ZITTING VAN 18 01 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bob Michiels, raadslid

 

 

Info:

Vooraleer van start te gaan wordt er één minuut stilte gehouden voor het overlijden van de heer Albert Verbeeck, vader van raadslid Mario Verbeeck.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Notulen en audioverslag RMW 14 december 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 14 december 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 14 december 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Juridische dienstverlening OCMW - uitbreiding

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 23 maart 2023 de samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van een jurist door IGO div goed. De dienstverlening werd vanaf 27 maart 2023 afgenomen voor een halve dag per week voor een jaarlijkse prijs van € 11 340,00 excl. btw.

 

Deze jurist neemt o.a. volgende taken op:

        eerstelijns juridische hulp voor cliënten van het OCMW (enkel op doorverwijzing sociale dienst);

        ondersteuning schuldbemiddeling;

        expertisebevordering juridische kennis van de medewerkers;

        beleidsvoorbereidend werk;

        ondersteuning dossiers rechtbank.

 

Momenteel komt de jurist 1/2 dag per week. De sociale dienst merkt echter dat deze halve dagen volledig ingenomen worden door juridisch advies aan klanten en de afwerking van deze dossiers, terwijl er weinig tot geen tijd overblijft voor ondersteuning juridische kennis van de medewerkers, indienen dossiers schuldbemiddeling,...

 

In de meerjarenplanning voor 2024 werd het nodige budget voorzien om de jurist 1 dag per week te laten komen. Op het MAT van 07 november werd hierover een positief advies gegeven.

 

Kostprijs: 1 dag per week voor een jaarlijkse prijs van € 22 680,00 excl.btw.

 

ARGUMENTATIE

 

De juridische dienstverlening aan de cliënten en ondersteuning aan medewerkers die een jurist kan geven is noodzakelijk voor de dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW. Doordat deze jurist op verschillende OCMW's zitdag houdt, brengt hij ook veel ervaring en kennis mee.

 

BIJLAGEN

 

        overeenkomst IGO

        addendum overeenkomst IGO

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Jaarlijkse kost van € 22 680,00 excl. btw, voor een dag.

 

Sleutel: Budget voorzien op ACT-200/0905-00/61499060/KP-SD mjp 2024

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het addendum samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van een jurist door IGO div, goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/02/2024