ZITTING VAN 22 04 2021 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. De vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Notulen en audioverslag RMW 25 maart 2021

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Gemeente als aankoopcentrale

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Meerjarenplan 2020-2025, actieplan 21, actie 108:

 

De gemeente profileert zich als een 'groene gemeente'.

 

De site aan het buurthuis in Betekom wordt ontwikkeld met aandacht voor de 'groene functie' binnenin. Volgende concrete doelstellingen worden voorop gesteld voor de ontwikkeling:

 

Realisatie van kleinschalig, betaalbaar en duurzaam wonen;

Open karakter: geen hoge bouwdichtheid en optimaal gebruik van ruimte;

Aandacht voor een groene omgeving binnenin;

Aandacht voor de mogelijke mobiliteitsimpact ifv eventuele handelszaken;

Aandacht voor goede ontsluiting en het behoud van de bestaande trage verbindingsweg op de site;

Mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies worden maximaal benut.

 

Het OCMW wil dat met deze ontwikkeling een doorgangswoning en twee LOI woningen worden gerealiseerd en heeft hiervoor in het meerjarenplan een krediet van € 400 000,00 voorzien.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW van 25 juni 2020, artikel 4 §4 over de mogelijkheden tussen beide rechtspersonen wat betreft plaatsingsprocedures.

 

ARGUMENTATIE

 

De opdracht “Opmaak van een ruimtelijke visie voor een ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site Buurthuis" te Betekom” is een gezamenlijke opdracht voor gemeente en OCMW.

 

Op basis van artikel 4 §4 van de beheersovereenkomst kan de gemeente als aankoopcentrale optreden en dus de plaatsingsprocedure voeren voor beide besturen.

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser en David Dupont

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat de gemeente zal optreden als aankoopcentrale voor de plaatsingsprocedure "Opmaak van een ruimtelijke visie voor een ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site Buurthuis". Alle verdere beslissingen in deze worden door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen genomen.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

KEN Auditrapport monitoring meerjarenplanning

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport thema-audit monitoring meerjarenplan - auditopdracht 2006 053 Lokaal bestuur Begijnendijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021