ZITTING VAN 25 04 2019 - 20:15 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Afwezig:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

Besluit - NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 28 MAART 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het zittingsverslag en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

Besluit - DEONTOLOGISCHE CODE RAADSLEDEN

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de deontologische code goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

Besluit - EINDAFREKENING FINANCIEEL BEHEERDER

 

Vaststelling eindrekening OCMW per 31 december 2018 van de financieel directeur die ontslag heeft genomen met ingang van 01 januari 2019

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

Besluit - ONINVORDERBAAR STELLING

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.