ZITTING VAN 24 01 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Veerle Verwulgen, waarnemend algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JANUARI 2019

 

Besluit - VERSLAG OPENBARE VERGADERING 12 DECEMBER 2018

 

 

MOTIVERING

 

Ieder raadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend.

BESLUIT

eenparig

 

Enig artikel

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 worden goedgekeurd.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JANUARI 2019

 

Besluit - NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VERGADERING 02 JAN 2019

 

 

MOTIVERING

 

JURIDISCHE GRONDEN

Krachtens artikel 74  van het Decreet over het lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goed.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

BIJLAGEN

- notulen raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02 januari 2019

- zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02 januari 2019

BESLUIT

eenparig

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 2 januari 2019 goed.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JANUARI 2019

 

Kennisname - KENNISNAME EEDAFLEGGING LID BCSD

 

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JANUARI 2019

 

Kennisname - KENNISNAME SCHRIJVEN ABB JAARREKENING OCMW 2017

 

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JANUARI 2019

 

Besluit - GOEDKEURING NOTULEN OCMW-RAAD 12 DECEMBER 2018

 

 

MOTIVERING

 

Ieder raadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend.

BESLUIT

eenparig

 

Enig artikel

De notulen van de besloten raadszitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 worden goedgekeurd.