ZITTING VAN 20 06 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Notulen en zittingsverslag 23 mei 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

ADVIEZEN

 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen bij de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 goed.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

KEN Huishoudelijk reglement vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Vaststelling jaarrekening OCMW 2018

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De jaarrekening 2018 omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen;

 

De beleidsnota geeft het beleid weer dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft

gevoerd en omvat bijgevolg een toelichting over de financiële toestand en verwoordt de aansluiting met de financiële nota;

 

De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening;

 

De samenvatting van de algemene rekeningen, de balans en de staat van opbrengsten en

kosten maken eveneens deel uit van de jaarrekening.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

          Ministrieel besluit van 1 oktober 2010 en het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010;

          Decreet Lokaal bestuur.

 

ADVIEZEN

 

In zitting van 11 juni 2019 nam het vast bureau kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2018, samen met de verplichte bijlagen.

 

De raad heeft 15 dagen voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn kennis kunnen nemen van het ontwerp van de jaarrekening 2018 van het OCMW en haar bijlagen.

 

 

BIJLAGEN

 

Ontwerp van jaarrekening 2018 met de verplichte bijlagen van het OCMW.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

Het ontwerp van de jaarrekening 2018 van het OCMW en haar bijlagen vast te stellen met de volgende cijfergegevens :

1. Exploitatiebuget :   101 245,73

2. lnvesteringsbuget :    -19 480,14

3. Andere :   -137 943,48

4. Budgettaire resultaat van het boekjaar (1+2+3) :     -56 207,89

5. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar : 1.334 574,15

6. Gecumuleerd budgettaire resultaat (4+5) : 1.278 366,26

7. Bestemde gelden :      12 894,50

8. RESULTAAT OP KASBASIS (6-7) : 1.265 471,76

 

Autofinancieringsmarge : 54 503,45

 

Balans en resultatenrekening

 

Balans

Vlottende activa : 1.975 245,70

Vaste activa :1.691 600,82

Totaal activa :3.666 846,52

 

Schulden :1.267 150,07

Netto actief :2.399 696,45

Totaal passiva :3.666 846,52

 

Staat van opbrengsten en kosten per 31 december

a. Operationele tekort :-51 857,74

b. financieel overschot : 29 591,26

c. Uitzonderlijk overschot :          0,00

Tekort boekjaar :-22 266,48

 

Artikel 2

 

De jaarrekening 2018 van het OCMW, samen met zijn verplichte bijlagen, wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid na te zijn bekendgemaakt door het vast bureau.

 

Punt bijlagen/links Jaarrekening OCMW-1.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Interleuven - bijzondere AV 11 september 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het schrijven van 23 mei 2019 van Interleuven betreffende de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op woensdag 11 september 2019 om 19.00 uur in de zaal Infirmerie van Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven.

 

Op deze bijzondere algemene vergadering zal worden voorgesteld om de bestaansduur van de dienstverlenende vereniging te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar.

 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger, die door het gemeentebestuur dient te worden aangeduid worden conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, dient herhaald te worden voor elke (bijzondere) algemene vergadering.

 

Interleuven vraagt, los van de beslissing voor de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 18 juni 2019, ook een raadsbeslissing voor deze bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019.

 

De dagorde voor deze bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 betreft:

1) Samenstelling van het bureau

2) Statutenwijziging - verlenging bestaansduur intercommunale

3) Geen verlenging deelnemer Social

4) Vervanging leden raad van bestuur

5) Varia

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

- De gecoördineerde statuten van Interleuven

 

BIJLAGEN

 

1)      Interleuven portfolio 2019

2)      Verlenging - IL Beleidsnota

3)      Verlenging - beleidsplan verlening financiën

4)      Verlening  - exclusiviteitstabel recentste statuten

5)      Verlening - financieel beleidsplan cijfers

6)      Ontwerp statuten - versie 13 mei 2019

BESLUIT

 

 

mandaat

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 van Interleuven als volgt vast:

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.