ZITTING VAN 23 05 2019 - 20:11 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES Notulen en zittingsverslag 25 april 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

JURIDISCHE GRONDEN

Artikel 74 van het Decreet over het lokaal bestuur.

ADVIEZEN

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen bij de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

BESLUIT

 

eenparig

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 goed.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES Spit - aanduiden vertegenwoordiger

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

Het OCMW van Begijnendijk is lid van vzw SPIT sociaal verhuurkantoor.

 

Er dient een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aangeduid te worden.

 

vzw Spit SVK huurt 3 woningen op het grondgebied van Begijnendijk en verhuurt deze verder volgens de regels van het sociaal verhuurkantoor. In het totaal huurt vzw Spit svk circa 244 woningen.

 

Jaarlijks vindt de algemene vergadering plaats waar een raadslid van het OCMW het OCMW van Begijnendijk dient te vertegenwoordigen.

 

De raad dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de legislatuur 2019 - 2025.

BESLUIT

 

Na geheime stemming:

Kathleen Van Vlasslaer 12 stemmen voor, 1 stem tegen, 8 onthoudingen

Na geheime stemming:

Vertegenwoordiger : Kathleen Van Vlasselaer 12 stemmen voor , 8 onthoudingen, 1 neen-stem

 

Enig artikel

De Raad voor maatschappelijk welzijn besluit Kathleen Van Vlasselaer aan te stellen als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van vzw SPIT SVK.

 

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES Ethias - vertegenwoordiger algemene vergadering

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

De leden van de coöperatieve vennootschap van Ethias houden hun gewone algemene jaarvergadering op donderdag 13 juni 2019 om 10.00 uur in het “Square Brussels Convention Centre” op de Kunstberg te 1000 Brussel.

Ethias (AG) vraagt via mail op 30 april 2019 om een vertegenwoordiger af te vaardigen.

De "Dag van de Collectiviteiten" zal op diezelfde dag plaatsvinden en Ethias mag op dit evenement ook twee vertegenwoordigers verwelkomen.

JURIDISCHE GRONDEN

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kan de organisatie zich laten vertegenwoordigen door:

a) ofwel een lid van de bestuursorganen of van het personeel van het bestuur of instelling

b) ofwel door een vertegenwoordiger van een ander bij de vereniging aangesloten bestuur of instelling

ADVIEZEN

Ethias benadrukt het belang van de keuze van de vertegenwoordiger. De algemene vergadering zal worden gevolgd door uiteenzettingen en een lunch waartoe de vertegenwoordiger van harte wordt uitgenodigd. De deelname van de vertegenwoordiger moet bevestigd worden aan Ethias.

Voor de "Dag van de Collectiviteiten" mogen de namen doorgegeven worden aan Ethias.

ARGUMENATIE

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over via geheime stemming tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering van de coöperatieve vennootschap van Ethias en tot aanduiding van twee deelnemers aan de dag van de collectiviteiten.

BESLUIT

 

Na geheime stemming:

Roger Verduyckt 12 stemmen voor, 9 onthoudingen

Fredy De Keyser 21 stemmen voor

Maarten Verduyckt 21 stemmen voor

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Roger Verduyckt  aan als vertegenwoordiger op de algemene jaarvergadering van de coöperatieve vennootschap van Ethias.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Fredy De Keyser en Maarten Verduyckt aan als vertegenwoordigers op de "Dag van de Collectiviteiten".

Artikel 3

Ethias wordt via mail verwittigd over de deelname van de vertegenwoordigers.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES Interleuven - algemene vergadering op 18 juni 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Op 17 april 2019 werd een uitnodiging van Interleuven ontvangen voor de algemene vergadering op 18 juni 2019 om 19.00 uur (vergaderzaal Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven). De dagorde omvat volgende punten:

1.Samenstelling van het bureau
2.Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019
3.Verslag over de activiteiten 2018
4.Jaarrekening per 31 december 2018 - verslag van de Commissaris-Revisor
5.Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6.Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7.Toetreding tot IGO
8.Deontologische code
9.Vastleggen zitpenningen
10.Vervanging leden raad van bestuur - nieuwe leden (Tremelo)
11.Diversen

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De gecoördineerde statuten van Interleuven.

 

ARGUMENTATIE

 

Volgens artikel 420 van het decreet lokaal bestuur dient de beslissing tot toetreding van Interleuven tot de dienstverlenende vereniging IGO Leuven te worden genomen door de algemene vergadering.

 

BIJLAGEN

 

          Uitnodiging algemene vergadering van 18 juni 2019

          Jaarrekening 31 december 2018

          Waarderingsregels

          Verslag bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019

          Financieel jaarverslag

          Deontologische code bestuurders Interleuven

          Jaarverslag 2018

BESLUIT

 

Na geheime stemming:

Bert Ceulemans 21 stemmen voor

 

Bepaling mandaat

eenparig

 

Artikel 1

De heer Bert Ceulemans aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 18 juni 2019. Deze aanduiding geldt voor de gehele legislatuur.

Artikel 2

Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 18 juni 2019 van Interleuven als volgt vast te stellen: Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES IGO - statutaire algemene vergadering IGO

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het schrijven van IGO op 04 maart 2019 inzake de uitnodiging van de afgevaardigde op de statutaire algemene vergadering van IGO die plaatsvindt op vrijdag 28 juni 2019 om 17u30 in de vergaderzaal van IGO, De Vunt 17 te Holsbeek, waarbij de dagorde van de algemene vergadering

 

Agenda:

1. Goedkeuring statutenwijziging

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

1)      het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

2)      het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking;

3)      het besluit van de gemeenteraad Begijnendijk van 25 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;

4)      oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

5)      artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een 3/4 meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;

6)      de gecoördineerde statuten van IGO

 

BIJLAGEN

 

7)      nota bij statutenwijziging

8)      uitnodiging statutaire algemene vergadering

9)      voorstel statutenwijziging

BESLUIT

 

Na geheime stemming:

Steven Vermeulen 21 stemmen voor

Bert Ceulemans 21 stemmen voor

 

Bepaling mandaat

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Steven Vermeulen als vertegenwoordiger en de heer Bert Ceulemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan op de statutaire algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019. Deze aanduiding geldt voor de gehele legislatuur.

 

Artikel 2

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019 van IGO als volgt vast te stellen:

goedkeuring van alle agendapunten van de statutaire algemene vergadering.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar de gemeentelijke afgevaardigde en IGO, t.a.v. de heer Geert Van Aerschot.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES IGO - algemene vergadering 28 juni 2019

 

 

MOTIVERING

 

FEITEN EN CONTEXT

 

Het schrijven van IGO van 03 mei 2019 inzake de uitnodiging van de afgevaardigde op de algemene vergadering van IGO die plaatsvindt op vrijdag 28 juni 2019 om 17u45 in de vergaderzaal van IGO, De Vunt 17 te Holsbeek, waarbij de dagorde van de algemene vergadering

 

Agenda:

1.Goedkeuring verslag 29 maart 2019

2.Goedkeuring jaarrekening 2019

3.Goedkeuring jaarverslag 2019

4.Goedkeuring toetreding nieuwe leden

a.Politiezone Voer en Dijle

b.Ecowerf

c.Interleuven

5.Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO

a.OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael

b.OCMW Tremelo: Diane Willems

c.Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol

d.OCWM Boortmeerbeek: Remi Serranne

6.Varia

 

JURIDISCHE GRONDEN

 

1)      het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

2)      het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking;

3)      het besluit van de gemeenteraad Begijnendijk van 25 januari 2001 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;

4)      oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;

5)      artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een 3/4 meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;

6)      de gecoördineerde statuten van IGO

 

BIJLAGEN

7)       

8)      verslag algemene vergadering van 29 maart 2019

9)      uitnodiging algemene vergadering op 28 juni 2019

10)  jaarverslag 2018

11)  jaarrekening 2018

12)  strategisch plan 2019

BESLUIT

 

Na geheime stemming:

Steven Vermeulen 21 stemmen voor

Bert Ceulemans 21 stemmen voor

 

Bepaling mandaat

eenparig

 

Artikel 1

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Steven Vermeulen als vertegenwoordiger en de heer Bert Ceulemans als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan op de algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019.

Deze aanduiding geldt voor de gehele legislatuur.

 

Artikel 2

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 28 juni 2019 van IGO als volgt vast te stellen:

 

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar de gemeentelijke afgevaardigde en IGO, t.a.v. de heer Geert Van Aerschot