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 22 februari 2024 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 22 februari 2024.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2024 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

KEN Uniek jaarverslag

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het uniek jaarverslag 2023 met volgende rubrieken:

        participatie en sociale activering

        sociale fondsen gas en elektriciteit

        personeelskosten

        geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

 

BIJLAGEN

 

uniek jaarverslag 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

KEN Jaarverslag schuldbemiddeling

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ingediende jaarverslag schuldbemiddeling 2023.

 

BIJLAGEN

 

jaarverslag schuldbemiddeling 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

KEN Jaarverslag Sacha

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag Sacha 2023.

 

BIJLAGEN

 

jaarverslag 2023

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.