ZITTING VAN 28 02 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 24 JANUARI 2019

 

 

MOTIVERING

 

Krachtens artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goed.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

goedkeuring notulen en zittingsverslag 24 januari

eenparig

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt  de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 goed.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

MOTIVERING

 

JURIDISCHE GRONDEN

Decreet Lokaal Bestuur Art. 74:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van OCMW-raadslid of lid van het vast bureau;

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de raadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad openbaar worden gemaakt;

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor raadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het OCMW opricht en beheert;

5° de voorwaarden waaronder de raadsleden hun recht uitoefenen om aan de voorzitter van het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de raadsleden;

7° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van het OCMW worden ondertekend;

8° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;

9° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.

 

BIJLAGEN

Ontwerp huishoudelijk reglement

BESLUIT

eenparig

 

Enig artikel

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn periode 2019-2024, conform het ontwerp in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Kennisname - ABB - AMJP 2014-2020, BW1/2018, BUDGET 2019

 

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - INTERLEUVEN - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

OCMW Begijnendijk is lid van Interleuven. Op 24 januari 2019 werd de uitnodiging met bijhorende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven ontvangen. Deze vindt plaats op woensdag 27 maart 2019 om 19.00 uur. Voor deze vergadering dient een vertegenwoordiger aangeduid te worden en het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.

De agenda van de bijzondere algemene vergadering bevat volgende punten:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018.
3.  Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten.
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten.
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en                             Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.

JURIDISCHE GRONDEN

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven.

Het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de Raad voor maatschappelijk welzijn uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

ARGUMENTATIE

Aanstelling OCMW-vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Interleuven.

Voorgestelde kandidaat algemene vergadering: Sam Mergaerts, raadslid.

• 21 raadsleden nemen aan de stemming deel;

• 21 stembiljetten in de stembus gevonden;

BIJLAGEN

2019-03-27 BAV bijlage info agendapunt 4

BESLUIT

 

Mandaat van de vertegenwoordiger

eenparig

 

Aanduiding vertegenwoordiger : Sam Mergaerts

Na geheime stemming:

21 stemmen voor

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt raadslid Sam Mergaerts aan als OCMW-vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 27 maart 2019.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast:

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - PBW - INTERLEUVEN BEHEERSCOMITÉ

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

Het OCMW van Begijnendijk is lid van Interleuven. Interleuven is een dienstverlenende vereniging.

De gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) wordt beheerd door Interleuven. In het Beheerscomité GD-PBW zetelen personen belast met het dagelijks beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – WASO).

Vanuit het OCMW Begijnendijk moet een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GD-PBW aangeduid worden.

JURIDISCHE GRONDEN

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven.

Het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de gemeente Begijnendijk is aangesloten.

Artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.

ARGUMENTATIE

Aanstelling vertegenwoordiger Beheerscomité Interleuven.

Voorgestelde kandidaat  Bert Ceulemans

• 21 raadsleden nemen aan de stemming deel;

• 21 stembiljetten in de stembus gevonden;

BIJLAGEN

2019-01-09 ABRFGEM Samenstelling beheerscomite GD-PBW

BESLUIT

 

Aanduiden vertegenwoordigerbeheerscomité : Bert Ceulemans

Na geheime stemming:

12 stemmen voor

2 stemmen tegen

7 stemmen blanco

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Bert Ceulemans aan om het OCMW Begijnendijk te vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan de  vertegenwoordiger.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - IGO LEUVEN

 

 

MOTIVERING

 

Verwijzende naar  het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;

Verwijzende naar het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.

Gezien de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.

Artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;

Artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.  Een deelnemer kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer gebeuren.

Artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden met volgende verdeling van de mandaten:

• Eén bestuurder voor Aarschot.

• Eén bestuurder voor Tienen.

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk.

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge

• Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem

 

Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee derden van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. De kandidaten die het maximum van twee derden van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het andere geslacht voor te dragen.

 

Volgens artikel 442, §1, 1° van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO, kan een algemeen comité opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor elke gemeente is de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger, verkozene of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.

 

Artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO  bepaalt dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3 maanden van het jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:

1. Welkom

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21 december 2018

3. Goedkeuring code van goed bestuur

4. Goedkeuring deontologische code

5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO

• Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten

(15 bestuurders)

• Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten (maximum 5 bestuurders)

• Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)

6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van IGO

7. Varia

 

Aanstelling vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering IGO 29 maart 2019

Voorgestelde kandidaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering IGO: Patricia Stevens, raadslid.

• 21 raadsleden nemen aan de stemming deel;

• 21 stembiljetten in de stembus gevonden;

Aanstelling lid algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.

Voorgestelde kandidaat lid algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO: Kathleen Van Vlasselaer, schepen.

• 21 raadsleden nemen aan de stemming deel;

• 21 stembiljetten in de stembus gevonden;

BESLUIT

 

Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering : Patricia Stevens

Na geheime stemming:

12 stemmen voor

2 stemmen tegen

7 stemmen blanco

 

Aanduiding lid algemeen comité : Kathleen Van Vlasselaer

Na geheime stemming:

12 stemmen voor

2 stemmen tegen

7 stemmen blanco

 

agenda en mandaat voor de algemene vergadering

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en David Dupont

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de intergemeentelijke vereniging IGO goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om mevrouw Stevens Patricia voor te dragen als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. Mevrouw Stevens krijgt het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de OCMW-raad gebeuren.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn kent aan de afgevaardigde van het OCMW een bijzonder mandaat toe om de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt mevrouw Kathleen Van Vlasselaer voor als lid van het algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.