ZITTING VAN 31 05 2022 - 20:45 uur.

 

Aanwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Notulen en audioverslag RMW 28 april 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 28 april 2022 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Vaststellen jaarrekening 2021 deel OCMW

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW vast.

 

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Reglement verkoop+schenking van roerende goederen

 

De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt het vast bureau het roerend materieel en materiaal dat buiten gebruik werd gesteld te vervreemden of te schenken volgens onderstaande bepalingen:

De buitengebruikstelling moet worden verantwoord. Het vast bureau stelt vooraf de (eventuele) toewijzingscriteria (inclusief eventuele instelprijzen) vast. De verkoop gebeurt in eigen beheer of via een erkend veilinghuis.

De oproep tot deelneming wordt verstuurd aan een objectief bepaalde specifieke of algemene doelgroep. De toewijzing gebeurt aan de deelnemer die de de hoogste score haalt op de toewijzingscriteria. Schenking kan enkel aan organisaties met een maatschappelijk verantwoord doel. Het materiaal of materieel wordt verkocht of geschonken in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken en zonder garanties van welke aard ook.

 

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Ethias - AV van 9 juni 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van EthiasCO cvba van 9 juni 2022, goed en bepaalt het mandaat van de plaatsvervangende OCMW-afgevaardigde Bert Ceulemans.

 

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES Interleuven - AV van 22 juni 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Interleuven van 22 juni 2022 goed en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Bert Ceulemans.

 

Publicatiedatum: 03/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2022

 

BES IGO div - AV van 24 juni 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten van de algemene vergadering van IGO div van 24 juni 2022 goed en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Steven Vermeulen.

 

Publicatiedatum: 03/06/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.