ZITTING VAN 25 04 2019 - 20:15 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Afwezig:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

BES Notulen en zittingsverslag 28 maart 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

JURIDISCHE GRONDEN

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

ADVIEZEN

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen bij de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 goed.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

BES Deontologische code raadsleden

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

De vorige deontologische code werd goedgekeurd in 2013. Het is gepast de code te herzien en aan te passen aan de realiteit van vandaag.

Er wordt een nieuw ontwerp van een deontologische code voorgelegd, dat gebaseerd is op een model dat ter beschikking werd gesteld door de VVSG. Dit model werd nog aangepast door de gemeente Tremelo.  

JURIDISCHE GRONDEN

Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 74/39 waarin bepaald wordt dat de raad voor maatschappelijk welzijn/gemeenteraad verplicht is een deontologische code aan te nemen.

Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 83/55 waarin bepaald wordt dat het vast bureau/college van burgemeester en schepenen dezelfde deontologische code heeft als die welke is aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn/gemeenteraad. Het vast bureau/college van burgemeester en schepenen kan ook zelf een deontologische code aannemen, doch deze dient minstens de deontologische code zoals aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn/gemeenteraad te omvatten.

ARGUMENATIE

De deontologische code creëert duidelijkheid en werkt verhelderend over wat als integer gedrag wordt aanzien binnen de organisatie. Het gaat om een houvast, die mandatarissen moet leiden bij hun beslissingen en oordeelsvermogen. Daarom wordt de deontologische code voorzien van verschillende voorbeelden, die de bepalingen moeten verduidelijken. De code expliceert de waarden die in acht genomen moeten worden en kan inzichten leveren die mandatarissen kunnen gebruiken bij de afwegingen die ze dienen te maken. Daarnaast verhoogt deze code ook de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag: mandatarissen kunnen makkelijker aangesproken worden op hun gedrag, aangezien zij ten gevolge van deze deontologische code zeer goed op de hoogte zijn van de normen en waarden die in acht genomen moeten worden bij de uitoefening van hun mandaat.

BIJLAGEN

Deontologische code raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van de deontologische code, dat als bijlage bij deze beslissing gevoegd werd, goed.

 

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

BES Eindafrekening financieel beheerder

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

Financieel directeur Kristof Van Pottelbergh, heeft vrijwillig ontslag genomen en zijn aanstelling is door de gemeenteraad beëindigd op 31 december 2018.

Bijgevolg is het opportuun per 31 december 2018 een eindrekening op te maken.

JURIDISCHE GRONDEN

Artikel 254 en volgende van het Decreet Lokaal Bestuur.                                                                                             

Gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2018 houdende aanvaarding van vrijwillig ontslag van de financieel directeur Kristof Van Pottelbergh en per 31 december 2018 de aanstelling te beëindigen.

Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 houdende aanstelling van de heer Daniel Verbruggen, administratief hoofdmedewerker van de financiële dienst, aan te stellen als waarnemend financieel directeur met ingang van 1 januari 2019.

Gelet op kennisname van de eindrekening OCMW van Kristof Van Pottelbergh per 31 december 2018 door het vast bureau het in zitting van 15 april 2019.

ADVIEZEN

Kennisnemen van de eindrekening OCMW van de financieel directeur Kristof Van Pottelbergh en rekening houden met de opmerkingen en vaststellingen van het consultancy-bureau Q&A na hun uitgevoerde controle.

Aandacht schenken aan de punten geformuleerd door de financiële dienst van het OCMW gemeente Begijnendijk.

ARGUMENTATIE

Q&A, bij monde van directeur Marc Goossens, stelt voor om een tussentijds nazicht in te plannen op datum van de eindrekening van de financieel directeur Kristof Van Pottelbergh per 31 december 2018 met als doel :

- aansluiting budgettaire boekhouding <> algemene boekhouding

- aansluiting van de rekeninguittreksels op die datum

- kasverslag afdrukken op die datum

Dit tussentijds nazicht kan dan verder uitgewerkt worden om de definitieve jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2018 vast te stellen.

BIJLAGE

Eindrekening OCMW 2018 Kristof Van Pottelbergh + begeleidende mail met enkele opmerkingen en vaststellingen door Q&A.

Aandachtspunten met bijlagen ter kennis gebracht door de financiële dienst van het OCMW gemeente Begijnendijk.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn OCMW stelt de eindafrekening OCMW per 31 december 2018 van de financieel directeur Kristof Van Pottelbergh vast zoals ze is opgemaakt door consultancy-bureau Q&A, rekening houdend met de door hen gemaakte opmerkingen en vaststellingen.

Er wordt eveneens kennis genomen van de aandachtspunten die werden aangebracht door de financiële dienst van het OCMW gemeente Begijnendijk.

Artikel 2

De vastgestelde eindrekening OCMW wordt verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën en ter kennis overgemaakt aan de heer Kristof Van Pottelbergh en de financiële dienst van het OCMW gemeente Begijnendijk.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

 

Besluit - ONINVORDERBAAR STELLING

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.