ZITTING VAN 31 05 2022 - 20:45 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Notulen en audioverslag RMW 28 april 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De notulen van de vorige zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn.

 

Er wordt kennis genomen van het audioverslag van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 april 2022.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Vaststellen jaarrekening 2021 deel OCMW

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De gemeente en haar OCMW vormen samen één rapporteringseenheid en maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen;

 

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

        Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

        Artikel 78 §2, 4° van voornoemd decreet bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de beleidsrapporten van het OCMW vaststelt.

 

BIJLAGEN

 

        GO_Begijnendijk_Jaarrekening_2021.pdf,

        GO_Begijnendijk_Documentatie_Jaarrekening_2021.pdf.

BESLUIT

 

 

12 stemmen voor: Bert Ceulemans, Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, Roger Verduyckt, Patricia Stevens, Tom Van Esse, Sam Mergaerts, Fran De Cock en Fred De Keyser

9 onthoudingen: Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Tom Wouters, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers en David Janssens

 

Enig artikel

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van de geïntegreerde jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW, zoals in bijlage bij dit besluit, vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Reglement verkoop+schenking van roerende goederen

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het lokaal bestuur Begijnendijk kan beslissen om geen gebruik meer te maken van roerend materieel of materiaal omdat het overbodig, niet meer geschikt of onbruikbaar geworden is of geen bestemming meer heeft.

Het is dan aangewezen deze goederen te vervreemden of weg te schenken. Dit ontlast tegelijk de gemeentelijke opslagcapaciteit.

 

ARGUMENTATIE

 

De buitengebruikstelling gebeurt meestal ad hoc. Dikwijls gaat het ook om kleine hoeveelheden materieel of materiaal. Het is dus aangewezen dat de raad voor maatschappelijk welzijn het kader voor de vervreemding of schenking bepaalt en het vast bureau machtigt om, in uitvoering van artikel 84, §3, 1° van het Decreet over het Lokaal Bestuur, de vervreemding of schenking te organiseren.

 

De buitengebruikstelling moet worden verantwoord. Het vast bureau stelt vooraf de (eventuele) toewijzingscriteria (inclusief eventuele instelprijzen) vast. De verkoop gebeurt in eigen beheer of via een erkend veilinghuis. De oproep tot deelneming wordt verstuurd aan een objectief bepaalde specifieke of algemene doelgroep. De toewijzing gebeurt aan de deelnemer die de de hoogste score haalt op de toewijzingscriteria. Van de toewijzing wordt een PV opgemaakt.

 

Schenking kan enkel aan organisaties met een maatschappelijk verantwoord doel.

 

Deze beslissing is niet van toepassing op beslissingen om goederen af te voeren naar het containerpark, noch op vervreemdingen die verband houden met de exploitatie van een OCMW dienst, noch op vervreemdingen in het kader van een overheidsopdracht.

FINANCIELE GEVOLGEN

 

De opbrengsten van de openbare verkopen worden ontvangen op registratiesleutel ACT-174/0190-00/74500000.

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt het vast bureau het roerend materieel en materiaal dat buiten gebruik werd gesteld te vervreemden of te schenken volgens onderstaande bepalingen:

        De buitengebruikstelling moet worden verantwoord. Het vast bureau stelt vooraf de (eventuele) toewijzingscriteria (inclusief eventuele instelprijzen) vast. De verkoop gebeurt in eigen beheer of via een erkend veilinghuis;

        De oproep tot deelneming wordt verstuurd aan een objectief bepaalde specifieke of algemene doelgroep. De toewijzing gebeurt aan de deelnemer die de de hoogste score haalt op de toewijzingscriteria;

        Schenking kan enkel aan organisaties met een maatschappelijk verantwoord doel;

        Het materiaal of materieel wordt verkocht of geschonken in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken en zonder garanties van welke aard ook.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing is niet van toepassing op beslissingen om goederen af te voeren naar het containerpark, noch op vervreemdingen die verband houden met de exploitatie van een OCMW dienst, noch op vervreemdingen in het kader van een overheidsopdracht.

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Ethias - AV van 9 juni 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

OCMW Begijnendijk ontving een brief op 6 mei 2022 van EthiasCo cvba met uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van 9 juni 2022, die plaatsvindt om 10.30 u in het Square Brussels Convention Centre, op de Kunstberg in 1000 Brussel.

 

Agenda:

 

 1.    verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021;
 2.    goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het

resultaat;

 1.    kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
 2.    kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
 3.    statutaire benoemingen.

 

De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 zal beschikbaar zijn op de inschrijvingssite 15 dagen voor de algemene vergadering en, de dag na de algemene vergadering, op de website www. ethias.be. Deze info kan momenteel dus nog niet gekoppeld worden aan huidig besluit.

 

OCMW Begijnendijk kan zich laten vertegenwoordigen:

 

a) ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van uw bestuur of instelling;

b) ofwel door een vertegenwoordiger van een ander aangesloten bestuur of instelling.

 

In de vergadering van de raad maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 werd schepen Kathleen Van Vlasselaer aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW en dit voor de volledige legislatuur. Zij kan echter niet deelnemen.

 

Bert Ceulemans werd aangeduid als plaatsvervangend OCMW-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 09 juni 2022.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Volgens artikel 432 paragraaf 3 dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

ARGUMENTATIE

 

Het OCMW is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba. EthiasCo is een cvba en in tegenstelling tot intercommunales of opdrachthoudende verenigingen is er geen

wettelijke bepaling die de voorafgaande mandaatbepaling door de raad maatschappelijk welzijn verplicht. Dit is echter aangewezen voor een zo goed mogelijke opvolging.

 

BIJLAGEN

 

Oproepingsbrief van 06 mei 2022

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Bert Ceulemans aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW op de gewone algemene vergadering van de coörperatieve vennootschap EthiasCo cvba, die plaatsvindt op donderdag 09 juni 2022 om 10.30u in het Square Brussels Convention Centre" op de Kunstberg in 1000 Brussel.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de punten, vermeld op de agenda van de algemene vergadering van 09 juni 2022 goed en mandateert de aangestelde volmachtdrager Bert Ceulemans om op laatstgenoemde buitengewone algemene vergadering te handelen en te beslissen in overeenstemming met deze beslissing.

 

Artikel 3

 

De raad voor maatschappelijk welzijn belast het vast bureau met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en brengt deze ter kennis van de volmachtdrager en EthiasCo cvba (uittreksel via e-mail: algemene.vergadering@ethias.be en volmacht + inschrijving via website).

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Interleuven - AV van 22 juni 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De brief van Interleuven van 14 april 2022, betreffende de uitnodiging van de afgevaardigde op de algemene vergadering van Interleuven, die plaatsvindt op woensdag 22 juni 2022 om 19.00 u in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Agenda:

 

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021;
 3. Verslag over de activiteiten 2021;
 4. Jaarrekening per 31 december 2021 – verslag van de commissaris-revisor;
 5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten;
 6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor;
 7. Vervanging leden raad van bestuur;
 8. Aanpassing presentiegeld;
 9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor;
 10. Oprichting LOCO cv;
 11. Diversen.

 

Artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente/OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de raden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Gezien het lidmaatschap van de OCMW bij Interleuven, werd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 de heer Bert Ceulemans aangesteld als OCMW-vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Interleuven en dit voor de volledige legislatuur.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,

        De gecoördineerde statuten van Interleuven.

 

BIJLAGEN

 

Uitnodiging algemene vergadering met agenda en documentatiestukken

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022, zoals opgenomen in de uitnodiging van 14 april 2022, op basis van de bekomen documenten, goed.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de heer Bert Ceulemans om als vertegenwoordiger van het OCMW op de gewone algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022 te handelen en te beslissen/stemmen conform deze beslissing van de gemeenteraad.

 

Artikel 3

 

Een uittreksel van de beslissing wordt bezorgd aan de heer Bert Ceulemens en Interleuven, t.a.v. mevrouw Sofie Delaere, directiesecretariaat (sofie.delaere@interleuven.be).

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES IGO div - AV van 24 juni 2022

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

De brief van IGO van 28 april 2022 betreffende de uitnodiging van de afgevaardigde op de algemene vergadering van IGO div, die plaatsvindt op vrijdag 24 juni 2022 om 17u30 op IGO div, De Vunt 17 te Holsbeek, met bijhorende agenda en bijlagen.

 

Agenda

 

 1. Goedkeuring verslagen statutaire én gewone AV van 17 december 2021
 2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor) : document 1 in bijlage
 3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2021: document 2 in bijlage
 4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

        Inge Lenseclaes (gemeente Overijse) - nieuwe vennoot

        Myriam Vanderlinden (OCMW Overijse- - nieuwe vennoot

        Inne Pauwels (stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem) - vervangt Marie-Jeanne Hendrickx

        Carine Winnen (stad Zoutleeuw) - vervangt Ilse Beelen

        Annelies Vanderlinden (gemeente Hoeilaart) - nieuwe vennoot

 1. varia

 

Bij beslissing op de raad maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 werd Steven Vermeulen als vaste vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van IGO aangesteld voor de volledige legislatuur.

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

        het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

        het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking;

        het besluit van de gemeenteraad van Begijnendijk van 25 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;

        oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

        artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een ¾ meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;

        de gecoördineerde statuten van IGO.

 

BIJLAGEN

 

agenda van AV IGO div van 24 juni 2022 met documentatiestukken

BESLUIT

 

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van IGO div van 24 juni 2022, zoals opgenomen in de uitnodiging van 28 april 2022, op basis van de bekomen documenten, goed.

 

Artikel 2

 

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de heer Steven Vermeulen (of indien nodig zijn plaatsvervanger) om als vertegenwoordiger van het OCMW op de gewone algemene vergadering van IGO div van 24 juni 2022 te handelen en te beslissen/stemmen conform deze beslissing van de gemeenteraad.

 

Artikel 3

 

Een uittreksel van de beslissing wordt bezorgd aan de heer Steven Vermeulen en IGO (info@igo.be)

 

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.