ZITTING VAN 08 12 2023 - 06:30 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

TWEEDE OPROEPING

 

Artikel 26. DLB

 

De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is (30.11.2023), na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.

In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2023

 

BES Notulen en audioverslag RMW 26 oktober 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2023

 

BES Principebeslissing verwarmingskosten 2023 - 2024

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De hoge energieprijzen spelen blijven velen van ons parten spelen. Een liter stookolie kost heden terug € 1,00 terwijl dit twee jaar geleden € 0,60 was.

 

Hoewel er nog weinig wordt gesproken over de energiecrisis en er dus geen Vlaamse en federale maatregelen meer worden genomen, is het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming weggevallen. Voor het cliënteel van het OCMW is dit heel erg voelbaar op hun facturen. Het is niet duidelijk wat de prijzen vanaf volgend jaar zullen doen.

 

In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2022 werd een beslissing genomen voor de winter 2022 - 2023.

 

De sociale dienst wil deze verlengen voor de winter 2023 - 2024.

 

Er wordt bij de begunstigden één categorie toegevoegd : mensen die in budgetbeheer zijn en die een maandelijks structureel tekort hebben. Dit tekort dient aangetoond te worden via sociaal onderzoek en de REMI tool.

Er dient voor deze dossiers steeds een afzonderlijke beslissing genomen te worden op het BCSD.

 

BIJLAGEN

 

verwarmingskosten 2023 - 2024

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De budgetten zijn voorzien op QCT-200/0900-00/64812100/OCMW/RVMW/IP-GEEN

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde reglement inzake verwarmingskosten 2023 -2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2023

 

BES Principebeslissing grondruil met opleg-Bieheidebos

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De stad Aarschot wil de gronden van het OCMW Aarschot in Begijnendijk via een grondruil, met desgevallend een opleg van het verschil in schattingsprijs, ruilen met de gronden van het OCMW van Begijnendijk in Aarschot. Dit geeft de gemeente Begijnendijk de opportuniteit om de percelen van het Bieheidebos aan te schaffen via grondruil met een opleg.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 77 - Decreet Lokaal Bestuur

 

ARGUMENATIE

 

Historisch heeft het OCMW van Aarschot verschillende eigendommen op grondgebied Begijnendijk en evenzeer heeft het OCMW van Begijnendijk eigendommen op grondgebied Aarschot.

 

De stad Aarschot gaf op 21 februari 2023 expliciet te kennen dat het gronden van het OCMW Aarschot in Begijnendijk wil ruilen met de gronden van het OCMW van Begijnendijk in Aarschot. Het betreft concreet de gronden waarop het Bieheidebos is gelegen die door het OCMW Aarschot worden aangeboden.

 

Op 13 maart 2023 werd vanuit de stad Aarschot een initiatief genomen om een overlegmoment te organiseren tussen beide lokale besturen. Er werd overeengekomen om een beëdigd landmeter aan te stellen om de waarde te bepalen van de gronden. Meer concreet werd afgesproken dat Begijnendijk de aangeboden gronden van OCMW Aarschot zou schatten en Aarschot de gronden van OCMW Begijnendijk gelegen in Aarschot.

 

Op 11 mei 2023 ontving gemeente Begijnendijk van landmetersbureau Teccon het schattingsverslag over de aangeboden gronden van OCMW Aarschot. Dit verslag werd dezelfde dag nog aan Aarschot bezorgd.

 

Het schattingsverslag van stad Aarschot heeft echter veel langer op zich laten wachten. Pas op 25 september 2023 werd door stad Aarschot bevestigd dat het verslag van de landmeter bijna klaar was. 

 

Op 4 oktober 2023 was er een overleg tussen beide lokale besturen waarbij de schattingsverslagen werden besproken.

 

Vanuit het voorzichtigheidsprincipe -er waren enkele bedenkingen bij de kwaliteit van het schattingsverslag dat in opdracht van de stad Aarschot was opgemaakt- en gelet op het feit dat het lokaal bestuur Begijnendijk een belangrijke opleg zou moeten betalen om de gronden van Bieheidebos te verwerven, werd op 18 oktober 2023 aan Teccon de opdracht gegeven om een tweede schatting uit te voeren van de gronden van het OCMW Begijnendijk, gelegen in Aarschot. De schatting van Teccon lag in dezelfde lijn als de schatting die door de stad Aarschot opgeleverd was.

 

De mogelijkheid die het OCMW Aarschot aan Begijnendijk biedt om Bieheidebos te verwerven is een opportuniteit. Het lokaal bestuur Begijnendijk huurt Bieheidebos momenteel van het OCMW Aarschot. Begijnendijk heeft hier al heel wat investeringen gedaan en het bos wordt vandaag veelvuldig bezocht om te wandelen of te lopen, wordt gebruikt als speelbos voor jeugdverenigingen, scholen,…Ook de ligging vlak naast de dorpskern is een meerwaarde voor de inwoners van de gemeente. Het perceel 24007_B_0159_E_000_00 ligt in het RUP centrum Begijnendijk in een zone voor rustige woonwijken met overdruk zone voor bescheiden woonaanbod. Dit perceel kan bebouwd worden en heeft geen meerwaarde voor het Bieheidebos. Er wordt dan ook voorgesteld om dit perceel niet mee op te nemen in de ruil. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld om in te gaan op het aanbod van Aarschot en de gronden van OCMW Aarschot en OCMW Begijnendijk te ruilen, met uitzondering van perceel 24007_B_0159_E_000_00, waarbij OCMW Begijnendijk een opleg zal dienen te betalen van € 465 552,00.

 

Met huidig besluit wordt om bovenvermelde redenen aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd om principieel akkoord te gaan met de ruil tussen de percelen aangeboden door het OCMW Aarschot, met uitzondering van perceel 24007_B_0159_E_000_00 en de percelen aangeboden door het OCMW Begijnendijk, waarbij OCMW Begijnendijk een opleg betaalt van € 465 552,00.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Kredieten hiervoor worden voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan onder budgetsleutel ACT-41/0340-00/26000000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U, onder voorbehoud van goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing.

 

Uitgave: € 465 552,00 incl. BTW te vermeerderen met de notariskosten.

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

10 stemmen tegen: Roger Verduyckt, Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om principieel akkoord te gaan met de grondruil tussen de percelen behorende tot het Bieheidebos in eigendom van OCMW Aarschot, uitgezonderd perceel 24007_B_0159_E_000_00 liggende in het RUP centrum Begijnendijk in een zone voor rustige woonwijken met overdruk zone voor bescheiden woonaanbod, volgens de lijst "overzicht schattingen percelen Bieheidebos" in bijlage, en de percelen gelegen in Aarschot in eigendom van OCMW Begijnendijk, met betaling van een opleg van € 465 552,00.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2023

 

BES Vaststelling AMJP-4 2020-2025 - deel OCMW

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 16 december 2019 het deel van het OCMW van meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld, de gemeenteraad keurde op 26 december 2019 het deel van het OCMW van meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepast meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig, omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

 

In de vierde aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van jaarrekening 2022 verwerkt en worden aanpassingen doorgevoerd aan de budgetten volgens de laatst beschikbare informatie. De kredieten van 2023 worden aangepast en die van 2024 vastgesteld.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 4°, de raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast;

        Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018;

        Het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en wijzigingen van 17 september 2019;

        Omzendbrief KB/AAB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

        Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

ADVIEZEN

 

Het managementteam heeft op 7 november 2023 positief advies gegeven bij het ontwerp van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Het vast bureau heeft op 13 november 2023 het ontwerp van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd ter voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BIJLAGEN

 

        AMJP-4_G&O.pdf

        AMJP-4_G&O_Documentatie.pdf

        Uittreksel AMJP-4_MAT_20231107

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025. Het financieel evenwicht is aangetoond.

BESLUIT

 

 

11 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

10 stemmen tegen: Roger Verduyckt, Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het deel van het OCMW van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Artikel 3

 

De decretaal opgelegde documenten in bijlage maken integraal deel uit van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2023

 

BES Interleuven - bzav van 13 december 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Via brief met agenda van 12 oktober 2023 wordt de OCMW-afgevaardigde uitgenodigd op de algemene vergadering van Interleuven, die plaatsvindt op woensdag 13 december 2023 om 19.00 u in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

 

agenda:

 

 1. samenstelling van het bureau
 2. goedkeuring verslag algemene vergadering van 21 juni 2023
 3. strategie en te ontwikkelen activiteiten 2024
 4. begroting 2024
 5. vervanging leden raad van bestuur
 6. oprichting beheerscomité (ref. RvB 31.5.2023)
 7. diversen

 

Gezien het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven, werd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 de heer Bert Ceulemans aangesteld als OCMW-vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Interleuven en dit voor de volledige legislatuur.

 

Bert Ceulemans deelt mee dat hij niet kan deelnemen. Er dient een plaatsvervanger aangeduid te worden. Dit gebeurt best voor de resterende huidige legislatuur.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        De gecoördineerde statuten van Interleuven

        Artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor het OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de raden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

BIJLAGEN

 

uitnodiging van 12 oktober 2023 m.b.t. algemene vergadering Interleuven 13 december 2023 met agenda en documentatiestukken

BESLUIT

 

 

Goedkeuring agenda

eenparig

 

Na geheime stemming:

Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger 21 stemmen voor

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt onderstaande agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 13 december 2023, goed:

 

 1. samenstelling van het bureau
 2. goedkeuring verslag algemene vergadering van 21 juni 2023
 3. strategie en te ontwikkelen activiteiten 2024
 4. begroting 2024
 5. vervanging leden raad van bestuur
 6. oprichting beheerscomité (ref. RvB 31.5.2023)
 7. diversen

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Bart Sorée aan als plaatsvervangend OCMW-vertegenwoordiger voor de algemene en bijzonder algemene vergaderingen van Interleuven voor de huidige legislatuur en dus ook voor deze bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 13 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) én mandateert hem om te handelen en te beslissen conform dit besluit aangezien de vaste vertegenwoordiger, Bert Ceulemans verhinderd is.

 

Artikel 3

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gelast het vast bureau met de uitvoering van dit besluit en het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging. Kopie van deze beslissing verzonden naar:

        Interleuven (directiesecretariaat@interleuven.be)

        de OCMW-afgevaardigde.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2023

 

BES IGO div - av van 15 december 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De brief van IGO van 031 oktober 2023 betreffende de uitnodiging van de afgevaardigde op de algemene vergadering van IGO div, die plaatsvindt op vrijdag 15 december 2023 om 17u30 op IGO div, De Vunt 17 te Holsbeek, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

agenda

 1. goedkeuring verslag av 23 juni 2023
 2. begroting 2023: document 1 in bijlage
 3. jaarprogramma en toelichting begroting 2023: document 2 in bijlage
 4. aanstelling nieuwe bestuurder cluster Huldenberg-Tervuren voor resterende periode van de legislatuur

        Greta Veeckmans ter vervanging van Dannt Van Goidtsenhoven: document 3 in bijlage

 aanstelling nieuwe deskundige voor de resterende periode van de legislatuur

        Hugo Simoens ter vervanging van Tom De Winter-Pieters: document 4 in bijlage

 1. varia

 

Bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 werd de heer Steven Vermeulen vastgesteld als vaste vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGO aangesteld voor de volledige legislatuur en mevrouw Kathleen Van Vlasselaer als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

        het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking;

        het besluit van de gemeenteraad van Begijnendijk van 25 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;

        oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

        artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een ¾ meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;

        de gecoördineerde statuten van IGO.

 

BIJLAGEN

 

agenda van AV IGO div van 15 december 2023 met documentatiestukken

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene vergadering van IGO div van 15 december 2023 goed:

 

 1. goedkeuring verslag av 23 juni 2023
 2. begroting 2023: document 1 in bijlage
 3. jaarprogramma en toelichting begroting 2023: document 2 in bijlage
 4. aanstelling nieuwe bestuurder cluster Huldenberg-Tervuren voor resterende periode van de legislatuur

        Greta Veeckmans ter vervanging van Dannt Van Goidtsenhoven: document 3 in bijlage

 1.  aanstelling nieuwe deskundige voor de resterende periode van de legislatuur

        Hugo Simoens ter vervanging van Tom De Winter-Pieters: document 4 in bijlage

 1. varia

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de heer Steven Vermeulen (of diens plaatsvervanger) als gemeentelijk vertegenwoordiger om te handelen /stemmen conform artikel 1 van huidige beslissing tijdens de algemene vergadering van IGO div van 15 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden).

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gelast het vast bureau met de uitvoering van dit besluit.

Kopie van dit besluit wordt verzonden naar:

        IGO div

        de OCMW-afgevaardigde.

 

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.