ZITTING VAN 23 06 2022 - 20:05 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

David Janssens, raadslid

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

 

De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de heer Roger Verduyckt, kan niet aanwezig zijn omwille van medische redenen. Hij laat zich vervangen door de heer David Dupont.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 JUNI 2022

 

BES Notulen en audioverslag RMW 31 mei 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 31 mei 2022 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 31 mei 2022.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2022 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 JUNI 2022

 

KEN Sacha - jaarverslag 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag sacha 2021.

 

BIJLAGEN

 

jaarverslag sacha 2021 ((pp + pdf)

 

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 JUNI 2022

 

KEN Jaarrapport organisatiebeheersing

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing, opgesteld door de algemeen directeur.

 

Artikel 219, lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur AGB rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.