ZITTING VAN 26 10 2023 - 20:05 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Patricia Stevens, raadslid

 

 

Info:

De voorzitter start met het vragen van 1 minuut stilte voor alle onschuldige slachtoffers, zowel in Gaza als in Israël.

Overzicht punten

ZITTING VAN 26 OKTOBER 2023

 

BES Notulen en audioverslag RMW 21 september 2023

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 21 september 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 21 september 2023.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 september 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 OKTOBER 2023

 

BES Kader organisatiebeheersing (aanpassing)

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Conform de bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, wordt het organisatiebeheerssysteem vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam.

 

In zitting van 28 oktober 2021 werd het kader organisatiebeheersing goedgekeurd door de raad van bestuur AGB, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente. Dit kader beschreef onder andere het model dat het bestuur hanteert. Lokaal bestuur Begijnendijk hanteert het model van Audit Vlaanderen (leidraad organisatiebeheersing met 10 thema's). Daarnaast bevat het kader de periodiciteit waarmee de organisatie haar werking evalueert of laat evalueren. In het huidige kader werd een driejaarlijkse zelfevaluatie voorzien. In 2022 werd de organisatiebrede zelfevaluatie uitgevoerd op basis van dit kader, waarvan een rapport ter kennis werd gesteld op de gemeenteraad van 24 november 2022.

 

Na opvolging en evaluatie van de acties uit de zelfevaluatie werd besloten om de periodiciteit van de zelfevaluatie in het kader aan te passen. Het model van Audit Vlaanderen blijft behouden.

 

In het aangepast kader wordt beschreven dat de evolutie op vlak van organisatiebeheersing gemeten zal worden door een zesjaarlijkse zelfevaluatie voorafgaand een nieuwe bestuursperiode, gekoppeld aan de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenplanning, zodat het resultaat als interne omgevingsanalyse kan dienen. Deze wordt halfweg een lopende bestuursperiode geëvalueerd en geactualiseerd. Hiernaast beoordeelt het managementteam jaarlijks of er een of meerdere thema's uit de leidraad verder uitgediept dienen te worden.

 

De eerste zelfevaluatie op basis van dit instrument is uitgevoerd in 2022 en wordt gebruik voor de interne omgevingsanalyse. De eerstvolgende zal uitgevoerd worden in 2029 om nadien zesjaarlijks hernomen te worden.

 

De aanpassing van het kader organisatiebeheersing werd besproken op het M-team van 12 september 2023. Er werd een positief advies gegeven door het M-team.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 41: de bevoegdheid van de gemeenteraad tot goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem.

        Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; artikels 217 tot en met 220: opzet van het organisatiebeheersingssysteem.

 

ARGUMENTATIE

 

Een zesjaarlijkse zelfevaluatie (organisatiebreed) naar aanleiding van een nieuwe bestuursperiode is meer haalbaar en zal zorgen voor een preciezer beeld voor de interne omgevingsanalyse. Hiernaast geeft het meer ruimte om jaarlijks dieper in te gaan op een of meerdere thema's (dienstgerelateerd).

 

BIJLAGE

 

Startnota organisatiebeheersing

BESLUIT

 

 

10 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

8 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aangepaste kader voor organisatiebeheersing goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 OKTOBER 2023

 

KEN Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van jaarrekening 2022 van het OCMW.

 

BIJLAGE

 

het besluit van de gouverneur van jaarrekening 2022 van het OCMW.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 OKTOBER 2023

 

BES Deblokkeren huurwaarborg huurder

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het OCMW Begijnendijk heeft in zitting van 17 februari 2021 besloten een huurwaarborg te vestigen ten bedrage van € 2 070 ten gunste van W. D., huurder van de woning gelegen te 3120 Tremelo, Kruisstraat 45 bus 001.

 

Deze huurwaarborg werd gestort op het geblokkeerde rekeningnummer BE68 0882 9170 2334, die geopend werd bij Belfius Bank.

 

De huurovereenkomst verstreek in 2022, omdat de huurder op 3 november 2022 verhuisd is.

 

De waarborg kan zonder akkoord van de huurder en/of zonder vonnis niet gedeblokkeerd worden en het bedrag van € 2 071,81 (HWB + intresten) blijft onbeschikbaar.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Bedrag van € 2 071,81 wordt door Belfius Bank gestort op rekening BE88 0910 0087 4241 op naam van het OCMW van Begijnendijk.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit het volgende:

 

Uitsluitend op verantwoordelijkheid van het OCMW kan de voornoemde huurwaarborg, die geblokkeerd is, op rekeningnummer BE68 0882 9170 2334 vrijgegeven worden.

 

Belfius Bank wordt verzocht het bedrag ervan te storten op rekeningnummer BE88 0910 0087 4241 op naam van het OCMW Begijnendijk.

 

De raad verbindt zich ertoe de betalingen die Belfius Bank zou doen ten gunste van de eigenaar of van elke andere persoon die rechten kan doen gelden op de waarborg, niet te betwisten, conform de voorwaarden van deze waarborg.

 

Eveneens verbindt de raad zich ertoe Belfius Bank te vergoeden voor de tegenwaarde van dit bedrag.

 

Verder ontslaat de raad Belfius Bank van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de deblokkering van de waarborg op het loutere verzoek van het OCMW, zonder toestemming van de eigenaar of van elke andere persoon die rechten kan doen gelden op de waarborg, en zonder vonnis.

 

De raad zal tussenbeide komen in elk proces dat tegen Belfius Bank zou worden ingespannen door de eigenaar, door elke andere persoon die rechten kan doen gelden op de waarborg of in het algemeen door om het even welke persoon.

 

Belfius Bank zal volledig worden vergoed voor elke schade gelijk welke aard die deze laatste zou kunnen lijden door het feit van deze deblokkering en verbindt zich ertoe de verschuldigde bedragen aan Belfius Bank te storten binnen 7 dagen volgend op het verzoek dat daartoe zal worden gedaan per aangetekende brief, die de geëiste bedragen zal preciseren.

 

De raad verbindt zich ertoe verwijlintresten tegen de wettelijke rentevoet te betalen in geval van niet-betaling binnen deze termijn.

 

Belfius Bank wordt gemachtigd het totale verschuldigde bedrag ambtshalve van de rekening van het OCMW op te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 OKTOBER 2023

 

BES Samenwerkingsovereenkomst subsidieretentie

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 27 juni 2023 heeft het vast bureau ingestemd met de aanvraag tot deelname aan de open oproep 'subsidieretentie' van Provincie Vlaams-Brabant.

 

Er werd een nieuwe open oproep van Provincie Vlaams-Brabant betreft betaalbaar en energiezuinig renoveren via subsidieretentie gelanceerd. De provincie Vlaams-Brabant heeft opnieuw een budget beschikbaar gesteld en elk lokaal bestuur in de provincie kon intekenen op de oproep voor maximaal 10 dossiers (10 woningen). De projectvoorwaarden werden aangepast. Zo diende geen zone meer afgebakend te worden waardoor zeker elke inwoner van Begijnendijk qua locatie in aanmerking kan komen. De inkomensgrenzen werden versoepeld en er werd gesleuteld aan het technisch en het sociaal onderzoek om de praktische en administratieve last zowel voor de burger als voor de lokale medewerker te vereenvoudigen.

 

Het doel is om woningen van noodkopers energiezuiniger maken. Deze noodkopers kunnen door de leninglast en een gebrek aan financieel vermogen vaak geen renovatiewerken meer uitvoeren aan de aangekochte kwalitatief minderwaardige woning. Vele tegemoetkomingen en renovatiepremies gaan aan hen voorbij. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan administratieve kennis en technisch inzicht om renovatiewerken uit te (laten) voeren.

Indien Begijnendijk geselecteerd wordt kunnen eigenaar-bewoners die aan de inkomens- en

eigendomsvoorwaarden voldoen een subsidie van € 30.000 krijgen om hun woning te renoveren. De subsidie kan worden opgevat als een renteloze lening met uitgestelde terugbetaling, want de subsidie moet terugbetaald worden bij vervreemding van de woning (verkoop, erfenis, schenking) of bij verhuur (met een uitzondering voor verhuur via het sociaal verhuurkantoor/toekomstige woonmaatschappij).

 

Elk lokaal bestuur kan maximum 10 woningen via dit systeem subsidiëren. De renovatie van de

woningen wordt van dichtbij opgevolgd door een renovatiebegeleider die ingezet wordt door Provincie Vlaams-Brabant. De uitwerking van het project en de verwachtingen van de gemeente inzake inzet van personeel en screening van kandidaten en woningen zal voornamelijk ingevuld worden door IGS Wonen aan de Dijle Noord, in een samenwerking met het OCMW.

 

De gemeente dient de kosten te dragen voor het nemen van een hypotheek op de woningen.

Hiervoor moet een budget van ongeveer € 200 per woning, of in totaal een € 1.000, voorzien

worden. Het lokaal bestuur kiest er voor om een aanvraag in te dienen voor vijf woningen die kunnen gerenoveerd worden d.m.v. deze subsidieretentie.

 

De provincie heeft ingestemd met deze aanvraag en heeft een ontwerp samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Deze wordt momenteel voorgelegd.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

        De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77,78 van het decreet lokaal bestuur.

 

BIJLAGEN

 

        Link subsidieretentie

        Ontwerp samenwerkingsovereenkomst OCMW Begijnendijk – Wonen aan de Dijle Noord - Provincie Vlaams-Brabant in het kader van subsidieretentie.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

Onder voorbehoud AMJP-4

ACT-123/0350-00/290300/10 - € 150.000

ACT-123/0040-00/174000/10 - € 150.000

Aktekosten ACT-123/0350-00/613000/10 - € 1.000

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst OCMW Begijnendijk – Wonen aan de Dijle Noord - Provincie Vlaams-Brabant in het kader van subsidieretentie goed.

 

Artikel 2

 

De overeenkomst wordt ondertekend door de voorzitter van het BCSD en de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.