ZITTING VAN 16 11 2021 - 08:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

BES Notulen vast bureau van 08 november 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 08 november 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

BES Dagorde RMW van 25 november 2021

 

Het vast bureau bespreekt de mogelijke agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 25 november en besluit deze raad niet te laten plaatsvinden. Deze agendapunten zullen behandeld worden in de RMW van december.

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

KEN Aanrekeningen +2 000,00 en betalingsverbintenissen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

BES AMJP-2 GEM-OCMW

 

Het vast bureau verwerpt om de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn (rmw) van 25 november 2021 (De gevraagde wijzigingen worden bezorgd aan het managementteam en dit zal geagendeerd worden op de rmw van 16 december 2021).

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2021

 

BES Bebossing perceel te Tremelo i.s.m. Forest Fwd

 

Het vast bureau geeft haar goedkeuring om beide percelen, die in eigendom zijn van OCMW Begijnendijk en gelegen zijn in de Lange Rechtestraat in Tremelo (kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, nrs. 115 en 116 (beiden reeds deels bebost) en gelegen in natuurgebied volgens het gewestplan), kosteloos ter beschikking te stellen aan de gemeente Tremelo in het kader van het bebossingsproject 'Het Grootste Bos', dit op voorwaarde dat hiertoe ook een akkoord bestaat met Natuurpunt Tremelo.

 

Publicatiedatum: 24/11/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.